Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2018

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2018


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 03.01.2018

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2018 rok.
ZAŁĄCZNIK1
ZAŁĄCZNIK2
ZAŁĄCZNIK3

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 04.01.2018

w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 04.01.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 04.01.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 04.01.2018

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 04.01.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 08.01.2018

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 15.01.2018

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 15.01.2018

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 24.01.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 25.01.2018

w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania
dokumentów.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 25.01.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 26.01.2018

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych
do przeprowadzenia w 2018 roku przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 31.01.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 01.02.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 01.02.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 05.02.2018

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 08.02.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w formie wspierania jego wykonania zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy
Złocieniec pod nazwą: „Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 13.02.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 14.02.2018

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocieńcu do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Złocieńca
dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 19.02.2018

w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Złocieniec oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 19.02.2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec na rok budżetowy 2018.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 23.02.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 01.03.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartym konkursie dotyczącym zlecenia realizacji zadania publicznego w formie wspierania
jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 01.03.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie
wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 01.03.2018

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 01.03.2018

w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i proporcji
dotyczących rozliczenia podatku VAT w Gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 05.03.2018

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec
za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 07.03.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 08.03.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 12.03.2018

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 13.03.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 20.03.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 20.03.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 27.03.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 27.03.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej. 

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 28.03.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 29.03.2018

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy
Złocieniec pod nazwą: „Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 29.03.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania spraw
w imieniu Burmistrza Złocieńca , a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 05.04.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 05.04.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 16.04.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do wykonywania
funkcji kontrolnych w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 16.04.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
gminy Złocieniec na cele rolne i pod ogródki warzywne.

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 18.04.2018

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 18.04.2018

w sprawie przetargu na zbycie środka trwałego gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 20.04.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy 

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 20.04.2018

w  sprawie

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 24.04.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 24.04.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług
w gminie Złocieniec i jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 27.04.2018

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 27.04.2018

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 27.04.2018

w sprawie zasad i trybu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunkami
dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 27.04.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 02.05.2018

w sprawie powierzenia odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia w ramach
środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 15.05.2018

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, wychowawczych i rodzinnych, podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w tych sprawach, jak i do
realizacji obowiązku określonego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz postępowań w sprawie przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustalania i wypłacania zasiłków dla
opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1
lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 15.05.2018

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 25.05.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 25.05.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 25.05.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 25.05.2018

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 25.05.2018

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 28.05.2018

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 30.05.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka
Kultury w Złocieńcu za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 30.05.2018

w sprawie 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 09-01-2018 10:44:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 11-06-2018 10:20:37