Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Złocieńca z dnia 22 maja 2019 r. o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników w gminie Złocieniec

OGŁOSZENIE
Burmistrza Złocieńca z dnia 22 maja 2019 r.
o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników w gminie Złocieniec

 

            Burmistrz Złocieńca działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) podaje do wiadomości, że Rada Miejska w Złocieńcu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na:

1) czterech ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim,

2) dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ławnikiem może być obywatel, który:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w gminie Złocieniec co najmniej od roku,
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.            

Kandydatów na ławników zgłaszają:

      - prezesi właściwych sądów,

      - stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych (do zgłoszenia dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),

      - co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Złocieniec.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.       

Karta zgłoszenia dostępna jest:

1) w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (Sekretariat, Biuro Rady Miejskiej)

2) na stronie internetowej - KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Wszelkich informacji na temat naboru na ławników udzielają Sekretarz Gminy i pracownicy Biura Rady Miejskiej.

Do karty zgłaszający kandydata na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia kandydata zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.                     

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 I piętro pok. Nr 11

w terminie do 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

Zastępca Burmistrza Złocieńca
/-/Natan Fiutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 24-05-2019 07:52:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 24-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 24-05-2019 07:52:54