Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podział nieruchomości

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

RG-01

EDYCJA

 

A

STRONA

 

2/2

Tytuł usługi: podział nieruchomości

I. Podstawa prawna:

1) dział III Rozdział 1 (Podziały nieruchomości) art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 ze zm.),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663),
3) art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) podanie - wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości;
2) dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości;
3) wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości;
4) projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną;
5) opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym lub decyzja o warunkach zabudowy lub postanowienie, że podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem podziałów o których mowa w art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
6) pozwolenie Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Rolnictwa;
2) miejsce: ul. Wolności 10, piętro II, nr pokoju 21;
3) telefon: 943672022 wew 48 fax: 9436771618;
4) e-mail: um.grunty@zlocieniec.pl.

IV. Opłaty:

1) wysokość: nie pobiera się opłat za podział nieruchomości;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł. (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: część IV).

V. Termin załatwienia sprawy: nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów, z sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do Urzędu;

2) uprawnionym podmiotem mogącym żądać wszczęcia postępowania podziałowego jest osoba prawna lub fizyczna mająca w dokonaniu podziału ewidencyjnego interes prawny - art. 97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, iż postępowanie podziałowe może być wszczęte tylko na wniosek takiego podmiotu, którego sfery prawnej będzie dotyczył podział ewidencyjny. Podział ewidencyjny nieruchomości jest uprawnieniem należącym do sfery wykonywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dlatego też wnioskodawcą podziału mogą być zarówno właściciel, jak i użytkownicy wieczyści nieruchomości;

3) w przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy), a jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli;

4) we wniosku należy podać cel podziału nieruchomości, tj. przeznaczenie projektowanych działek i planowany sposób ich zagospodarowania;

5) wnioskodawca składa wniosek do Burmistrza o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wraz z dokumentacją geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę, przyjętą do zasobu geodezyjnego prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim:

a) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
b) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki,
c) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku ( w przypadku podziału budynku)
d) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
e) mapy z projektem podziału;

6) na podstawie przedłożonych dokumentów Burmistrz wydaje decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, która wysyłana jest do wnioskodawcy. Po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę, jeżeli w tym terminie nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji, otrzymuje klauzulę decyzji ostatecznej. Decyzję ostateczna wraz z podziałem nieruchomości oraz wykazem zmian danych gruntowych przesyła się do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim celem naniesienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych w celu dokonania zmian w księdze wieczystej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-05-2013 09:31:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Raczyc 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 07-10-2015 09:16:34