Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli,niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-01

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych:

I. Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

II. Wymagane dokumenty:

zgłoszenie do ewidencji niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, prowadzonej przez Burmistrza Złocieńca powinno zawierać:

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno- budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego ( miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

d) statut szkoły lub placówki;

e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

f) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:
a)art. 7 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej,
b)art. 7 ust. 4 – w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

g) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul.Wolności , I piętro, pokoju nr 13;
3) telefon, fax: 0-943672022, w. 49; 0-943671618;
4) e-mail: um.oswiata@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty zgłoszenia.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) Burmistrz dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu;

2) Burmistrz wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
a) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony;

3) osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.;

4) podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie;

5) podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 82 ust. 5, z tym że zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie;

6) dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 12:20:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 31-08-2020 10:55:54