Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-03

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

I. Podstawa prawna:

1) art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);
2) art. 104§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz z oświadczeniem podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy
- formularz nr F1/PP-03     ;
2) oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
– formularz nr F2/PP-03     .

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:
1) nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3) telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4) e-mail: um.plan@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: na podstawie części I kol. 2 ust. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100);

2) nr konta bankowego: numer 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;

3) uwagi dodatkowe:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku;
b) zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.), przy spełnieniu jednego z warunków tego przepisu, może być udzielone zwolnienie od opłaty skarbowej;
c) zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) przy spełnieniu jednego z warunków tego przepisu, czynność nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.):

1) sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ załatwiane są niezwłocznie;

2) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania;

3) do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca, terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 14:34:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:21:53