Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2019

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2019


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym
Worowie ul. Chopina 9 w Nowym Worowie.

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 03.01.2019

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 03.01.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w 2019 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 03.01.2019

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2019 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 03.01.2019

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 03.01.2019

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 07.01.2019

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 07.01.2019

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 07.01.2019

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 10.01.2019

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 10.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 11.01.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy. 
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 11.01.2019

w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania
dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 11.01.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 11.01.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 17.01.2019

w sprawie wprowadzenia i ogłoszenia sygnału alarmowego w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 18.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 18.01.2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Złocieńca do załatwiania spraw w imieniu
Burmistrza Złocieńca, wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
z oryginałem, a także do innych spraw.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 18.01.2019

w sprawie nabycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 29.01.2019

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 29.01.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 29.01.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 30.01.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 04.02.2019

w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 06.02.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia dobry start.

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 06.02.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wychowawczych i rodzinnych,
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w
tych sprawach, jak i do realizacji obowiązku określonego w art. 8a ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz postępowań w
sprawie przyznawania jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustalania i wypłacania zasiłków
dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1
lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 07.02.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 07.02.2019

w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dla sołectw gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 07.02.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 07.02.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług
w gminie Złocieniec i jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 07.02.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 07.02.2019

w sprawie składu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 14.02.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 14.02.2019

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec na rok budżetowy 2019.

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 14.02.2019

w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Złocieniec oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 18.02.2019

w sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego
do wykonywania ratownictwa wodnego w 2019 roku na zadanie z zakresu ratownictwa
wodnego

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 28.02.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 28.02.2019

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań gminy Złocieniec w zakresie Wojewódzkiego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region
dla Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 28.02.2019

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 28.02.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 28.02.2019

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań gminy Złocieniec w zakresie Wojewódzkiego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region
dla Rodziny.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 04.03.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia 
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 04.03.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 13.03.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 14.03.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 14.03.2019

w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 18.03.2019

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy Złocieniec
do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 19.03.2019

w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu Osiedla Budowo i
członków zarządu Osiedla Budowo

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 19.03.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 21.03.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 21.03.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 28.03.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 28.03.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 28.03.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 28.03.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 28.03.2019

w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których zostaną przeprowadzone
wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Złocieniec oraz wskazania godziny i
miejsca tych zebrań.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 01.04.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 01.04.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
wykonywania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w gminie
Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 02.04.2019

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 08.04.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia 
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 10.04.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 11.04.2019

w sprawie ustanowienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu koordynatorem
gminnym obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 11.04.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 19.04.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie
wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ukierunkowaną na integrację społeczności”.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 19.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru operatora projektu w celu
realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania 2019 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 24.04.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 06.05.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 06.05.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzania
przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 06.05.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do przekazywania
informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w związku z wyborami do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 06.05.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Złocieńca do ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 06.05.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 10.05.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 10.05.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 10.05.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 17.05.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 10.06.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 10.06.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 13.06.2019

w sprawie regulaminu kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu i
jednostkach organizacyjnych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 14.06.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy  
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 17.06.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 17.06.2019

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy i trąby
powietrznej w dniu 15 czerwca 2019 r. na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 17.06.2019

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
samorządowych jednostek budżetowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, świadczeń rodzinnych oraz
wydawania decyzji w tych sprawach, świadczenia wychowawczego, a także do wydawania
w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci, przyznawania jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się
żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z
dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustalenia i
wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań
administracyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura
informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 28.06.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 28.06.2019

w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 28.06.2019

w sprawie wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego, wzoru formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu, ustalenia
sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia i listy poparcia oraz harmonogramu
procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminów rozpoczęcia składania
wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 28.06.2019

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia
procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 28.06.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 28.06.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 01.07.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 02.07.2019

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 10.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 10.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 10.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 10.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 10.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 24.07.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 24.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 24.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 24.07.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 01.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia regulaminu Funduszu
Sołeckiego gminy Złocieniec oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego
gminy Złocieniec w ramach budżetu gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 01.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 01.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 01.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 01.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 12.08.2019

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 19.08.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii
mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania
ze świetlic wiejskich na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 19.08.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii
mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie wprowadzenia zmian do obowiązujących
statutów sołectw w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 19.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 20.08.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
wykonywania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej w gminie Złocieniec zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 20.08.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 20.08.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
sporządzania przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Złocieniec
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 20.08.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w związku z
wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 20.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 22.08.2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 27.08.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 27.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 30.08.2019

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Złocieniec za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć gminy Złocieniec za I półrocze
2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 30.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie uchwały w sprawie
zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 30.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 30.08.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 04.09.2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego
funkcjonującymi na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 11.09.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 10.09.2019

w sprawie ustanowienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu koordynatorem
gminnym obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu
Rzeczypospolitej w gminie Złocieniec zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 11.09.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 19.09.2019

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 19.09.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 19.09.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 29.09.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 25.09.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 26.09.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Złocieńca do ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 26.09.2019

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 29.09.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 30.09.2019

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o Funduszu Sołeckim

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 29.10.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 29.10.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 02.10.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 25.10.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 25.10.2019

w sprawie powołania komisji do przygotowania projektu opinii Burmistrza Złocieńca w
sprawie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych lokalu, w którym
planuje się prowadzenie klubu dziecięcego

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 28.10.2019

w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 29.10.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 29.10.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 05.11.2019

w sprawie nabycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 05.11.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 05.11.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 05.11.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 147
z dnia 05.11.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 148
z dnia 20.11.2019

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok, w tym ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia
głosowania, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu.

ZARZĄDZENIE NR 149
z dnia 28.11.2019

w sprawie składu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 150
z dnia 29.11.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 151
z dnia 29.11.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 152
z dnia 04.12.2019

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zbycia 
oraz użyczenia 
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 153
z dnia 11.12.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 154
z dnia 11.12.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 155
z dnia 11.12.2019

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 156
z dnia 16.12.2019

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 157
z dnia 16.12.2019

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 158
z dnia 17.12.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 159
z dnia 17.12.2019

w sprawie skierowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na terenie
gminy Złocieniec w 2020 roku wybranego w głosowaniu projektu, wskazując komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec
odpowiedzialne za jego realizację

ZARZĄDZENIE NR 160
z dnia 18.12.2019

w sprawie sprzedaży nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 161
z dnia 18.12.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 162
z dnia 18.12.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 163
z dnia 18.12.2019

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 164
z dnia 23.12.2019

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym w 2020 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 165
z dnia 30.12.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 10-01-2019 13:37:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 08-01-2020 08:50:29