Karta informacyjna - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 

KARTA USŁUG 2/IS

Zezwolenie na przeprowadzenie 

imprezy masowej

Wymagane dokumenty:

1)       wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (druk do pobrania),

2)       załączniki:

a) opinie :

- Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim,

- Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,

- Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

zawierające informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim;

b) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona     impreza masowa, zawierający:

         - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,

         - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

         - oznaczenie lokalizacji  hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

         - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

c) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy            masowej;

d) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych     odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z     informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;

e) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi musza legitymować się ważną licencją pracownika ochrony;

f) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej  (kierownika do spraw bezpieczeństwa);

g) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział z zabezpieczaniu imprezy;

h) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

i) polisę ubezpieczeniową;

j) pisemną zgodę  Nadleśniczego Nadleśnictwa Złocieniec lub Dyrektora Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego w Złocieńcu, w razie przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie tych jednostek;

k) Komendanta Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, w przypadku przeprowadzenia imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

       l) informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

      ł) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w  masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej.

 

Opłaty:

Opłata za wydaną decyzję – 82,00 zł

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

Sekretariat I p. pokój nr 11

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 /  fax 367-16-18

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Referat odpowiedzialny za realizację zadania:

Referat Infrastruktury Społecznej pok. 1

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 42

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni od złożenia  kompletu wymaganych dokumentów.

Uwagi:

1.    Dotyczy:

     a) imprez masowych – rozumianych jako imprezy  sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, na których liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi- nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy- nie mniej niż 300,

     b) masowych imprez sportowych- rozumianych jako imprezy masowe mające na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,

     c) imprez masowych o podwyższonym ryzyku- rozumianych jako imprezy  masowe, w czasie których, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej o podwyższonym ryzyku wynosi – nie mniej niż 300, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy o podwyższonym ryzyku – nie mniej niż 200.

2.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych art.6-11 (Dz.U. z 1997r., Nr 106, poz. 680 z późniejszymi zmianami).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

 

Opracował:

Jolanta Dołbniak

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Irena Szmidt

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 16:11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gradek 09-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 22-06-2007 12:51:23