Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-02

EDYCJA

 

A

STRONA

 

2/2

Tytuł usługi: wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

I. Podstawa prawna:

1) art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);
2) art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
3) art. 104§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – formularz     ;

2) kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopię mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie pokój nr 1 tel. 94-36-30-766 poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00). Zakres opracowania mapy nie może być mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, jednak nie mniej niż 50 m;

3) przedstawienie w formie graficznej na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopii mapy zasadniczej planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu;

4) kopie zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (m. in. woda, gaz, energia elektryczna, ciepło, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych, telekomunikacja) lub umowa zawarta miedzy właściwą jednostką organizacyjna, a inwestorem gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu;

5) w przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100) zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.);

6) w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3) telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4) e-mail: um.plan@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: na podstawie części I kol. 2 ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107,00 zł (słownie: sto siedem złotych 00/100);

2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;

3) uwagi dodatkowe:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku;
b) zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), przy spełnieniu jednego z warunków tego przepisu, może być udzielone zwolnienie od opłaty skarbowej;
c) zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) przy spełnieniu jednego z warunków tego przepisu, czynność nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

1) sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ załatwiane są niezwłocznie;

2) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania;

3) do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca, terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi dodatkowe: inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 14:52:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 01-09-2020 09:09:01