Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozgraniczenie nieruchomości

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

RG-02

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: rozgraniczenie nieruchomości

I. Podstawa prawna:

1) rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.);
2) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453);
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) podanie - wniosek o rozgraniczenie nieruchomości;

2) załączniki:

a) dokument potwierdzający tytuł własności, władania do nieruchomości, (aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, itp.),
b) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna (oryginał do wglądu),
c) oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) - dla wszystkich nieruchomości biorących udział w postępowaniu,
d) mapę do celów prawnych (na kserokopii mapy należy zaznaczyć linie graniczne, których ma dotyczyć rozgraniczenie).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa;
2) miejsce: ul. Wolności 10, piętro II, nr pokoju 21;
3) telefon: 943672022 wew 48 fax: 9436771618;
4) e-mail: um.grunty@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa:

a) za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: część I pkt. 53),
b) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł. (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: część IV);

2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;

3) uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

V. Termin załatwienia sprawy: do 60 dni.

VI. Tryb odwoławczy: od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jako ostatecznej w postępowaniu administracyjnym nie służy odwołanie do organu II instancji. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia jej decyzji w tej sprawie przekazania sprawy właściwemu Sądowi Rejonowemu.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) po złożeniu wniosku Burmistrz wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i wyznacza geodetę uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia. Na postanowienie to nie służy stronom zażalenie;

2) po dostarczeniu przez upoważnionego geodetę dokumentów geodezyjnych (przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) na podstawie dokumentów dotyczących przebiegu granic wydanych przez ośrodek oraz protokołu granicznego lub aktu ugody i opinii geodety dotyczącej przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym, Burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości lub umarza postępowanie w trybie administracyjnym i przesyła sprawę do właściwego Sądu Rejonowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 09:37:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Raczyc 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 07-10-2015 09:16:17