Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Złocieńca

Burmistrz Złocieńca

mgr Krzysztof Robert Zacharzewski

 


 

1. Burmistrz jest:

1) organem wykonawczym gminy;
2) kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym wobec wszystkich zatrudnionych w nim pracowników;
3) organem administracji publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami;
4) szefem obrony cywilnej i gminnego centrum zarządzania kryzysowego;
5) przełożonym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) organem podatkowym w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
2) prowadzenie spraw bieżących dotyczących gminy;
3) nadzorowanie realizacji budżetu;
4) wykonywanie ustawowych zadań i obowiązków szefa obrony cywilnej gminy i gminnego centrum zarządzania kryzysowego;
5) wydawanie decyzji administracyjnych i upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
6) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
7) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników;
8) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy poprzez okresowe zwoływanie - nie rzadziej niż raz na miesiąc - narad z udziałem kierowników;
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile statut gminy nie stanowi inaczej;
10) rozpatrywanie skarg i wniosków;
11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu;
12) przyjmowanie od pracowników oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym;
13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych;
14) realizowanie polityki kadrowej wspólnie z sekretarzem;
15) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów związanych ze stosunkiem pracy;
16) wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych urzędu;
17) wydawanie przepisów porządkowych w okresie między sesjami rady;
18) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
19) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami;
20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały rady;

21) bezpośrednie nadzorowanie pracy:

a) referatów:
- infrastruktury społecznej,
- strategii, rozwoju gospodarczego i promocji,
- spraw obywatelskich,
- Urzędu Stanu Cywilnego w Złocieńcu,
- do spraw ochrony informacji niejawnych (pionu ochrony),

b) samodzielnych stanowisk:
- radcy prawnego,
- stanowiska d/s zamówień publicznych,
- stanowiska d/s planowania przestrzennego,
- stanowiska pozyskiwania funduszy pomocowych,
- stanowiska d/s obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych,
- stanowiska d/s kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

3. Burmistrz może przekazać wykonywanie niektórych czynności zastępcy burmistrza, sekretarzowi, skarbnikowi lub innym pracownikom na podstawie pisemnego upoważnienia zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 13:05:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 18-12-2014 14:26:53