Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Infrastruktury Społecznej

 

Referat ds. Infrastruktury Społecznej

Kierownik Referatu: Jolanta Dołbniak
Referat ds. Infrastruktury Społecznej podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


 

Do zadań referatu infrastruktury społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu oświaty, w szczególności:

a) ustalanie, w porozumieniu z kuratorem oświaty, planu sieci szkół i przedszkoli oraz granic ich obwodów, w tym celu inicjowanie tworzenia i likwidowania placówek oświatowych,
b) organizowanie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół,
c) koordynowanie działalności placówek oświatowych,
d) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
e) przygotowywanie projektów ocen dyrektorów placówek oświatowych w zakresie podlegającym nadzorowi gminy,
f) organizowanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
g) nadzór nad działalnością statutową placówek oświatowych, w tym merytoryczna ocena wydatków placówek oświatowych,
h) analiza projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza,
i) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości oświatowej,
j) współpraca z nadzorem pedagogicznym oraz z branżowymi związkami zawodowymi,
k) prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków na działalność placówek oświatowych,
l) nadzór nad obowiązkiem nauki dzieci i młodzieży w wieku od 16 do 18 lat oraz spraw związanych z dofinansowaniem zatrudnienia pracowników młodocianych,
m) sporządzanie informacji i analiz z zakresu zadań oświatowych;

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności:

a) udział w organizowaniu akcji profilaktycznych przez gminę lub inne podmioty,
b) przygotowywanie opinii wyrażanych przez burmistrza w zakresie określonym przepisami (np. dyżury aptek),
c) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej oraz ze starostwem w sferze ochrony zdrowia oraz działań profilaktycznych;

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:

a) nadzór nad działalnością statutową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, w tym merytoryczna ocena wydatków dokonywanych z budżetu gminy i współpraca w zakresie przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b) współpraca z pełnomocnikiem ds profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w gminie Złocieniec, w szczególności w zakresie działania zespołu interdyscyplinarnego,
c) rozpatrywanie skarg na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu i pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;

4) prowadzenie spraw w zakresie kultury i kultury fizycznej, w szczególności:

a) nadzór nad działalnością statutową Złocienieckiego Ośrodka Kultury, w tym ocena merytoryczna wydatków Złocienieckiego Ośrodka Kultury dokonywanych z budżetu gminy,
b) prowadzenie rejestru instytucji kultury i instytucji kultury fizycznej, działających na terenie gminy,
c) promowanie działalności twórczej i artystycznej,
d) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju kultury fizycznej,
e) nadzór nad działalnością statutową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu,
f) pozyskiwanie środków na działalność w sferze kultury i kultury fizycznej,
g) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w gminie w zakresie kultury i kultury fizycznej oraz innymi stowarzyszeniami, w tym nadzór nad realizacją umów dotacji przyznawanych z budżetu gminy,
h) współpraca z radą młodzieżową,
i) przygotowywanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy,
j) prowadzenie Izby Historii Złocieńca;
k) promowanie działalności w zakresie kultury fizycznej, w tym organizowanie okresowych spotkań z działaczami kultury fizycznej i sportu oraz współpraca z radą sportu,
l) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
m) koordynowanie i obsługa spotkań w zakresie organizowania i zabezpieczenia
imprez w zakresie kultury i kultury fizycznej i sportu oraz obchodów świąt państwowych i rocznic;

5) monitorowanie i przygotowywanie informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, w szczególności bezrobocia w gminie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim;

6) przygotowywanie na potrzeby organów gminy okresowych ocen, informacji i analiz dotyczących spraw prowadzonych przez referat;

7) koordynowanie działań gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności:

a) prowadzenie bazy danych na temat działających w gminie organizacji pozarządowych;
b) przygotowywanie projektu rocznego planu współpracy i innych programów,
c) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie otwartych konkursów na realizację zadań gminy z zakresu zadań pożytku publicznego, obsługiwanych przez referat,
d) nadzór nad realizacją umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań gminy z zakresu zadań pożytku publicznego, obsługiwanych przez referat,
e) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości;

8) prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy dotyczących organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w zakresie:

a) nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi lub ich zespołami, działającymi w formie gminnych jednostek budżetowych,
b) prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz nadzoru dokonywania opłat za wpis,
c) zatrudniania dziennych opiekunów na podstawie umowy o świadczenie usług,
prowadzenia ich wykazu i nadzoru ich pracy,
d) zlecania organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
e) sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie i przekazywania ich właściwemu wojewodzie,
f) rozliczania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

9) prowadzenie spraw w zakresie:

a) ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
b) udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) udzielania zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:41:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-04-2014 10:08:49