Złocieniec: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie Złocieniec w 2012r.
Numer ogłoszenia: 300220 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złocieniec , Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 36 72 022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach w gminie Złocieniec w 2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na drogach i chodnikach, w szczególności: 1)mechaniczne i ręczne zamiatanie chodników i jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki polbruk w pasach przy krawężnikach o szerokości zamiatania 0,5 m, zamiataniem powinna być objęta cała długość jezdni. Mechaniczne zamiatanie ulic odbywać się winno za pomocą specjalistycznego sprzętu - zamiatarki. Zamiatanie będzie odbywać się przy włączonym i sprawnie działającym systemie zraszającym ulicę, 2)utrzymanie czystości terenów zielonych tj. m.in. uprzątnięcie śmieci, papierów, butelek, puszek, liści i gałęzi, 3)usuwanie wykwitów zielonych (chwastów, traw) wyrastających w szparach jezdni i chodników, 4)bieżące opróżnianie koszy ulicznych wiszących na słupach i stojących na terenie miasta, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie koszy - w dni robocze, wyłożenie workami foliowymi koszy stojących oraz wiszących na deptaku, 5)wywóz zmiotek zgromadzonych w wyniku realizacji zamówienia, 6)bieżący odbiór (załadunek, wyładunek oraz transport i unieszkodliwianie) wszelkich nieczystości stałych z terenu całego miasta, gromadzone w pryzmach lub workach tj. m.in. zmiotki, zgrabki, liście, trawa, nieczystości powstałe w wyniku odkrywania krawężników chodników zebrane przez pracowników wykonujących prace na rzecz gminy Złocieniec, z terenów wiejskich - wg wskazań zamawiającego, 7)dbałość o estetyczny wygląd słupów ogłoszeniowych tj. zrywanie starych ogłoszeń w każdy wtorek, malowanie słupów we wrześniu (przy Stacji PKP, ul. Boh. Warszawy, osiedle Czaplineckie, ul. 3-go Pułku Piechoty, ul. Czaplinecka k/Poczty, Mirosławiecka, Gronowska, Budowo, Brzozowa), 8)utrzymanie czystości na przystankach autobusowych (ul. Czaplinecka - 2 szt., Mirosławiecka - 1 szt., ul. Drawska - 1 szt., Połczyńska - 1 szt., os. Budów - 1 szt., Dworzec PKS - 2 szt.) - 1 raz w miesiącu, 9) wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych z terenu gminy Złocieniec (z własnych pojemników ustawionych w m.: Cieszyno, Stare Worowo, Warniłęg, Darskowo, Bobrowo, Kosobudy, Rzęśnica, Stawno, parkingu leśnym przy drodze Złocieniec - Cieszyno ( przy rezerwacie Czarnówek) - po 1 szt. i w Lubieszewie - 4 szt., oraz bieżące opróżnianie koszy ulicznych wiszących na słupach w tych miejscowościach, 10)do końca września - wywóz odpadów z dodatkowych pojemników na odpady stałe (ustawionych przez wykonawcę) w m. Bobrowo - przy boisku, w Lubieszewie - na plaży, w Warniłęgu (plaża), na parkingu leśnym - skręt do ośrodka Ekoeden, na przystani kajakowej, przy zejściu kajakowym przy ul. Staszica, przy ścieżce rowerowej - przy działkach), 11)w czwartym tygodniu września - utrzymanie czystości miejsc postojowych dla rowerzystów (miejsca postojowe: Chlebowo (przy ścieżce rowerowej Złocieniec - Połczyn Zdrój), przy drodze do Gronowa, przy ścieżce rowerowej za Cieszynem w kierunku Chlebowa, Cieszyno (ścieżka rowerowa - 3 sztuki), Kańsko, Lubieszewo (plaża), Wąsosz (za pałacem, przy leśniczówce), Stare Worowo (wieś), Warniłęg (wieś), w szczególności: a)utrzymanie czystości b)wywóz nieczystości z koszy i wymiana worków na śmieci c)koszenie traw w promieniu 15 m od tych miejsc, 12)ustawienie własnych pojemników na śmieci przy garażach tj. Aleja Piastów - 3 szt., Wyzwolenia - 1 szt., Dworcowa - 2 szt., Zakole - 1 szt., k. Gazowni - 1 szt. oraz przy ul. Prusa -1 szt. i ogródkach działkowych Krokus - 1 szt. i wywóz nieczystości z tych pojemników..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.60.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiany osobowe zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 1)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 2)zmiana obowiązującej stawki VAT, 3)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 4)zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego. 5)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów zawartej umowy w przypadku: 1. wprowadzenie zmian korzystnych dla zamawiającego, 2. konieczności wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stosunek zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnym kształcie, 3. zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlocieniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie