Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

adaptacja budynku biurowego przy ul. Mirosławieckiej w Złocieńcu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Złocieniec: adaptacja budynku biurowego przy ul. Mirosławieckiej w Złocieńcu na mieszkania komunalne

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec, do kontaktów: Dorota Wojas, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 36 72 022, e-mail: umig.zlocieniec@pro.onet.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zlocieniec.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: adaptacja budynku biurowego przy ul. Mirosławieckiej w Złocieńcu na mieszkania komunalne.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Złocieniec, ul. Mirosławiecka.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja budynku biurowego na mieszkania komunalne obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu,2)roboty murowe, kominy wentylacyjne, roboty rozbiórkowe, stolarka, posadzki, stropodach, elewację, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, zadaszenie, podjazd dla niepełnosprawnych,3)wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze, instalacja azard, instalacja telefoniczna, instalacja domofonowa, instalacja elektryczna klatki schodowej, instalacja elektryczna piwnic, pomiary elektryczne administracyjne, 4) instalacja wodociągowa, instalacje kanalizacyjne, instalacja gazowa, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skłądania ofert,

4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (personel kierowniczy) posiadają wymagane uprawnienia budowlane, sanitarne i elektryczne

5) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 4-8,i pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiace przed terminem składania ofert,

7) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego

8) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada Wykonawca,

9) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

10)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych(co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia z dokuemntami potwierdzającymi , że roboty zostały wykonane należycie,

11)oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu co najmniej 4 bezrobotnych z terenu gminy Złocieniec,

12) sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty określajace obroty, zysk oraz zobowiazania i należności - za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowy (obrót roczny co najmniej 400tys. zł)

13) informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej 400tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

14) kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczej

15) dowód wniesienia wadium

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.11.00.00, 45.44.21.90, 45.42.11.10, 45.41.00.00, 45.32.10.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Zakres robót polega na wykonaniu: 1) zagospodarowania terenu,2)roboty murowe, kominy wentylacyjne, roboty rozbiórkowe, stolarka, posadzki, stropodach, elewację, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, zadaszenie, podjazd dla niepełnosprawnych,3)wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze, instalacja azard, instalacja telefoniczna, instalacja domofonowa, instalacja elektryczna klatki schodowej, instalacja elektryczna piwnic, pomiary elektryczne administracyjne, 4) instalacja wodociągowa, instalacje kanalizacyjne, instalacja gazowa, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 10

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 3 500,00zł należy wnieść do terminu składania ofert do godz. 10:00. Wadium można wnieść we wszystkich formach przewidzianych w ustawie.

Rachunek zamawiajacego: PKO BP O/Złocieniec nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, sktórzy spełniają nastepujace warunki:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadają niezbędne uprawnienia, koncesje, zezwolenia

2) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonaniem zamówienia

3) dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do wykonania zamowienia

4) dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia

5) posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamowienia

6) wyrażą zgodę na odroczony okres płatności 30 dni licząc od dnia złożenia faktury,

7) za okres 5 lat udokumentują wykonanie odpowiadających przedmiotowi zamówienia i jego wartości robót budowlanych ( co najmniej 3 roboty)

8) wymagany roczny obrót w okresie 3 lat - 400 tys. zł

9) wymaganą wielkość posiadanych przez wykonawcę środków obrotowych lub zdolności kredytowej - 400tyś. zł

10)zatrudni co najmniej 4 osoby bezrobotne z terenu gminy Złocieniec

11)na wykonae roboty udzielą co najmniej 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi

12) nie podlegają wykluczeniu z art 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

13) wniesie wymagane wadium

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania przedstwionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Opłata: 20 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przesłana na wniosek Wykonawcy wraz z fakturą. Płatne przelewem na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury..

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2006 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.08.2006, godzina 10:15, w siedzibie zamawiającego tj. UMiG w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3 - sala narad pok. 15.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 10-07-2006 13:55:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 10-07-2006 13:55:28