Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-10

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726);
3) uchwała Nr XI/96/2003 RM w Złocieńcu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Złocieniec.

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – formularz nr F1/VI/IS-10     ;

2) załączniki:

a) kserokopia prawa jazdy,

b) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy) - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy i zatrudnionych kierowców (oryginał do wglądu),

c) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

d) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności osób za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy - również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

e) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,

f) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,

g) oświadczenie poświadczające spełnienie przez kierowcę wykonującego transport drogowy wymagań określonych w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – m.in. badania lekarskie, badania psychologiczne, - Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, najpóźniej w dniu odbioru dokumentu.

3) do wglądu: oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki:Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
2) miejsce: ul. Stary Rynek 6
3) telefon: 94 71 28 880
4) e-mail: um.turystyka@zlocieniec.pl.

IV . Opłaty:

1) wysokość: Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji za udzielenie licencji na okres:

a) od 2 do 15 lat - 200,00 zł
b) powyżej 15 do 30 lat - 250,00 zł
c) powyżej 30 do 50 lat - 300,00 zł,

2) nr konta bankowego: 84 10202847 0000 1202 0056 0763

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji;

2) licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy;

3) organem właściwym do wydania licencji jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, na terenie której transport taksówką ma być wykonywany. W przypadku, gdy gminy (miasta) zawarły porozumienie, wniosek należy złożyć do wójta/burmistrza/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Przedsiębiorcy;

4) licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.13, ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

5) w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 10:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Sabat 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 27-09-2016 13:13:57