Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

LV sesja Rady Miejskiej - 29 listopada 2018 rok

SESJA NR LV - RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 listopada 2018r.


 

UCHWAŁA NR LV/465/2018

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/466/2018

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla dwudziestu drzew ze zbiorowego pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/467/2018

w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/468/2018

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/469/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji organizacyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/470/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2018 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/471/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 3 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2018
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/472/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/473/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/474/2018

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Złocieniec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Złocieniec o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/475/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku)

UCHWAŁA NR LV/476/2018

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/477/2018

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Złocieniec publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym ten wymiar.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/478/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Złocieniec wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela.
(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.)

UCHWAŁA NR LV/479/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2023.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LV/480/2018

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na zadania realizowane przez stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe na obszarze gminy Złocieniec służące tworzeniu warunków do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WNIOSEK O UDZIELENIE Z BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM
ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH (ROD)
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LV/481/2018

w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy Złocieniec w zakresie zapewnienia uczniom i dzieciom posiłku.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.)

UCHWAŁA NR LV/482/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z LV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 listopada 2018 r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 listopada 2018 roku -----> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-12-2018 11:08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 31-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 31-12-2018 11:52:41