Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XLII sesja Rady Miejskiej - 30 listopada 2017 roku

SESJA NR XLII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 30 listopada 2017r.


 

UCHWAŁA NR XLII/340/2017

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. )

UCHWAŁA NR XLII/341/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA NR XLII/342/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2017 r)

UCHWAŁA NR XLII/343/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2017 r.)

UCHWAŁA NR XLII/344/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 września 2017 r.)

UCHWAŁA NR XLII/345/2017

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
treść regulaminu
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLII/346/2017

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy Złocieniec opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r)

UCHWAŁA NR XLII/347/2017

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLII/348/2017

w sprawie zmiany nazwy ulicy.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLII/349/2017

w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLII/350/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3 -  wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLII/351/2017

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r)

UCHWAŁA NR XLII/352/2017

w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLII/353/2017

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 7 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 8 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
ZAŁĄCZNIK NR 9 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 10 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
ZAŁĄCZNIK NR 11 - DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH WIECZYSTYCH I WSPÓŁPOSIADACZACH

(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLII/354/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r)

UCHWAŁA NR XLII/355/2017

w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu jego właściwości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLII/356/2017

w sprawie udzielenia Powiatowi Drawskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu jego właściwości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLII/357/2017

w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.)

UCHWAŁA NR XLII/358/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „ulica Czaplinecka”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z XLII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 listopada 2017r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 listopada 2017 roku -----> FILM VIDEO

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 18-12-2017 13:47:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 19-12-2017 09:56:00