Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

KARTA USŁUG 1/SGP

 

Wydanie licencji na wykonywanie

transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:

1)       wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający:

a)        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

b)        numer w rejestrze przedsiębiorców,

c)        określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego,

d)        rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,

e)        czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50lat),

2)       odpis z rejestru przedsiębiorców,

3)       kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

4)       kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

5)       zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i zatrudnionych przez niego kierowców,

6)       świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez niego kierowców

7)       świadectwo legalizacji taksometru

8)       zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 – letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy przyczyn zależnych od wnioskodawcy,

9)       urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem.

Opłaty:

1)       opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:

 *2 – 15 lat wynosi 200zł       *15 – 30 lat wynosi 250zł        *30 – 50 lat wynosi 300zł

2)       opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach – wynosi 100,00 zł,

3)       opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

Referat d/s Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy; pok. nr 21

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 45, 49.

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów. W terminie 3 miesięcy przypadku wymiany dotychczasowego zezwolenia na licencję.

·         Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

Uwagi:

1)       udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej,

2)       licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.,

3)       przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

4)       jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji,

5)       przedsiębiorcy prowadzący do dnia 1.01.2002r. działalność gospodarcza w zakresie krajowego drogowego przewozu osób mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy ci powinni wystąpić do organu udzielającego licencji z wnioskiem udzielenie licencji.

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371).

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z Nida 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630).

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685).

·         Uchwała Nr IX/46/99 Rady Miejskiej Złocieniec z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskiwania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

·         Uchwała Nr IX/47/99 Rady Miejskiej Złocieniec z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie określenia limitu wydawania nowych zezwoleń na wykonywanie przewozu osób taksówkami  1999r.

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

 

 

 

Opracował:

Androna Sawościanik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

 

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Małgorzata Janus

 

 

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:38:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-03-2008 10:34:20