Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielanie dotacji na zadania własne gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-08

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: udzielanie dotacji na zadania własne gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.);
2) uchwała Nr LXIII/432/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu;
3) uchwała Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu.

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu - formularz nr IS-08     ;

2) informacja o podmiocie potwierdzona aktualnym odpisem z właściwego rejestru (data uzyskania odpisu nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji), lub jego kopią potwierdzoną przez klub za zgodność odpisu z oryginałem;

3) przedmiot działalności podmiotu potwierdzony aktualnym tekstem statutu lub innego dokumentu uprawnionego organu zawierającego informacje w tym zakresie, lub jego kopią potwierdzoną przez klub za zgodność odpisu z oryginałem;

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul. Wolności 6, I piętro, pokój nr 13;
3) telefon, fax: (094) 36 72022 wew.42, (094) 3671618;
4) e-mail: um.oswiata@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

1) decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji podejmuje Burmistrz Złocieńca;
2) w opracowanym przez Burmistrza Złocieńca projekcie uchwały budżetowej na rok budżetowy zamieszcza się wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje wraz z określeniem ich wysokości;
3) o wyborze oferty gmina Złocieniec zawiadamia na piśmie wszystkie kluby, które złożyły wniosek – ofertę o przyznanie dotacji na realizację danego zadania wskazując podmiot, którego ofertę wybrano;
4) zawarcie umów dotacji po przedłożeniu przez kluby zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów realizacji zadań publicznych.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) podmioty składają wnioski o przyznanie dotacji wraz z ofertą realizacji zadania do dnia 30 września danego roku budżetowego poprzedzającego o rok budżetowy do Referatu Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu za pośrednictwem Skarbnika Gminy Złocieniec;

2) w uzasadnionych wypadkach - za zgodą Burmistrza Złocieńca – wniosek o przyznanie dotacji może być złożony po upływie 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do dnia uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok, w którym ma być udzielona dotacja;

3) wnioski o przyznanie dotacji podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Referat Infrastruktury Społecznej;

4) w przypadku niedopełnienia przez podmiot warunków formalnych wniosku o przyznanie dotacji wzywa się podmiot do uzupełnienia lub poprawienia go w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

5) o złożeniu wniosku o przyznanie dotacji z ofertą realizacji zadania ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej;

6) kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania, przy czym możliwe jest dokonanie wyboru więcej niż jednej oferty wykonania tego samego zadania;

7) wniosek wraz z ofertą należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 12:15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Waszczyk 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 26-08-2019 13:22:19