Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

 

BRM-02

EDYCJA

 

 

A

STRONA

 

 

1/1

Tytuł usługi: postępowanie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

II. Wymagane dokumenty:

1) karta zgłoszenia kandydata na ławnika –  

a) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata;
b) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
6) dwa zdjęcia kandydata zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Biuro Rady Miejskiej
2) miejsce: ul. Wolności 10, I piętro, pokój nr 12
3) telefon, fax: (0-94) 3671236, (0-94) 3672022 wew. 27, fax. 94-3671618
4) e-mail: um.rada@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ławników.

VI. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

VII. Uwagi dodatkowe:

1. Ławnikiem może być obywatel, który:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Gminie Złocieniec co najmniej od roku,
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie

2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

4. Kandydatów na ławników zgłaszają:

- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Złocieniec.

5. Karta zgłoszenia dostępna jest:

1) w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (Sekretariat, Biuro Rady Miejskiej)
2) na stronie internetowej http://bip.zlocieniec.pl.

6. Wszelkich informacji na temat naboru na ławników udzielają Sekretarz Gminy i Biuro Rady Miejskiej.

7. Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie UM, ul. Stary Rynek 3, I piętro pok. Nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

8. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 24-05-2013 11:55:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 24-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 29-11-2016 09:23:47