Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2014


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 09.01.2014

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 09.01.2014

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym
oraz samorządowym instytucjom kultury będącym organizatorami działań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych o
charakterze refundacji.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 09.01.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2014.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 09.01.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 09.01.2014

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 09.01.2014

w sprawie ustalenia procedur procesu windykacji i egzekucji należności, z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających gminie Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 09.01.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 09.01.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 09.01.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 09.01.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 09.01.2014

w sprawie planu kontroli finansowej w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 09.01.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 14.01.2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 28.01.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 31.01.2014

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich
wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014
roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 31.01.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 10.02.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 10.02.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 11.02.2014

w sprawie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do Przedszkola w
Złocieńcu, o którym mowa w art.20 c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 12.02.2014

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 12.02.2014

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 12.02.2014

w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Złocieńcu do prowadzenia spraw,
o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), za wyjątkiem weryfikowania w drodze
wysiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych, oświadczeń o samotnym wychowaniu dziecka.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 20.02.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 24.02.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 24.02.2014

w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 25.02.2014

w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 04.03.2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 05.03.2014

w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Złocieniec udzielania
zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Złocieniec”

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 05.03.2014

w sprawie powołania komsiji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 05.03.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 05.03.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 05.03.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 11.03.2014

w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny cząstkowej pracy dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu w zakresie, o którym mowa § 8 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i
sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz. U. z 2012r. poz. 1538).

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 11.03.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 17.03.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 20.03.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzania
przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 20.03.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do dokonywania
wezwań wyborców niepełnosprawnych do uzupełnienia zgłoszeń o zamiarze głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 20.03.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 21.03.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2014.

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 21.03.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 24.03.2014

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska
Polskiego 4a w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 26.03.2014

w sprawie przedstawienia sprawozdzania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec
za 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 26.03.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do weryfikowania w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, oświadczeń o samotnym
wychowywaniu dziecka.

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 28.03.2014

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 31.03.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok
ZAŁĄCZNIK1
ZAŁĄCZNIK2

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 01.04.2014

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na obszarze gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 01.04.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 01.04.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 07.04.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 15.04.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 15.04.2014

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna
Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 6

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 16.04.2014

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 16.04.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania procedur procesu windykacji i egzekucji
należności, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających
gminie Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 16.04.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 28.04.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 28.04.2014

w sprawie udzielenia pożyczki Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu ul.
Połczyńska 6

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 02.05.2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy
Złocieniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014
roku

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 02.05.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 06.05.2014

w sprawie wyznaczenia szczegółowego terminu zebrania wiejskiego w celu
dokonania wyboru sołtysa sołectwa Rzęśnica i zwołania tego zebrania.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 14.05.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
na terenie miasta i gminy Złocieniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 15.05.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 15.05.2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złocieńcu do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów
oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 15.05.2014

w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty zasiłków dla
opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 16.05.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 16.05.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na
terenie miasta i gminy Złocieniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 20.05.2014

w sprawie odpłatności za wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów
prawnych w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 20.05.2014

w sprawie opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom udostępnienia informacji
publicznej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu związanym ze wskazanym we wniosku, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, sposobem
udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 23.05.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 30.05.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 30.05.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 03.06.2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Strategii rozwoju gminy
Złocieniec na lata 2015 – 2025.

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 04.06.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK 1

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 05.06.2014

uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia określonych obowiązków w zakresie
gospodarki finansowej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu, kierownikom
gminnych jednostek organizacyjnych oraz osobom z jednostek spoza sektora finansów
publicznych, którym powierzono środki publiczne.

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 05.06.2014

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 05.06.2014

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 05.06.2014

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Ciepłownictwa Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 05.06.2014

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu
i jednostkach podległych

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 09.06.2014

uchylające zarządzenia w sprawie upoważnienia podinspektora ds. windykacji i
egzekucji administracyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu do prowadzenia
spraw w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 09.06.2014

w sprawie ustalenia przez pracodawcę stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w
przypadku, gdy pracodawca na wniosek pracownika wyraził zgodę na przejazd w podróży
krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem
niebędącym własnością pracodawcy.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 11.06.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 11.06.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 25/2012 z dnia 2 marca 2012
roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 16.06.2014

w sprawie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 16.06.2014

w sprawie przekazania mienia

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 23.06.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 30.06.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 01.07.2014

w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających gminie Złocieniec z tytułu najmu
lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 08.07.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 10.07.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 16.07.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 22.07.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 29.07.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 31.07.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 07.08.2014

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na podstawie
ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 07.08.2014

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na podstawie
ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 19.08.2014

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im.
Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 19.08.2014

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 20.08.2014

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 26.08.2014

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złocieniec z I półrocze 2014 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć
Gminy Złocieniec za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 28.08.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 29.08.2014

w sprawie przekazania mienia do przechowywania.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 29.08.2014

w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych
z ewidencji kosztów do konta 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)".

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 29.08.2014

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok oraz
wieloletniej prognozy finansowej.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 04.09.2014

w sprawie przekazania mienia.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 04.09.2014

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów burmistrza na obszarze gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 09.09.2014

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 10.09.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 10.09.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2014.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 11.09.2014

w sprawie przekazania mienia.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 11.09.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 18.09.2014

w sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do
wykonywania ratownictwa wodnego w 2014 roku na zadanie z zakresu ratownictwa
wodnego.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 19.09.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 19.09.2014

w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Złocieniec udzielania zamówień
publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec”

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 22.09.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzenia przed nim
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 22.09.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do dokonywania wezwań wyborców
niepełnosprawnych do uzupełnienia zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 22.09.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do udzielenia infoormacji o wyborach
wyborcom niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 30.09.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 10.10.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 11.10.2014

w sprawie przekazania mienia

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 27.10.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 29.10.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 03.11.2014

w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samoichodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 03.11.2014

w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samoichodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 03.11.2014

w sprawie udzielenia poręczenia za dług tytułem spłaty kredytu zaciągniętego przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samoichodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 03.11.2014

w sprawie upoważnienia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 06.11.2014

w sprawie przekazania mienia

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 06.11.2014

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 06.11.2014

w sprawie procedur wykonywania w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ustawy Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 07.11.2014

w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających gminie Złocieniec z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 13.11.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 14.11.2014

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2015 i w sprawie projektu
uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2015 - 2024.

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 19.11.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 19.11.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 19.11.2014

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Złocieńcu na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 28.11.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 03.12.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 09.12.2014

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Złocieńca

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 15.12.2014

w sprawie przekazania mienia

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 15.12.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 15.12.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 15.12.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 15.12.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 15.12.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 19.12.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 24.12.2014

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 31.12.2014

w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji
kosztów do konta 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 28-07-2014 09:36:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 28-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 21-12-2015 09:35:24