Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2018


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 03.01.2018

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2018 rok.
ZAŁĄCZNIK1
ZAŁĄCZNIK2
ZAŁĄCZNIK3

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 04.01.2018

w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 04.01.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 04.01.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 04.01.2018

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 04.01.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 08.01.2018

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 15.01.2018

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 15.01.2018

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 24.01.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 25.01.2018

w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania
dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 25.01.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 26.01.2018

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych
do przeprowadzenia w 2018 roku przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 31.01.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 01.02.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 01.02.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 05.02.2018

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 08.02.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w formie wspierania jego wykonania zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy
Złocieniec pod nazwą: „Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 13.02.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 14.02.2018

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Złocieńca
dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 19.02.2018

w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Złocieniec oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 19.02.2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec na rok budżetowy 2018.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 23.02.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 01.03.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie dotyczącym zlecenia realizacji zadania publicznego w formie wspierania
jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 01.03.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie
wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 01.03.2018

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 01.03.2018

w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i proporcji
dotyczących rozliczenia podatku VAT w Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 05.03.2018

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec
za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 07.03.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 08.03.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 12.03.2018

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 13.03.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 20.03.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 20.03.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 27.03.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 27.03.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 28.03.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 29.03.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy
Złocieniec pod nazwą: „Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 29.03.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca , a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 05.04.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 05.04.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 16.04.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 16.04.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
gminy Złocieniec na cele rolne i pod ogródki warzywne.

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 18.04.2018

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 18.04.2018

w sprawie przetargu na zbycie środka trwałego gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 20.04.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 20.04.2018

w  sprawie

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 24.04.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 24.04.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług
w gminie Złocieniec i jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 27.04.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 27.04.2018

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 27.04.2018

w sprawie zasad i trybu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunkami
dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 27.04.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 02.05.2018

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 15.05.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, wychowawczych i rodzinnych, podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w tych sprawach, jak i do
realizacji obowiązku określonego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz postępowań w sprawie przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustalania i wypłacania zasiłków dla
opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1
lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 15.05.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 25.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 25.05.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 25.05.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 25.05.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 25.05.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 28.05.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 30.05.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka
Kultury w Złocieńcu za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 18.06.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 18.06.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 18.06.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start.

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 18.06.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 19.06.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii
mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie włączenia części obszaru znoszonej gminy
Ostrowice do terytorium gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 21.06.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 29.06.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 29.06.2018

w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec na 2019
rok

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 29.06.2018

w sprawie wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego, wzoru formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu, ustalenia
sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia i listy poparcia oraz harmonogramu
procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminów rozpoczęcia składania
wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 29.06.2018

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia
procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 29.06.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 29.06.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 29.06.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 29.06.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 29.06.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 29.06.2018

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych
faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie Złocieniec i jej jednostkach
budżetowych od dnia 1 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 04.07.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 04.07.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 11.07.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 23.07.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 23.07.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 23.07.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 23.07.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 26.07.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowych świadczeń, o których mowa w
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i
wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 26.07.2018

w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032" wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032 ”

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 27.07.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia 

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 30.07.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 30.07.2018

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko–Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 30.07.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowych świadczeń, o których mowa w
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i
wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 08.08.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
wykonywania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów
w gminie Złocieniec w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 08.08.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 10.08.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 17.08.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego
w formie wspierania jego wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 22.08.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 22.08.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 23.08.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzania
przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 23.08.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do przekazywania
informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w związku z wyborami do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018
r.

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 24.08.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 27.08.2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 28.08.2018

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej.....

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 30.08.2018

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
gminy Złocieniec na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 10.09.2018

w sprawie składu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 11.09.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Złocieniec
w II połowie roku 2018.

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 11.09.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 18.09.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 20.09.2018

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w części miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 24.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny wniosków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o Funduszu Sołeckim.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 24.09.2018

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia
specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 27.09.2018

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 29.09.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 01.10.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 01.10.2018

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu i w
jednostkach organizacyjnych gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 01.10.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 04.10.2018

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec na 2019 rok, w tym ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia
głosowania, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 04.10.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 04.10.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 04.10.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 04.10.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 12.10.2018

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 15.10.2018

w sprawie planowania i wnioskowania do uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok
2019 wydatków na realizację przedsięwzięć według sołectw z zastosowaniem klasyfikacji
budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 16.10.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i wnioskowania do uchwały budżetowej
gminy Złocieniec na rok 2019 wydatków na realizację przedsięwzięć według sołectw z
zastosowaniem klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 04.10.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 31.10.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 02.11.2018

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 08.11.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii
mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu
„Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw” ujętego w Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023.

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 09.11.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 13.11.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy. 

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 14.11.2018

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 14.11.2018

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata
2019 – 2024

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 16.11.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 19.11.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistycznoarchitektonicznej
w Złocieńcu jako organu doradczego

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 19.11.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 30.11.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy. 

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 30.11.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 30.11.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 30.11.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 13.12.2018

w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 17.12.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii
mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych w
gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 17.12.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 20.12.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody”.

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 20.12.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej nadesłane zgłoszenia konkursowe
w ranach konkursu pod nazwą „Odkryj swój pomnik przyrody”.

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 20.12.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 31.12.2018

w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko–Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 09-01-2018 10:44:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 14-08-2019 09:56:36