Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielanie dotacji na zadania w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-07

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: Udzielanie dotacji na zadania w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury.

I. Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Przewodniczącego do Spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U.z 2018 r. poz.2057);

II. Wymagane dokumenty:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego z wymaganymi załącznikami oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego zgodne z przepisami - formularze urzędowe.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej.;
2) miejsce: Urząd Miejski w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3;
3) telefon, fax: (094) 3672022 , (094) 36 71618;
4) e-mail: um.kultura@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy:

1) W trybie otwartego konkursu ofert:

a) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia;
b) rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Złocieńca;
c) przedłożenie Burmistrzowi Złocieńca wyników opinii i oceny ofert przez Komisję Konkursową (dokumentacja konkursowa: ocena formalna i merytoryczna ofert oraz protokół);
d) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty;
e) zawarcie bez zbędnej zwłoki umów dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert;

2) W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert:

a) na zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym, które spełni łącznie dwa warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł;
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

b) podjęcie decyzji o realizacji zadania: w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty i zamieszczenie oferty na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP Urzędu Miejskiego w Złocieńcu);
- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu;
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu;

c) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty;

d) niezwłoczne zawarcie umów o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego;

e) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Gminę Złocieniec tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;

f) wysokość środków finansowych przyznanych przez gminę Złocieniec nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3. w/w ustawy.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną;

2) oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 lub i sposób reprezentacji podmiotów, wobec gminy Złocieniec;

3) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania;

4) podstawę do przekazania dotacji stanowi umowa, która określa szczegółowy opis zadania, termin wykonania, wysokość przyznanej dotacji, tryb jej przekazania, sposób rozliczenia oraz kontroli , a także termin złożenia sprawozdania finansowego z realizacji zadania publicznego;

5) dokumentację konkursową składa się w zamkniętej kopercie z opisem nazwy konkursu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3 oraz zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Złocieńca w sprawie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 12:08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Szmidt 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 09-01-2019 11:52:34