Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej - EUROBOISKA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Złocieniec: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej - EUROBOISKA w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec, do kontaktów: Dorota Wojas, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 36 72 022, e-mail: umig.zlocieniec@pro.onet.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zlocieniec.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej - EUROBOISKA w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Złocieniec.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną o wymiarach 64x100m, wokół płyty pas bezpieczeństwa szerokości 2,0m o nawierzchni z trawy syntetycznej, podbudowa boiska dynamiczna z kruszywa, warstwy przesiąkliwej, geowłókniny i wykonanie drenażu ze studniami, warstwa elastyczna in situ, warstwa z trawy syntetycznej, ogrodzenie siatką stalową na słupkach z rury, montaż piłkochwytów 2szt, bramki stalowe z chorągiewkami 2 szt, oświetlenie - montaż 6 słupów 3000W, nawierzchnia z polbruku pod widownię, trybuny na 300 osób z konstrukcji stalowej, siedziska z PCV mrozoodpornego, ciągi komunikacyjne z desek impregnowanych na wskroś, na powierzchni ryfel antypoślizgowy.

Powierzchnia płyty boiska z sztucznej trawy - 7 072,00m2 .

Powierzchnia płyty z ogrodzeniem - 9 018,00m2 .

Wymagane parametry dla trawy syntetycznej III generacji na warstwie elastycznej przepuszczalnej o minimalnej grubości 10mm , wykonanej in situ, wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM:

1)rodzaj włókna - monofilament,

2)ciężar włókna - min. 7 tys. dtx,

3)minimalna wysokość włókna - 50mm,

4)min. gęstość włókna - 100 000szt/m2 (ilość monofilamentów na 1m2 produktu przed jego instalacją - ilość powinna wynikać z karty technicznej trawy sztucznej)

5)grubość włókna - min. 200 nm.

6)podkład na bazie lateksu z wewnętrzną siatką - min. 1000g/m2

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1.Dowód złożenia wadium

2.Informacja o wykonawcach składających ofertę wspólną

3.Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4.Pełnomocnictwo do zawierania Umów

5.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

7.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

8.Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

9.Informacja nt przeciętnej liczby zatrudnionych

10.Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia

11.Życiorysy zawodowe osób przewidzianych do wykonania zamówienia

z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień, zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej oraz deklaracją dyspozycyjności

11.1uprawnienia

11.2zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej

11.3deklaracja dyspozycyjności

12.Wykaz wykonanych prac podobnych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

13.Streszczenie informacji finansowej

14.Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2003

15.Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2003

16.Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2004

17.Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2004

18.Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2005

19.Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2005

20.Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości

21.Kopia polisy OC

22.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.24, 45.11.10.00, 45.11.12.00, 45.21.22.21, 45.23.32.53.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną o wymiarach 64x100m, wokół płyty pas bezpieczeństwa szerokości 2,0m o nawierzchni z trawy syntetycznej, podbudowa boiska dynamiczna z kruszywa, warstwy przesiąkliwej, geowłókniny i wykonanie drenażu ze studniami, warstwa elastyczna in situ, warstwa z trawy syntetycznej, ogrodzenie siatką stalową na słupkach z rury, montaż piłkochwytów 2szt, bramki stalowe z chorągiewkami 2 szt, oświetlenie - montaż 6 słupów 3000W, nawierzchnia z polbruku pod widownię, trybuny na 300 osób z konstrukcji stalowej, siedziska z PCV mrozoodpornego, ciągi komunikacyjne z desek impregnowanych na wskroś, na powierzchni ryfel antypoślizgowy.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 10

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium

w wysokości: 50 000,00 PLN,

Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP O/Złocieniec nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719

w nieprzekraczalnym terminie składania ofert

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm).

3)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

a)posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

25 pracowników, w tym co najmniej 2 osoby personelu kierowniczego

z uprawnieniami i przynależnością do izby inżynierów.

b)wykonawca na czas budowy zatrudni 6 osób bezrobotnych z terenu gminy Złocieniec ,

c)wskaże do wykonania niniejszego zamówienia kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu podobnymi pracami. Przez prace podobne należy rozumieć budowę boisk sportowych.

d)wykonać w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, które przedmiotem są podobne (odpowiadające swoim rodzajem

i wartością) do niniejszego zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:

wartość każdego zamówienia polegającego na robotach ziemnych, podbudowy z kruszyw i układania nawierzchni z trawy syntetycznej wynosiła co najmniej 3 500 000,00 PLN (brutto)

4)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

a)osiągnąć: w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, obroty w kwocie minimum 2 500 000 PLN.

b)posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN.

c)posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż

1 500 000 PLN

5)spełniać warunki udziału w postępowaniu

6)dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami,

1Koparka samobieżna 0,25m3 -1szt

2Samochód samowyładowawczy 5Mg -1szt

3Ubijak spalinowy 200kg -2szt

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest udzielić gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót i przekazania zamówienia do użytkowania na:

-trawę syntetyczną - gwarancja producenta min. 10 lat,

-zrealizowane prace objęte przedmiotem zamówienia - gwarancja wykonawcy min. 8lat.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dowód złożenia wadium

2.Informacja o wykonawcach składających ofertę wspólną

3.Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4.Pełnomocnictwo do zawierania Umów

5.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

7.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

8.Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

9.Informacja nt przeciętnej liczby zatrudnionych

10.Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia

11.Życiorysy zawodowe osób przewidzianych do wykonania zamówienia

z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień, zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej oraz deklaracją dyspozycyjności

11.1uprawnienia

11.2zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej

11.3deklaracja dyspozycyjności

12.Wykaz wykonanych prac podobnych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

13.Streszczenie informacji finansowej

14.Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2003

15.Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2003

16.Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2004

17.Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2004

18.Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2005

19.Raport z opinią z badania sprawozdania finansowego za rok 2005

20.Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości

21.Kopia polisy OC

22.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Opłata: 20 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przesłana pocztą wraz z fakturą. Płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury..

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2006 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.08.2006, godzina 10:30, w siedzibie Zamwiającego tj. UMiG w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, pokój nr 15.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; projekt nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 10-07-2006 13:57:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 10-07-2006 13:57:06