Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-06

EDYCJA

 

A

STRONA

 

3/3

Tytuł usługi: zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2018 r. poz.1870);

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej - formularz nr IS-06      ;

2) załączniki do wniosku (obowiązkowe):

a) program i regulamin imprezy masowej , wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
b) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
c) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
d) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
e) opinie:
- Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim,
- Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,
- Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego w Szczecinie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim zawierające informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, o zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach,

f) graficzny plan obiektu (terenu) , na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający oznaczenie:
- dróg dojścia i rozchodzenia się się osób uczestniczących w imprezie masowej;
- dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;
- punktów pomocy medycznej;
- punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych;
- punktów informacyjnych
- lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
- informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
- instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
- terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
- informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej; przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie organizacji,oznakowaniu, - wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej, osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa , w tym jego dane obejmujące:

  • imię , nazwisko, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
  • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk , o których mowa w art.11;
  • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie , w których będą sprzedawane , podawane lub spożywane napoje alkoholowe (zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu) (o ile organizator imprezy masowej przewiduje sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych,z wyłączeniem imprez masowych podwyższonego ryzyka;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie decyzji;

g) załączniki (fakultatywne):dołączone do wniosku na żądanie Burmistrza Złocieńca :
- opinie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);
- dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej;
- pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku krajobrazowego- w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul. Wolności 6, I piętro, pokój nr 11;
3) telefon, fax: (094) 36 72022 , wew.42, (094) 36 71618;
4) e-mail: um.kultura@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: za wydanie decyzji – 82,00 zł;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000

V. Termin załatwienia sprawy: Burmistrz Złocieńca wydaje zezwolenie (decyzję) lub odmawia jej wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wydanej przez Burmistrza Złocieńca wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Samorządowe Kolegium odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) dotyczy imprez masowych artystyczno - rozrywkowych, masowych imprez sportowych, w tym meczu piłki nożnej, a także imprez masowych podwyższonego ryzyka;

2) w celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator występuje nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia do Burmistrza z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

3) opinie: Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pom., Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom., Dysponenta Ratownictwa Medycznego w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom., a także instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, organizator dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

4) dokumentację w sprawie organizacji imprezy masowej składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, I piętro , pokój nr 11.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 11:46:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 09-01-2019 11:58:49