Mapa serwisu

Urząd Miejski w Złocieńcu

|---Dane teleadresowe

|---Kontakt telefoniczny

|---Kontakt z osobami słabo słyszącymi lub niesłyszącymi

|---Organizacja Urzędu

|---Regulamin organizacyjny

|---Nabór do pracy

|---Etyka w urzędzie

|---Regulamin Pracy

|---Badanie zadowolenia klienta

Poradnik interesanta

|---Działalność gospodarcza, zezwolenia

|---Ewidencja ludności i dowody osobiste

|---Narodziny, małżeństwa, zgony

|---Oświata, kultura, kultura fizyczna i sport, organizacje pozarządowe

|---Podatki i opłaty lokalne

|---Nieruchomości

|---Gospodarka komunalna i planowanie przestrzenne

|---Odpady, ochrona środowiska

|---Dotacje i dofinansowania

|---Pozostałe

Ochrona danych osobowych

|---Administrator danych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

|---Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

|---Klauzule informacyjne dotyczące gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

Informacje

|---Wybory samorządowe 2018

      |---Urzędnik Wyborczy w Złocieńcu

      |---Miejska Komisja Wyborcza w Złocieńcu

|---Procedury zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

|---Działalność lobbingowa

|---Planowanie zamówień publicznych

|---Zamówienia publiczne

      |---Rozstrzygnięte przetargi

      |---Przetargi

|---O stanie samorządu

|---Rejestry i Ewidencje

|---Ogłoszenia i komunikaty

      |---Barszcz Sosnowskiego

      |---AZBEST 2019

      |---harmonogram sprzątania ulic w okresie 01.04-30.11.2017 r.

      |---Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

      |---AZBEST 2017 - nabór wniosków

      |---Opracowanie projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

      |---Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r.

      |---AZBEST 2016 - nabór wniosków

      |---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec

      |---Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r.

      |---Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032.

      |---Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014

      |---Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

      |---AZBEST

|---Konsultacje społeczne

|---Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Zakończenie kadencji 2014 - 2018

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Składane w 2018 roku

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Składane w 2017 roku

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Składane w 2016 roku

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Składane w 2015 roku

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |---Rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Zakończenie kadencji 2010 - 2014

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Składane w 2014 roku

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |---Składane w 2013 roku

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Składane w 2012 roku

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

      |---Składane w 2011 roku

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |---Zakończenie kadencji 2006 - 2010

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---składane w 2010 roku

            |---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |---Radni Rady Miejskiej

      |---Druki oświadczeń majątkowych

      |---2009

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Kierownicy Jednostek

            |---Pracownicy Urzędu Miejskiego

      |---2008

            |---Pracownicy UMiG

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Kierownicy Jednostek

      |---2007

            |---Kierownicy Jednostek

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy UMiG

      |---2006

            |---Rozpoczęcie kadencji 2006 - 2010

            |---Zakończenie kadencji 2002 - 2006

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy UMiG

            |---Kierownicy jednostek

      |---2005

            |---Kierownicy jednostek

            |---Rada Miejska

            |---Pracownicy UMiG

      |---2004

            |---Kierownicy jednostek

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Pracownicy UMiG

|---Gmina sprzedaje

      |---Dzierżawa na CELE ROLNE

|---Oświadczenia o działalności gospodarczej

      |---Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - rok 2008

      |--- Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - początek kadencji 2006-2010

      |---Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo prowadzonej w 2005 roku

|---Dane publiczne

      |---Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

            |---Najwyższa Izba Kontroli

                  |---Odpowiedź dot. wystapienia pokontrolnego

                  |---Wystąpienie pokontrolne - sierpień 2004r.

                  |---Protokół kontroli 8-28.07.2004r.

            |---Kontrola archiwum zakładowego 17 czerwca 2004r.

            |---Kontrola Referatu Spraw Obywatelskich 13 maja 2004r.

            |---Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego 18 maja 2004r.

|---Finanse

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2019

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2018

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2017

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2016

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2015

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2014

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2013

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2012

            |---Budżet gminy Złocieniec 2012

            |---Projekt budżetu 2012

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2011

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2010

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2009

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2007

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2008

      |---Wykazy zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych

            |---styczeń - grudzień 2009 rok

            |---Wykazy za okres od 01.01 - 31.12.2006r.

      |---Budżet Gminy Złocieniec 2006

|---Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna

      |---Kontrole zewnętrzne

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---2015 rok

            |---2014 rok

            |---2013 rok

            |---2012 rok

            |---2011 rok

                  |---Kontrola problemowa dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków

            |---2009 rok

                  |---Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Złocieńcu

                  |---Powiązania budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi.

            |---2008 rok

                  |---Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi

                  |---Kontrola doraźna projektu ZPORR nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 pn. "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA"

                  |---Realizacja dochodów w 2007r. windykacja należności w 2007r. terminowość przekazywania sprawozdań, wykorzystanie dotacji celowych za 2007 rok

                  |---Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

                  |---Gospodarowanie komunalnym mieniem użytkowanym w latach 2007 - 2008

                  |---Realizacja zadań obronnych przez Urząd Miasta i Gminy

            |---2007 rok

                  |---Kontrola problemowa Projektu Nr 117/KW/2006, pod nazwą "Modernizacja toalet uczniowskich w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Złocieńcu"

                  |---Kontrola archiwum zakładowego USC

                  |---Kontrola problemowa z zakresu organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

                  |--- Kontrola kompleksowa realizacji projektu ZPORR Z/2.32/III/3.2/482/05 pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kaszubskiej w Złocieńcu

                  |---Nadzór nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodność rejestru wyborców, nadzór nad realizacją ustawy prawo o aktach stanu cywilnego o zmianie imion i nazwisk, o zgromadzeniach

                  |---Kontrola ewidencji działalności gospodarczej

                  |---Kontrola kompleksowa realizacji projektu ZPORR Z/2.32/III/3.2/482/05 pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kaszubskiej w Złocieńcu

                  |---Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi. Okres 2005r.

                  |---Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej MiG Złocieniec

            |---2006 rok

            |---2005 rok

            |---2004 rok

      |---Kontrole wewnętrzne

|---Zamierzenia, projekty i programy

      |---Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Złocieńca

      |---Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020

      |---Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017

      |---Program ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

      |---Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2016

      |---Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016

      |---Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2017

      |---Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020

      |---Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

      |---Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025

      |---Lokalny Program Rewitalizacji

      |---Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015

      |---Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złocieniec

      |---Plan gospodarki odpadami

|---Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

      |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa

|---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

      |---Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec

      |---?Osiedle Ogród Pałacowy? w Złocieńcu przy ul. Ogród Pałacowy zlokalizowane na części działki nr 338/39, obręb 0006 miasta Złocieniec

      |---Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec, miejscowości Darskowo

      |---Rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych polegająca na budowie instalacji gazu naziemnego LPG na działce nr 23/1 w obr. 17 położonej przy ul. Piaskowej 8 w Złocieńcu

      |---Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec

      |---Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu i wdrożenie w maszynach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach wpływających na proces ich instalacji oraz naprawy i konserwacji dla zakładu STM Sp. z o. o. zlokalizowanego na dz. ewid. nr 25 w Złocieńcu przy ul. Piaskowej

      |---Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych "Osiedle Zielone"

      |---Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości powyżej 1 km wraz z tłocznią ścieków dla m. Rzęśnica i ul. Brzozowej w Złocieńcu

      |---Budowa budynku inwentarskiego dla stada bydła rasy Limousine o obsadzie 150 DJP, wiaty na siano, płyty na kiszonkę, płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na cz. dz. 177 w obr. Stare Worowo w gminie Złocieniec

      |---Dotyczy zmiany decyzji dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 5 budynków mieszkalno - usługowych obejmujących 4 budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |---Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład ciepłownictwa Sp. z o. o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

      |---Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr G580092 położonej na terenie działek nr ewid. 82 obręb ewid. Darskowo oraz nr ewid. 237/1 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec

      |---Powiększenie istniejącego stada bydła rasy Limousine, o obsadzie 156 DJP, do wielkości 306 DJP, budowie budynku inwentarskiego, wiaty na siano, płyty na kiszonkę oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w gminie Złocieniec, na terenie północno zachodniej części działki 177, obręb 0022 Stare Worowo, miejscowość Stare Worowo

      |---Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009LIFEDrawaPL - Zadanie Złocieniec (C4)

      |---Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy jednostanowiskowy

      |---Zmiana sposobu użytkowania b. bazy paliw w miejscowości ZŁocieniec

      |---Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 81/28 w miejscowości DARSKOWO, gm. Złocieniec, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej

      |---Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 35/38, w miejscowości ZŁOCIENIEC, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej

      |---Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu, wdrożenie nowych procesów produkcyjnych i wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów: rotacyjnej maszyny rozdmuchowej, maszyn rozlewniczych i linii technologicznych, opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach dla zakładu STM Sp. z o. o. w Złocieńcu zlokalizowanego na działce 25 w Złocieńcu

      |---MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu 2

      |---MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu

      |---Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |---Budowa oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

      |---Stworzenie przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców Gminy Złocieniec

      |---Zmiana zagospodarowania terenu - zalesienie działki o nr ewid. 37 obr. Stawno o powierzchni 0,4147 ha stanowiącej pastwisko IV klasy

      |---Budowa osiedla mieszkaniowego ul. Dębowa i ul. Bukowa

      |---Przebudowa mostu na rzece Drawa w m. Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. St. Staszica)

      |---Budowa stacji paliw z myjnią samochodową

      |---Postępowanie z udziałem społeczeństwa

      |---POSTANOWIENIA

      |---Informacja o INNYCH WYDANYCH DECYZJACH o środowiskowych uwarunkowaniach

            |---

      |---OGŁOSZENIA o wszczęciu postępowania

|---Gospodarka odpadami komunalnymi

      |---DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA ZŁOCIENIEC

      |---Harmonogram spotkań w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

      |---PRZETERMINOWANE LEKI

      |---Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

      |---AKCYJNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

      |---DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |---Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec

      |---ODBIÓR ODPADÓW PO 1 LIPCA 2013R.

      |---ROZWIĄZYWANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

      |--- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

      |---AZBEST 2019

            |---Azbest 2019

      |---ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r .

      |---AZBEST 2017 - nabór wniosków

      |---Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. r.

      |---Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r.

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2015 r.

      |---Osiągnięte przez gminę w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

      |---deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---AZBEST 2016 - nabór wniosków

      |---Segregujesz - zyskujesz - Ulotka 215

      |--- Osiągnięte przez gminę w 2014 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2014 r.

      |---Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r.

      |---Harmonogramy odbioru odpadów w 2015 r.

      |---Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032.

      |--- Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku

      |---Terminy selektywnej zbiórka odpadów komunalnych w II połowie 2014 r.

      |---DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

      |---Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku

      |---Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

      |---Terminy zbiórki odpadów segregowanych

      |---HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC

      |---JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

      |---AZBEST

            |---Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014

      |---REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

            |---wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zlocieniec

      |---AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI

            |---UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

                  |---Uchwała Nr XXXIV/297/2013

                  |---UCHWAŁA NR XXXIV/296/2013

                  |---UCHWAŁA NR XXVIII/246/2012

                  |---Regulamin utrzymania czystości

|---Społeczna Komisja Mieszkaniowa

|---Zużyty sprzęt

|---Wyroby z azbestu

      |---AZBEST 2019

      |---AZBEST 2017 - nabór wniosków

      |---Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r.

      |---AZBEST 2016 - nabór wniosków

      |---Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2015

      |---Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r.

      |---Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032.

      |---Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014

|---Informacje nieudostępnione

|---Udostępnianie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, w

|---Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu

Organizacja działania gminy Złocieniec

|---Wspólnota samorządowa

|---Organy jednostek pomocniczych

|---Organy Gminy

      |---Burmistrz Złocieńca

      |---Rada Miejska

|---Zadania gminy

|---Mienie komunalne

|---Kontakty i współpraca

      |---Miasta partnerskie

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

|---Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza

      |---Interpelacje i zapytania radnych

            |---KADENCJA 2018 - 2023

                  |---Waszczyk Mateusz

                  |---Sołtys Łukasz

                  |---Sobczak Jarosław

                  |---Pawłowska Barbara

                  |---Macul Jan

                  |---Kuczyńska-Kochana Monika

                  |---Koźma Tadeusz

                  |---Kozak Grażyna

                  |---Kowalska Mariola

                  |---Kacianowski Mirosław

                  |---Jurski Piotr

                  |---Jankowski Andrzej

                  |---Frankowska Elżbieta

                  |---Cyc Roman

                  |---Albiniak Zbigniew

            |---KADENCJA 2014 - 2018

                  |---Zbigniew Albiniak

                  |---Waldemar Bolt

                  |---Waldemar Buca

                  |---Grażyna Buczek

                  |---Elżbieta Frankowska

                  |---Edward Herbut

                  |---Mirosław Kacianowski

                  |---Grażyna Kozak

                  |---Andrzej Kozubek

                  |---Tadeusz Koźma

                  |---Monika Kuczyńska-Kochana

                  |---Jan Macul

                  |---Pawel Mela

                  |---Wojciech Pawłowicz

                  |---Barbara Pawłowska

      |---Protokoły z sesji Rady Miejskiej

            |---KADENCJA 2014 - 2018

            |---KADENCJA 2010 - 2014

            |---KADENCJA 2006 - 2010

      |---uchwały Rady Miejskiej

            |---kadencja 2018 - 2023

            |---kadencja 2014 - 2018

            |---kadencja 2010 - 2014

            |---kadencja 2006 - 2010

            |---kadencja 2002 - 2006

      |---Petycje

      |---zarządzenia Burmistrza Złocieńca

            |---Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2008

            |---Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2007

            |---Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2006

            |---Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2005

|---Akty prawa miejscowego gminy Złocieniec

|---Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

|---Ustawy, rozporządzenia...

      |---Przepisy inne

      |---Przepisy finansowe

      |---Przepisy ogólne

|---Statut gminy Złocieniec

|---Akty normatywne i inne akty prawne

Gminne jednostki organizacyjne - BIP

|---Zakłady budżetowe i inne

      |---Złocieniecki Ośrodek Kultury

|---Jednostki budżetowe

      |---Żłobek w Złocieńcu

      |---Zespół Szkół w Złocieńcu

            |---Gimnazjum Nr 2

            |---Szkoła Podstawowa Nr 3

      |---Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

            |---Status prawny

      |---Przedszkole w Złocieńcu

      |---Gimnazjum Nr 2

      |---Gimnazjum Nr 1

      |---Szkoła Podstawowa Nr 3

      |---Szkoła Podstawowa Nr 2

      |---Szkoła Podstawowa Nr 1

            |---Podręczniki 2009 - 2010

            |---Działalność jednostki

|---Gminne osoby prawne

      |---PKS Złocieniec Sp. z o. o.

      |---Zakład Wodociągów i Kanlizacji Spółka z o.o.

      |---Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.

      |---Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

      |---Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Instrukcja korzystania z BIP

|---Instrukcja korzystania z BIP