Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2017


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 05.01.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 05.01.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 05.01.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 05.01.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 05.01.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 12.01.2017

w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia
wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania
wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w
2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 12.01.2017

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 13.01.2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 13.01.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 16.01.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 16.01.2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 23.01.2017

w sprawie centralizacji rozliczeń od towarów i usług gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 25.01.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 30.01.2017

w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 14.02.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 14.02.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 14.02.2017

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 14.02.2017

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 16.02.2017

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 27.02.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 07.03.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 07.03.2017

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 14.03.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 14.03.2017

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 15.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 16.03.2017

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku, w tym ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia
głosowania, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu.

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 16.03.2017

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 16.03.2017

w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania w Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 17.03.2017

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 17.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 30.03.2017

w sprawie upoważnienia do weryfikowania w drodze wywiadu oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 30.03.2017

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania
dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 30.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 30.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 31.03.2017

w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Złocieniec na lata 2016-2020”

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 18.04.2017

w sprawie prowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
na obszarze gminy Złocieniec w roku 2017.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 20.04.2017

w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Złocieńca
na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 20.04.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 20.04.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 24.04.2017

w sprawie skierowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w 2017 roku wybranego w głosowaniu projektu,
wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za jego realizację

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 20.04.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 09.05.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 15.05.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 15.05.2017

w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli
w 2017 roku”
Załącznik - Rozstrzygnięcie nadzorcze

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 20.05.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 22.05.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka
Kultury w Złocieńcu za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 22.05.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 22.05.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 22.05.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 01.06.2017

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagrody dla dyrektorów samorządowych instytucji
kultury, dla których organizatorem jest gmina Złocieniec oraz szczegółowych zasad i trybu
przyznawania tej nagrody rocznej.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Złocieńca do załatwiania spraw w imieniu
Burmistrza Złocieńca, poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
administracyjnych z oryginałem, a także do innych spraw.

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 01.06.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 01.06.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 01.06.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 01.06.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 01.06.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 01.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 07.06.2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na logo Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 12.06.2017

w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032" wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032 ”

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 13.06.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 13.06.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 13.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 13.06.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca , a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 22.06.2017

w sprawie udzielenie upoważnienia

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 20.06.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 20.06.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 03.07.2017

w sprawie wyznaczenia szczegółowego terminu zebrania wiejskiego w celu
dokonania wyboru sołtysa sołectwa Darskowo.

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 04.07.2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców
miasta i gminy Złocieniec w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy
Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 04.07.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 04.07.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 04.07.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 04.07.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 04.07.2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 04.07.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 20.07.2017

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 20.07.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 31.07.2017

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 01.08.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 17.08.2017

w sprawie ustalenia kwoty planowanych środków przeznaczonych na budżet obywatelski
gminy Złocieniec w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 17.08.2017

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w 2018 roku, ustalenia harmonogramu
wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do
realizacji i listy jego poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia
oraz terminów i szczegółowych zasad składania wypełnionych zgłoszeń.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 17.08.2017

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 23.08.2017

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 23.08.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 24.08.2017

w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 24.08.2017

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
gminy Złocieniec na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 24.08.2017

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 24.08.2017

w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i proporcji
dotyczących rozliczenia podatku VAT w Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 24.08.2017

w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych
do przeprowadzenia w 2017 roku przez gminę Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 12.09.2017

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 12.09.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 12.09.2017

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Złocieńca, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 18.09.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w 2018
roku, ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia
wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy jego poparcia, ustalenia sposobu i
miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia oraz terminów i szczegółowych zasad składania
wypełnionych zgłoszeń.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 19.09.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 20.09.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 20.09.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 29.09.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 02.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 03.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 12.10.2017

w sprawie planowania i wnioskowania do uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok
2018 wydatków na realizację przedsięwzięć według sołectw z zastosowaniem klasyfikacji
budżetowej
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 12.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 12.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 12.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 19.10.2017

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miejski w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 23.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 23.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 25.10.2017

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 26.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 26.10.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w
gminie Złocieniec i jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 26.10.2017

w sprawie przekazania mienia komunalnego w formie darowizny na Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 26.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 26.10.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 03.11.2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 07.11.2017

w sprawie skierowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na terenie
gminy Złocieniec w 2018 roku wybranego w głosowaniu projektu, wskazując komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec
odpowiedzialne za jego realizację

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 08.11.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 08.11.2017

uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza Złocieńca

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 08.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 08.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 13.11.2017

w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy Złocieniec do czynności z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza Złocieńca, innych niż czynności związane z nawiązaniem i
rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia, w okresach nieobecności
w pracy Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 13.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 13.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 16.11.2017

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 20.11.2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Żłobek w Złocieńcu –
szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec,
opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3”
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 20.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 20.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 27.11.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 03.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 03.11.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 01.12.2017

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 01.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 01.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 01.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 01.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 13.12.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 13.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 147
z dnia 13.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 148
z dnia 13.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 149
z dnia 20.12.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 150
z dnia 20.12.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 151
z dnia 20.12.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 152
z dnia 28.12.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 06-03-2017 09:23:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 06-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 14-08-2019 10:11:05