Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-04

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I. Podstawa prawna:

1) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z poźn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808);
4) rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
5) rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820);
6) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomoce de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1543).

8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

II. Wymagane dokumenty:

1) dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
– formularz nr IS-04     ;

2) do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

a) dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;

b) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy;
c) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, świadectwa pracy młodocianego pracownika

d) dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;

e) dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy);

f) umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);

g) w związku z tym iż w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomoce de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) każdy wnioskodawca, oprócz ww. dokumentów, jest zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów: 

(a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

(b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis przedkładanego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311, z 2014 roku poz. 1543), WZÓR

(c) sprawozdania finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą;

3) Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest w momencie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym do złożenia / przesłania zawiadomienia do Burmistrza Złocieńca o podpisaniu umowy lub kopię umowy.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul.Wolności 6, I piętro, pokój nr 13;;
3) telefon, fax: 0-943672022, w. 49; 0-943671618
4) e-mail: um.oswiata@zlocieniec.pl .

IV. Opłaty:

1) wysokość: 10,00 zł;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego termin może zostać przedłużony do czasu jego zakończenia.

VI. Tryb odwoławczy: od decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) wniosek z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec;
2) zgodnie z art.70b ust.6 ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art.70b ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz po otrzymaniu środków finansowych z budżetu wojewody za pośrednictwem kuratora oświaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 11:00:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 12-10-2020 11:00:33