Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2013

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2013


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2013

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2013.

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 04.01.2013

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 04.01.2013

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2013 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 03.01.2013

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w lokalach wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 03.01.2013

w sprawie planu kontroli finansowej w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 17.01.2013

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 17.01.2013

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 17.01.2013

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania
do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w
art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie
powstania zaległości.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 17.01.2013

w sprawie wskazania podmiotu, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne
przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 29.01.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 29.01.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku na
terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 31.01.2013

w sprawie powołania członków rady sportu gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 31.01.2013

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 01.02.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 12.02.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 12.02.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 14.02.2013

w sprawie powołania zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym pod nazwą Złocieniecka
Rada Seniorów.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 15.02.2013

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych Gminie Złocieniec odrębnymi ustawami na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 28.02.2013

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 04.03.2013

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 04.03.2013

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 04.03.2013

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 07.03.2013

w sprawie powołania społecznej rady kultury

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 08.03.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 11.03.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 18.03.2013

w sprawie ustanowienia gminnego pełnomocnika do spraw konsultacji społecznych.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 20.03.2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w miejscowości Stare Worowo w
przedmiocie sposobu wykorzystania i przeznaczenia świetlicy wiejskiej na cele społeczności
tego sołectwa.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 26.03.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 28.03.2013

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2012
rok

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 28.03.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 04.04.2013

w sprawie udzielenia upoważnienia

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 09.04.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 09.04.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 09.04.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 16.04.2013

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2013
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 17.04.2013

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 18.04.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 25.04.2013

w sprawie ustalenia opłat za sprzedaż materiałów promocyjnych, w Centrum Informacji Turystycznej
gminy Złocieniec na ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 29.04.2013

w sprawie ustalenia opłat za sprzedaż materiałów promocyjnych, w Centrum Informacji Turystycznej
gminy Złocieniec na ul. Stary Rynek 6 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 29.04.2013

w sprawie: zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 29.04.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 29.04.2013

w sprawie promocji gminy poprzez dystrybucję wydawnictw i materiałów promocyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 29.04.2013

w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 10.05.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 13.05.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 15.05.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 21.05.2013

Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 29.05.2013

w sprawie materiałów promocyjnych Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 29.05.2013

W sprawie materiałów promocyjnych Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 31.05.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 03.06.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 06.06.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 06.06.2013

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 06.06.2013

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa
Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 06.06.2013

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa
Zarządu Zakładu Ciepłownictwa Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 14.06.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 18.06.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 28.06.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 03.07.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 03.07.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 05.07.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 08.07.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 10.07.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 17.07.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 18.07.2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych planowanej inwestycji pn. „Przebudowa
Targowiska Miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza
sanitarnego, śmietnika, parkingu i układu komunikacyjnego z podniesieniem poziomu
nawierzchni, budowa sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilenia
elektrycznego” przy ul. Kasztanowej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 18.07.2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych planowanego przedsięwzięcia pn.
„Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu”.

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 29.07.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 29.07.2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 31.07.2013

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 01.08.2013

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Władysława Stanisława Reymonta w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 01.08.2013

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 05.08.2013

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 05.08.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 12.08.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 12.08.2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 16.08.2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 23.08.2013

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 26.08.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 27.08.2013

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 02.09.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 02.09.2013

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do podejmowania czynności w imieniu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 06.09.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 06.09.2013

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Złocieńca w ramach
systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie zachodniopomorskim.

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 12.09.2013

w sprawie wyznaczenia osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie
podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot w
Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 13.09.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 24.09.2013

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 25.09.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 14.10.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 14.10.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 18.10.2013

w sprawie nadania imienia dla drzewa Dąb na Starym Rynku.

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 21.10.2013

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 24.10.2013

w sprawie podwyższenia wartości majątku gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 25.10.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 30.10.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 31.10.2013

w sprawie regulaminu strzelnicy sportowej przy ul. Sportowej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 04.11.2013

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu ul. Czwartaków 2 w przypadku jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 04.11.2013

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum Nr 2
im. Generała Władysława Sikorskiego w Złocieńcu ul. Czwartaków 2 w przypadku jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 04.11.2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budźetu gminy Złocieniec
na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 12.11.2013

w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny cząstkowej pracy dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu
w zakresie, o którym mowa § 8 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz. U. z 2012r. poz. 1538).

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 14.11.2013

w sprawie skierowania pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały budżetowej na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 14.11.2013

w sprawie skierowania pod obrady Rady Miejskiej projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 15.11.2013

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 18.11.2013

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 20.11.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 29.11.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 05.12.2013

w sprawie opinii na temat projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2018-2023.

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 05.12.2013

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwienia w
imieniu Burmistrza Złocieńca spraw w ustalonym zakresie.

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 09.12.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 10.12.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 12.12.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 12.12.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 16.12.2013

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania  problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2013.     

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 16.12.2013

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 16.12.2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 19.12.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych
konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania
w zakresie kultury w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 19.12.2013

w sprawie ogłoszenia otwartych  konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w  2014 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 20.12.2013

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 20.12.2013

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 20.12.2013

w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu oraz zakres i warunki stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony oraz zatwierdzenia dokumentacji określajacej poziom
zagrożeń zwiazanych z nieuprawnionym dostepem do informacji niejawnych lub ich utratą

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 16-07-2013 08:04:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 20-04-2015 11:36:55