Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2012

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2012


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 04.01.2012

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2012 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 04.01.2012

w sprawie planu kontroli finansowej w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 10.01.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 16.01.2012

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2012.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 16.01.2012

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 17.01.2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 18.01.2012

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 18.01.2012

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami gminie Złocieniec na 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 18.01.2012

w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Złocieniec na okres
od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 19.01.2012

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku na
terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 20.01.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 23.01.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 30.01.2012

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2012 roku na terenie gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 30.01.2012

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w 2012 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 30.01.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 30.01.2012

uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji
zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 30.01.2012

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2012 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 06.02.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 07.02.2012

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 07.02.2012

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 07.02.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 08.02.2012

w sprawie nabycia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 22.02.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 27.02.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 02.03.2012

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4
ZAŁĄCZNIK 5
ZAŁĄCZNIK 6
ZAŁĄCZNIK 7
ZAŁĄCZNIK 8
ZAŁĄCZNIK 9
ZAŁĄCZNIK 10
ZAŁĄCZNIK 11
ZAŁĄCZNIK 12

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 02.03.2012

w sprawie: procedury sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 02.03.2012

w sprawie ustalenia wytycznych związanych z wyceną aktywów i pasywów w
jednostkach budżetowych Gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 12.03.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 12.03.2012

w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania
rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów, które określają zasady
zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do prowadzenia
postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach
decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 12.03.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 12.03.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
Złocieniec na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 12.03.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 15.03.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania projektu, realizowanego przez gminę Złocieniec
pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III”

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 26.03.2012

w sprawie przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko dyrektora
samorządowej jednostki budżetowej gminy Złocieniec - Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 30.03.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 02.04.2012

w sprawie powołania członków rady sportu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 02.04.2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 10.04.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 11.04.2012

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 11.04.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 30.04.2012

w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych na sesjach Rady
Miejskiej w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 30.04.2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 07.05.2012

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania
niektórych spraw na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w imieniu Burmistrza
Złocieńca

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 07.05.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 09.05.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 10.05.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 10.05.2012

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu
do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach
zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 16.05.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 16.05.2012

w sprawie upoważnienia kierownika referatu spraw obywatelskich w Urzędzie Miejskim w
Złocieńcu do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 16.05.2012

w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w referacie
spraw obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu do prowadzenia spraw w imieniu
Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 16.05.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 31.05.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 11.06.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 11.06.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
Złocieniec na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 11.06.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 22.06.2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 22.06.2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 25.06.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania projektu,
realizowanego przez gminę Złocieniec pt. „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów kl. I – III”

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 27.06.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 28.06.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 09.07.2012

w sprawie ustalenia terminu na składanie wniosków o udzielenie pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników uczniom.

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 09.07.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 16.07.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 16.07.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 16.07.2012

w sprawie nabycia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 20.07.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 25.07.2012

w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających gminie Złocieniec z tytułu umowy najmu
lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 31.07.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 01.08.2012

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2011 dla
Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 01.08.2012

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2011 dla
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 01.08.2012

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2011 dla
Prezesa Zarządu Zakładu Ciepłownictwa Spółki z o.o. w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 10.08.2012

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za I półrocze 2012 roku,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania
planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 13.08.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 14.08.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 24.08.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 28.08.2012

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Złocieniec na 2013 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4
ZAŁĄCZNIK 5
ZAŁĄCZNIK 6
ZAŁĄCZNIK 7
ZAŁĄCZNIK 8
ZAŁĄCZNIK 9
ZAŁĄCZNIK 10
ZAŁĄCZNIK 11
ZAŁĄCZNIK 12
ZAŁĄCZNIK 13

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 31.08.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 10.09.2012

w sprawie powołania społecznej rady kultury

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 10.09.2012

w sprawie ustalenia regulaminu działania społecznej rady kultury

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 10.09.2012

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2012.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 25.09.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 25.09.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 28.09.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 04.10.2012

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w radzie sportu gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 04.10.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków rady sportu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 04.10.2012

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 10.10.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 12.10.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 24.10.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 25.10.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 25.10.2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany planu wykonawczego
budżetu gminy na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 31.10.2012

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 05.11.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 06.11.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 12.11.2012

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania społecznej rady kultury
oraz zatwierdzenia regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 12.11.2012

w sprawie odwołania członkostwa w społecznej radzie kultury

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 12.11.2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany
planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 19.11.2012

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2012.

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 19.11.2012

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Złocieniec w celu uzyskania opinii o budżecie
Gminy Złocieniec na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 26.11.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 28.11.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 29.11.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 29.11.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 30.11.2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany
planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 30.11.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 05.12.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 12.12.2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany
planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 13.12.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 13.12.2012

w sprawie zatwierdzenia zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejsko–
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 13.12.2012

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 13.12.2012

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 13.12.2012

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości
gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 13.12.2012

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 19.12.2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 i zmiany
planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 19.12.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 21.12.2012

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych
konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich
wykonania w zakresie kultury w 2013 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 21.12.2012

w sprawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych
w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2013 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 21.12.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 31.12.2012

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 31.12.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i
rozliczania dotacji podmiotowej (rocznej dotacji na działalność instytucji kultury) i
dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec dla samorządowych instytucji kultury

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 23-01-2013 09:51:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 23-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 22-01-2015 10:58:17