Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2009

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2009


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 05.01.2009

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 05.01.2009

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2009. 

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 05.01.2009

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami gminie Złocieniec na 2009 r.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 07.01.2009

w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w
zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd
Miasta i Gminy w Złocieńcu oraz jednostki organizacyjne Gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 07.01.2009

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
wobec Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec poza czynnościami związanymi z nawiązaniem i
rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 08.01.2009

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Złocieńcu do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta i
Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 14.01.2009

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 14.01.2009

w sprawie określenia zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków
budżetowych dla jednostek budżetowych podległych Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 14.01.2009

w sprawie zatwierdzenia planu remontów gminnego zasobu mieszkaniowego
gminy Złocieniec na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 15.01.2009

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 16.01.2009

w sprawie planu kontroli finansowej w okresie od stycznia do czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 26.01.2009

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Złocieniec na rok 2009 w
ramach tego samego działu.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 26.01.2009

w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie wydatków budżetu gminy
Złocieniec na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 26.01.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 26.01.2009

w sprawie upoważnienia Leszka Modrzakowskiego, sekretarza Gminy Złocieniec do
reprezentowania Gminy Złocieniec w Radzie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo
Drawy” jako reprezentanta sektora publicznego w radzie.

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 27.01.2009

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 28.01.2009

w sprawie powołania komisji do opracowania wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 29.01.2009

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert realizacji zadań publicznych w zakresie działań profilaktycznych
prowadzonych przez stowarzyszenia abstynenckie w 2009 roku na terenie gminy
Złocieniec oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 04.02.2009

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 09.02.2009

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2009 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 09.02.2009

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2009 roku na terenie gminy Złocieniec oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 09.02.2009

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w
formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2009 roku na terenie gminy
Złocieniec .

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 09.02.2009

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert realizacji zadania publicznego w zakresie kultury w 2009 roku na terenie gminy
Złocieniec oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 09.02.2009

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 09.02.2009

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2009.

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 16.02.2009

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 16.02.2009

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 23.02.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Sportu gminy Złocieniec oraz
zasad powoływania jej członków i ustalenia regulaminu działania.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 25.02.2009

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków układu wykonawczego budżetu gminy
Złocieniec na rok 2009.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 26.02.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 27.02.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 04.03.2009

w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny cząstkowej Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 w Złocieńcu w zakresie, o którym mowa w §8 ust.3 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i
sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 poz. 1066, z 2001 r. Nr 131, poz.
1459) w 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 09.03.2009

w sprawie upoważnienia kierownika referatu spraw obywatelskich w Urzędzie Miasta i
Gminy w Złocieńcu do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 09.03.2009

w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w referacie
spraw obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu do prowadzenia spraw w
imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 11.03.2009

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Złocieniec za
2008 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Złocienieckiego
Ośrodka Kultury za 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 11.03.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 23.03.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 26.03.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 27.03.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 31.03.2009

w sprawie określenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu, okresów, za które jest sporządzana ocena,
kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skali ocen

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 31.03.2009

w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 31.03.2009

w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu i innych
jednostkach organizacyjnych klauzulami „zastrzeżone” i „poufne”.

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 01.04.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 07.04.2009

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Złocieniec z tytułu umowy najmu lokalu
mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 07.04.2009

w sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 08.04.2009

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców
kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta i
Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 10.04.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 10.04.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 10.04.2009

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 17.04.2009

w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 15.04.2009

w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu administratora
systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji zadań
w zakresie teleinformatycznej ochrony informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 20.04.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 24.04.2009

w sprawie zasad i trybu postepowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją
niearchiwalną, w odniesieniu do materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w
Złocieńcu oraz jednostkach organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 27.04.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 27.04.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 04.05.2009

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 08.05.2009

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 11.05.2009

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 12.05.2009

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 19.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 19.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2009.

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 22.05.2009

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na
terenie miasta i gminy Złocieniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 7 czerwca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 25.05.2009

w sprawie postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu i trybu realizacji zaleceń pokontrolnych.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 25.05.2009

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu
i jednostkach podległych.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 25.05.2009

w sprawie ustalenia procedur procesu windykacji należności, do których stosuje się
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 25.05.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 29.05.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 29.05.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 29.05.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 02.06.2009

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 10.06.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 24.06.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 25.06.2009

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 25.06.2009

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 29.06.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 29.06.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 03.07.2009

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 03.07.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 07.07.2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2008 dla Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka
Kultury w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 07.07.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 10.07.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 14.07.2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 14.07.2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 14.07.2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dla Prezesa Zarządu Zakładu
Ciepłownictwa Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 14.07.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 14.07.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 14.07.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu
Ciepłownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 16.07.2009

w sprawie planu kontroli finansowej w okresie od lipca do grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 16.07.2009

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania projektu, realizowanego przez gminę
Złocieniec pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 20.07.2009

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 30.07.2009

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 30.07.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 31.07.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 10.08.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 11.08.2009

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za
pierwsze półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 12.08.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 12.08.2009

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 24.08.2009

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 24.08.2009

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
3 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 25.08.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 28.08.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 07.09.2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług
Komunalnych Spółki z o.o. w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 09.09.2009

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Złocieniec na 2010 rok
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 10.09.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 10.09.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 15.09.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 23.09.2009

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 25.09.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 29.09.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 30.09.2009

w sprawie wyznaczenia szczegółowego terminu zebrania wiejskiego w celu dokonania
wyboru sołtysa sołectwa Lubieszewo.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 01.10.2009

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 02.10.2009

w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy
Złocieniec, stanowiącej załącznik do projektu budżetu gminy na rok 2010.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 07.10.2009

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 12.10.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 12.10.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 23.10.2009

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji do czynności
związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 26.10.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 30.10.2009

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Złocieniec na 2009 rok
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 30.10.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 05.11.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Sportu gminy Złocieniec oraz
zasad powoływania jej członków i ustalenia regulaminu działania.

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 09.11.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 09.11.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2009.

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 13.11.2009

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Złocieniec na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 18.11.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 18.11.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu
alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 18.11.2009

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 23.11.2009

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Złocieniec w celu uzyskania opinii o budżecie
Gminy Złocieniec na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 24.11.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 24.11.2009

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu
ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 01.12.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 02.12.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2009.

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 02.12.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 04.12.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 07.12.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 07.12.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 07.12.2009

w sprawie powołania Komisji do ustalenia skali bezdomności na terenie Gminy
Złocieniec, oraz kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 14.12.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 17.12.2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 18.12.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 29.12.2009

w sprawie opinii na temat: "Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Drawskiego na lata 2008 - 2015"

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 31.12.2009

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2009 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 31.12.2009

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 31.12.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 31.12.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 31.12.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu
Ciepłownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 31.12.2009

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług
Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 04-01-2013 09:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 29-01-2019 07:14:04