Ogłoszenia i komunikaty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
harmonogram sprzątania ulic w okresie 01.04-30.11.2017 r. 2017-04-13 12:25:24
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2017-04-12 10:46:16
Informacja o przeprowadzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 8:41 trening uruchamiania i pracy syren alarmowych, których celem jest wyrażenie pamięci katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. 2017-04-09 10:33:16
Barszcz Sosnowskiego 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-31 12:40:34
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 27 marca 2017r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2017-03-28 09:20:57
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-06 12:48:56
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-03-02 14:44:47
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty 2017-02-28 08:06:50
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w zakresie kultury na 2017 r. 2017-02-16 15:14:12
Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji 2017-02-16 14:59:04
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zastosowania środka Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku - dokument stracił ważność 2017-01-25 13:19:09
Konsultacje społeczne dot. użycia środka Dimilin 480 SC - RDLP w Pile - dokument stracił ważność 2017-01-19 13:14:33
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec 2017-01-18 08:01:02
Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2017 rok. 2017-01-17 11:31:14
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury na 2017 rok na terenie gminy Złocieniec. 2017-01-17 09:10:47
AZBEST 2017 - nabór wniosków 2017-01-13 13:57:12
organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec 2017-01-11 08:05:39
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2017 r. 2016-11-24 08:13:39
ogłoszenie o organizacji przez Nadleśnictwo Złocieniec w obwodzie 180 polowań zbiorowych dla myśliwych 2016-11-23 08:12:04
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 14 listopada 2016 r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2016-11-14 10:15:56
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - dokument stracił ważność 2016-11-09 14:11:33
plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jeleń w Złocieńcu 2016-11-02 12:20:11
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-10-27 11:12:36
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA Z DNIA 21.10.2015 R. ZMIENIONEGO OGŁOSZENIEM Z DNIA 21.04.2016 R. 2016-10-21 13:38:00
kalendarz polowań zbiorowych koła Łowieckiego "Cyranka" w Drawsku Pom. w sezonie łowieckim 2016/2017 2016-10-14 15:21:11
kalendarz polowań Koła Łowieckiego Bażant w Drawsku Pom. na sezon 2016/2017 2016-10-14 15:20:14
Opracowanie projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2016-10-10 13:22:38
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-09-06 12:03:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak WOPN-ON.6320.3.2016.RCh, w sprawie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011, Dolna Odra PLH320037, Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektów zarządzeń - dokument stracił ważność 2016-07-12 09:07:58
Burmistrz Złocieńca informuje o konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Złocieniec w latach 2016-2020 2016-07-05 14:36:38
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-05-20 07:58:51
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Złocieniec. 2016-04-22 12:47:58
Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. 2016-04-18 14:07:11
Przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:06:28
informacja w sprawie wykonania oraz eksploatacji urządzeń wodnych (m.in. pomostów) na jeziorach 2016-02-23 07:58:17
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2016 r. r. - dokument stracił ważność 2016-02-16 14:43:35
Barszcz Sosnowskiego- ogłoszenie - dokument stracił ważność 2016-02-04 07:55:31
Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych w zakresie kultury w ramach otwartych konkursów ofert na 2016 r. 2016-02-02 11:51:25
AZBEST 2016 - nabór wniosków 2016-02-02 11:14:13
Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec. 2016-01-13 14:32:20
Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2016 rok. 2016-01-08 11:47:42
Ogłoszenie w sprawie otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec. 2016-01-04 11:01:09
O g ł o s z e n i e o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015 -2020? - dokument stracił ważność 2015-10-23 13:18:47
O g ł o s z e n i e o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia strategicznej prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015-2020? - dokument stracił ważność 2015-10-23 13:17:46
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-10-23 11:02:57
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Złocieniec 2015-10-22 11:08:49
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2016 r. 2015-10-12 13:17:10
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 2015-09-11 09:02:03
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec 2015-09-03 09:01:48
Obwieszczenie o opracowaniu karty informacyjnej: Główne założenia do projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2020. - dokument stracił ważność 2015-09-02 13:59:34
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec - 28.08.2015 r. 2015-09-01 09:08:39
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:36:32
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:33:36
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-24 12:58:52
Informacja Burmistrza Złocieńca o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 01.09.2015 r. 2015-06-03 11:52:52
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-06-02 13:59:56
Zgłoszenia kandydatów na ławników z Miasta i Gminy Złocieniec 2015-06-01 10:54:37
Ogłoszenie Burmistrza Złocienca w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Złocieniec w 2015 roku 2015-03-22 22:12:35
Przedłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu - dokument stracił ważność 2015-03-13 13:42:04
Informacja o konsultacjach RZGW w Szczecinie - dokument stracił ważność 2015-03-02 12:29:32
Informacja o przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec 2015-02-18 10:42:30
informacja dot. zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2015-02-13 08:14:34
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych- 20 marca 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 08:13:11
ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec. 2015-02-12 15:55:42
Informacja o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych z terenu gminy Złocieniec 2015-02-10 14:08:59
OGŁOSZENIE o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec 2015-01-07 14:53:44
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r. 2015-01-02 08:00:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-12-29 11:26:50
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032. 2014-12-10 14:47:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-11-06 11:35:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-11-04 09:25:36
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-10-27 07:51:30
OGŁOSZENIE w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu w załączeniu przedkładam zestawienie wniosków o przyznanie dotacji i oferty realizacji zadania w zakresie sportu. 2014-10-16 13:30:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-10-14 14:33:43
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-08-26 09:25:23
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2014-08-20 11:51:54
Inwentaryzacja azbestu (eternitu) - dokument stracił ważność 2014-08-04 13:23:10
Karta Dużej Rodziny - Informacje 2014-06-17 09:39:38
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegooraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-05-26 09:41:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-04-07 14:29:01
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:07:46
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2014 roku. 2014-03-21 12:04:09
Zaproszenie na spotkania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Złocieniec. - dokument stracił ważność 2014-03-18 15:04:06
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-03-13 15:03:21
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-03-10 09:16:21
Zbiórka przeterminowanych leków - dokument stracił ważność 2014-02-28 11:29:02
OGŁOSZENIE PGB Development Sp. z o.o. o chęci podjęcia współpracy z lokalnymi rolnikami, producentami rolnymi oraz z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie odbioru i zakupu surowców 2014-02-18 13:34:30
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec 2014-02-13 07:47:38
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 2014-02-04 14:02:20
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2014-01-28 09:33:04
OGŁOSZENIE o przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2014 r. na podstawie złożonych wniosków / ofert w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2014-01-21 13:37:07
Burmistrz Złocieńca ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację wymienionych niżej zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec 2014-01-09 15:51:36
I n f o r m a c j e o wyrobach zawierających azbes - dokument stracił ważność 2014-01-07 08:32:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-01-02 08:11:50
ZAPROSZENIE do złożenia ofert na usługi specjalistyczne fizjoterapeutyczne dla jednej dorosłej osoby z terenu gminy Złocieniec, w ilości od 2 do 3 w tygodzniu dziennie, od poniedziałku do piątku 2013-12-20 13:37:58
OGŁOSZENIE o otwartych konkursach ofert, realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-12-20 10:51:35
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2013-12-10 11:59:42
Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski 2013-11-13 07:51:31
Oferta realizacji zadania publicznego: Ratownictwo wodne - podniesienie bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Złocieniec 2013-11-08 12:25:07
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Bobrowo, Stawno oraz Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-11-05 13:58:49
Wniosek złożony przez UKS "Szkwał" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu na zadanie publiczne pod nazwą: "Poprawa warunków uprawiania sportów wodnych - żeglarstwa przez zawodników Stowarzyszenia", tj. na remont pomostów nad jeziorem Siecino, Wyspa Ostrów w Cieszynie 2013-10-10 09:37:30
Wnioski - oferty klubów sportowych na realizację zadań publicznych związanych z organizacją zajęć sportowych - szkoleniem zawodników oraz ich udziałem w zawodach sportowych w 2014 r. 2013-10-10 09:28:41
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:54:21
Ważne informacje dla posiadaczy PCB 2013-07-30 08:08:24
Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski 2013-07-05 12:43:12
Oferta realizacji zadania publicznego: krajoznawczo - turystyczna wycieczka dla dzieci i młodzieży w okresie od 06-14.07.2013 2013-06-26 18:21:21
AZBEST 2013-03-19 12:23:42
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZADANIE Z OCHRONY ZABYTKÓW PORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH W CELU WYKONANIA SKANOWANIA TERENU RUIN ZAMKU 2013-03-04 10:10:46
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych 2012-11-09 13:00:33
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-09-26 07:18:18
Zbiórka przeterminowanych leków w gm. Złocieniec 2012-02-09 09:46:50
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2012-01-10 14:14:21
INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest 2012-01-05 15:10:34
ogłoszenie o wydaniu decyzji - przebudowa wewnętrznych dróg leśnych 2011-03-29 13:31:40
Informacja dla użytkowników wieczystych 2011-02-09 11:14:05
I N F O R M A C J A o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są w szczególności materiały budowlane zawierające azbest 2011-01-07 09:38:07
Usunięcie wyrobów zawierających azbest - można otrzymać dofinansowanie 2009-01-12 10:56:34
Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2008-10-08 07:31:24
U w a g a - a z b e s t 2008-01-14 07:21:06
Ulotka - segregacja 2007-03-19 12:58:10
Strefa ciszy 2006-08-17 12:01:30
Sieć tablic publicznej informacji lokalnej na terenie gminy Złocieniec 2005-12-23 13:21:42