Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2010

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2010


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 04.01.2010

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacja zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonywania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
prowadzonym przez stowarzyszenia abstynenckie w 2010 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 04.01.2010

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 04.01.2010

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 06.01.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 08.01.2010

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami gminie Złocieniec na 2009 r.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 11.01.2010

o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości .

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 18.01.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu dokonywania okresowych ocen
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu, okresów, za które jest sporządzana ocena,
kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skali ocen

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 19.01.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 20.01.2010

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 22.01.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 28.01.2010

w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 01.02.2010

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 01.02.2010

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 01.02.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 05.01.2010

w sprawie zatwierdzenia planu remontów gminnego zasobu mieszkaniowego
gminy Złocieniec na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 04.02.2010

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzonym przez stowarzyszenia
abstynenckie w 2010 roku na terenie gminy Złocieniec oraz regulaminu pracy komisji
konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 04.02.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 04.02.2010

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu
i jednostkach podległych.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 05.02.2010

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2010 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 05.02.2010

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2010 roku na terenie gminy Złocieniec oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 09.02.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 09.02.2010

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2010 roku na terenie gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 09.02.2010

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów
ofert realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2010 roku na terenie gminy
Złocieniec oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 12.02.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 17.02.2010

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 23.02.2010

w sprawie przekazania wyposażenia ruchomego jednostce budżetowej Gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 26.02.2010

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 01.03.2010

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 01.03.2010

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec oraz o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze
publiczno -prawnym

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 01.03.2010

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 05.03.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 05.03.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnego zespołu
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 12.03.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 12.03.2010

w sprawie planu kontroli finansowej w 2010 roku
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 15.03.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 18.03.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 18.03.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 19.03.2010

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 22.03.2010

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 24.03.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 26.03.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 31.03.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 14.04.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 15.04.2010

uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 15.04.2010

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 19.04.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 20.04.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 22.04.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 30.04.2010

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 06.05.2010

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do sporządzania
przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 06.05.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 06.05.2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 14.05.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 19.05.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 19.05.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 20.05.2010

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 20.05.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 27.05.2010

w sprawie regulaminu postępowania na czas zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 31.05.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 01.06.2010

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 01.06.2010

w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz wyznaczenia
lidera gminnego i utworzenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia
powszechnego spisu rolnego w 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 08.06.2010

zmieniające zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu remontów gminnego zasobu
mieszkaniowego gminy Złocieniec na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 15.06.2010

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji oraz
do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o
których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 21.06.2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2009 rok dla Dyrektora Złocienieckiego
Ośrodka Kultury w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 22.06.2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 22.06.2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 28.06.2010

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 28.06.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 28.06.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 01.07.2010

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 01.07.2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2009 dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 01.07.2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2009 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 01.07.2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2009 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Ciepłownictwa Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 01.07.2010

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2009 dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług
Komunalnych Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 02.07.2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 02.07.2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 15.07.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 15.07.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 15.07.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 15.07.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 30.07.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 30.07.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 04.08.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 05.08.2010

w sprawie ustalenia zasad sporządzania kart wieloletnich przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 05.08.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 10.08.2010

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 10.08.2010

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 16.08.2010

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 16.08.2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 25.08.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 27.08.2010

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za I półrocze 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 31.08.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 31.08.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 31.08.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 02.09.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno –
architektonicznej w Złocieńcu jako organu doradczego.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 07.09.2010

w sprawie podwyższenia wartości majątku gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 10.09.2010

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Złocieniec na 2011 rok
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 10.09.2010

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 20.09.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 20.09.2010

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 20.09.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 23.09.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 27.09.2010

w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku autokaru na wschodzie
Brandenburgii w Republice Federalnej Niemiec.

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 28.09.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkiolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 30.09.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 30.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 30.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 11.10.2010

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do
sporządzania przed nim aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 12.10.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 13.10.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 13.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 21.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 21.10.2010

uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 21.10.2010

w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych w Miejsko -
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w
sprawach usług opiekuńczych

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 21.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 21.10.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 21.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 28.10.2010

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 29.10.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 29.10.2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów
burmistrza na obszarze gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 03.11.2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 03.11.2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 03.11.2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 03.11.2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 03.11.2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 09.11.2010

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 09.11.2010

w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających gminie Złocieniec z tytułu umowy najmu
lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 09.11.2010

w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających gminie Złocieniec z tytułu umowy najmu
lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 10.11.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 10.11.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 15.11.2010

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Złocieniec na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 15.11.2010

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2011 - 2024.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 15.11.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 15.11.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli finansowej w 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 18.11.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 23.11.2010

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Złocieniec w celu uzyskania opinii o budżecie
Gminy Złocieniec na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 25.11.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 29.11.2010

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 29.11.2010

w sprawie upoważnienia kierownika ref. finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 30.11.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 30.11.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 30.11.2010

w sprawie powierzenia wykonania zadania przez Miejsko – Gminny Ośrodek
pomocy Społecznej w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 06.12.2010

w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz wyznaczenia lidera
gminnego i utworzenia gminnego biura spisowego dla przeprowadzenia spisu powszechnego
ludności i mieszkań 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 06.12.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2010.

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 06.12.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 08.12.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 147
z dnia 13.12.2010

uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia wykonania zadania przez Miejsko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 148
z dnia 17.12.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 149
z dnia 20.12.2010

w sprawie powołania komisji do przejęcia i przeprowadzenia przeglądu technicznego lokali
mieszkalnych.

ZARZĄDZENIE NR 150
z dnia 20.12.2010

w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 151
z dnia 20.12.2010

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany planu wykonawczego budżetu
gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 152
z dnia 30.12.2010

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok
ZAŁĄCZNIK

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 08-01-2013 13:46:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 08-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 21-01-2015 11:19:08