sesja V - 24 lutego 2011r.

SESJA NR V RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 24 lutego 2011r.

 


 

UCHWAŁA NR V/41/2011

w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku)

UCHWAŁA NR V/42/2011

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR V/43/2011

w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gm. Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/44/2011

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Złocieńcu.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/45/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 r.)

UCHWAŁA NR V/46/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2011 roku)

UCHWAŁA NR V/47/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/48/2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/49/2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Złocieniec.
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/50/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR V/51/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - „Zamkowa”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa w sklali 1:1000
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Złocieńcu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - „Zamkowa
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Złocieńcu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR V/52/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK - mapa obszaru objętego planem
 
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na V sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 lutego 2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 07-03-2011 12:00:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-03-2011 13:50:56