Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2020

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2020


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2020

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Złocieniec na 2020 rok
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 02.01.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 09.01.2020

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 10.01.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 10.01.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 13.01.2020

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 13.01.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 13.01.2020

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 14.01.2020

w sprawie wymiaru czasu pracy i współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za
1 dzień urlopu wypoczynkowego w roku 2020 dla pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 14.01.2020

w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania
dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 14.01.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 20.01.2020

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  sprzedaży oraz  
wydzierżawienia 
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 30.01.2020

w sprawie ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych
przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe oraz form i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 30.01.2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec na rok budżetowy 2020.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 31.01.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 31.01.2020

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w
Złocieńcu i w jednostkach organizacyjnych Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 31.01.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 10.02.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 13.02.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
sporządzania przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 13.02.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w związku z
wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na
dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 18.02.2020

w sprawie opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w
sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla
strefy zachodniopomorskiej
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 18.02.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 20.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 24.02.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie ul. Chopina 9 w Nowym Worowie.

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 24.02.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 24.02.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocienieszka w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 25.02.2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 25.02.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 25.02.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 09.03.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 10.03.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 12.03.2020

w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych i żłobków działających na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 12.03.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 12.03.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie ul. Chopina 9 w Nowym Worowie.

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 12.03.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 12.03.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 12.03.2020

w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 13.03.2020

w sprawie zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 13.03.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 13.03.2020

w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Złocieńca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 14.03.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 14.03.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 19.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Złocieńca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 25.03.2020

w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 25.03.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 25.03.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie ul. Chopina 9 w Nowym Worowie.

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 25.03.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 25.03.2020

w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności klubów dziecięcych i żłobków działających na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 27.03.2020

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 30.03.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Złocieńca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 30.03.2020

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 14.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 14.04.2020

w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 14.04.2020

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 14.04.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur procesu windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 14.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 14.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 14.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 27.04.2020

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 27.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 27.04.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 27.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 27.04.2020

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 27.04.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 27.04.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 13.05.2020

w sprawie zagospodarowania mienia komunalnego gminy Złocieniec otrzymanego od Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 19.05.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 14.05.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 14.05.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 26.05.2020

w sprawie: wyliczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 14.05.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 29.05.2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 29.05.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 02.06.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 02.06.2020

w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczenia podatku VAT w Gminie Złocieniec
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 14.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 08.06.2020

w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 08.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 08.06.2020

w sprawie udzielenia upoważnienia
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 08.06.2020

w sprawie ustanowienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu koordynatorem gminnym obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 08.06.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzania przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 08.06.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 08.06.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzania przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 08.06.2020

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 14.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 14.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 15.06.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie ul. Chopina 9 w Nowym Worowie.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 15.06.2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu .

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 18.06.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 19.06.2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 22.06.2020

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 22.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 22.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 25.06.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 25.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 25.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 25.06.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 29.06.2020

w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętych w
„Programie u suwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 2032" wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 2032 ”

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 01.07.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 01.07.2020

w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującą w Gminie Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 01.07.2020

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera
w Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 06.07.2020

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym zostaną przeprowadzone wybory sołtysa sołectwa Cieminko oraz wskazania godziny i miejsca tego zebrania.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 07.07.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 07.07.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wydzierżawienia
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 15.07.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 22.07.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 03.08.2020

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 14.08.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 19.08.2020

w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec na 2021
rok

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 19.08.2020

w sprawie wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego, wzoru formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu, ustalenia
sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia i listy poparcia oraz harmonogramu
procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminów rozpoczęcia składania
wypełnionych zgłoszeń , głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 19.08.2020

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia
procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 19.08.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 19.08.2020

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie ul. Chopina 9 w Nowym Worowie.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 19.08.2020

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 19.08.2020

w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o pomoc, o której mowa w §4-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020- 2022.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 25.08.2020

sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie ul. Chopina 9, 78-523 Nowe Worowo.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 25.08.2020

sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 25.08.2020

sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 26.08.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 26.08.2020

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć gminy Złocieniec za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 31.08.2020

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 31.08.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 31.08.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 31.08.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 15.09.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 19.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 19.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 22.09.2020

uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 19.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 19.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 28.09.2020

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 29.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 29.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 08.10.2020

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 19.09.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 12.10.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców sołectw Szczycienko i Siecino w przedmiocie połączenia sołectw Szczycienko i Siecino i utworzenia sołectwa Siecino

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 12.10.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii
mieszkańców sołectw Cieminko i Płocie w przedmiocie połączenia sołectw Cieminko i Płocie
i utworzenia sołectwa Cieminko

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 13.10.2020

w sprawie utworzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił zbrojnych (HNS)

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 19.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 19.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 19.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 19.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 19.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 27.10.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 27.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 147
z dnia 27.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 148
z dnia 27.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 149
z dnia 27.10.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 150
z dnia 10.11.2020

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia weryfikacji sporządzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego inwentaryzacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na terenach przyłączonych z dniem 01 stycznia 2019 r. w granice gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 151
z dnia 13.11.2020

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok, w tym ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia
głosowania, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu.

ZARZĄDZENIE NR 152
z dnia 13.11.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 153
z dnia 13.11.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 154
z dnia 13.11.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 155
z dnia 13.11.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 156
z dnia 17.11.2020

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Złocieniec na lata 2021 20 25

ZARZĄDZENIE NR 157
z dnia 27.11.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 158
z dnia 17.11.2020

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 159
z dnia 17.11.2020

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 160
z dnia 08.12.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec na rok budżetowy 2020.

ZARZĄDZENIE NR 161
z dnia 11.12.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Strategii rozwiązywania
problemów społecznych w gminie Złocieniec w latach 2021 2025.

ZARZĄDZENIE NR 162
z dnia 15.12.2020

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 163
z dnia 15.12.2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złocieniec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 08-01-2020 08:52:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 08-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 19-01-2021 09:38:51