Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

GK-02

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.);
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004 r.);
4) uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24.09.2012r r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządca jest Burmistrz Złocieńca (Dz. Urzędowy Woj. Zachodn. z 05.11.2012 r. poz. 2332).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – formularz nr PO-02     ;

2) do wniosku należy dołączyć: -
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
c) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (kserokopia tych dokumentów),
d) stosowne upoważnienia-pełnomocnictwa;

3) podanie - wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

4) do wniosku należy dołączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli umieszczenie urządzenia wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
c) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (kserokopia tych dokumentów),
e) stosowne upoważnienia-pełnomocnictwa.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, II piętro, pokój nr 24;
3) telefon, fax: 94 36720-22 wew. 44, fax.: 94 36716-18
4) e-mail: um.drogi@zlocieniec.pl


IV. Opłaty:

1) wysokość:
Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego dróg publicznych – dróg gminnych ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni (stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszych ciągów jezdni):
a) przy zajęciu jedni do 20% jej szerokości                         -  2,00 zł/m²,
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% jej szerokości     - 4,00 zł/m²,
c) przy zajęciu jedni pow. 50% do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł/m²;

2) pobocza, pasa zieleni                                                   - 0,50 zł/m²;

3) zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie przez jeden dzień;

4) za zajęcie pasa drogowego, o którym w §1 pkt. b uchwały ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego drogi publicznej – drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a) w jezdni na obszarze zabudowanym-80,00zł, poza obszarem zabudowanym – 50,00zł,
b) w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym - 30,00zł,
c) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 20,00zł,
d) na drogowym obiekcie inżynieryjnym -    160,00zł;

5) roczne stawki opłat w wysokości określonej w pkt.4 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, a za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym;

6) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. c uchwały ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:
a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- na obszarze zabudowanym   0,50zł/m2,
- poza obszarem zabudowanym  0,20zł/m2;
b) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,40zł/m2;
c) reklamy 0,50zł/m2
2) nr konta bankowego: 84 1020 2847 0000 1202 0056 0763;
3) uwagi dodatkowe: nie dotyczy.

V. Termin załatwienia sprawy: wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

VI. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi dodatkowe:
1) podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy;
2) w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia;
3) przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu;
4) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty;
5) przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu z zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-05-2013 12:27:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kuprowska 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 28-09-2016 08:40:34