Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

PP-09

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

I. Podstawa prawna

1) art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);
2) art. 106§4 oraz art. 123§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości – formularz nr PP-09     ;

2) wstępny projekt podziału (po 1 egzemplarz dla każdej strony, 1 egzemplarz dla uprawnionego geodety, 2 egzemplarze dla organu) opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu (kopię mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie pokój nr 1 tel. 94-36-30-766 poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00) zawierający granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi; naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu; przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu; przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;

3) w przypadku gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku odcinek granicy wewnątrz budynku należy przedstawić na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku;

4) w przypadku gdy przedmiotem jest zaopiniowanie wstępnego projektu podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu kopie tej decyzji;

5) w przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100) zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3) telefon, fax: 94-36-720-22 wew. 41, fax: 94-36-716-18;
4) e-mail: um.plan@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty: wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

1) sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ załatwiane są niezwłocznie;

2) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania;

3) do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Tryb odwoławczy: na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca, terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest o zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodność dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu;

2) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

  • nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi,
  • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowyi zagospodarowania terenu;

3) niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

4) w przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu; w budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części;

5) podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem; nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną; warunku tego nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących cześć nieruchomości, jeśli może ona poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

6) podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami; warunku tego, nie stosuje się do działek gruntu projektowanych do wydzielenia pod drogi wewnętrzne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 14:09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Świercz 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:31:42