Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XLIII sesja Rady Miejskiej - 28 grudnia 2017 roku

SESJA NR XLIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 28 grudnia 2017r.


 

UCHWAŁA NR XLIII/359/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIII/360/2017

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 – 2040.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/361/2017

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Plan finansowy wydatków
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/362/2017

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2018 roku (plan pracy rady).
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/363/2017

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2018 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/364/2017

w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.)

UCHWAŁA NR XLIII/365/2017

w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej w gminie Złocieniec będzie przysługiwała dieta.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.)

UCHWAŁA NR XLIII/366/2017

w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR XLIII/367/2017

w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec i wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/368/2017

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2018
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.)

UCHWAŁA NR XLIII/369/2017

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2018
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/370/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLIII/371/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy Złocieniec opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLIII/372/2017

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonym przez gminę Złocieniec publicznym przedszkolu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLIII/373/2017

w sprawie trybu udzielania i rozliczania w gminie Złocieniec dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Informacja o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień roboczy miesiąca
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLIII/374/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
(
Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. )

UCHWAŁA NR XLIII/375/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIII/376/2017

w sprawie udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/377/2017

w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2018
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2018
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2018
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie drogowym w roku 2018
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Złocieniec w 2018 roku
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR XLIII/378/2017

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.)

 


 

LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z XLIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 grudnia 2017r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 grudnia 2017 roku -----> FILM VIDEO

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-01-2018 12:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 25-07-2018 07:33:09