Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999r.

 

Dz.U.99.112.1319
2003-05-08 zm. Dz.U.03.69.636 §1

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)

Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2. Przepisy instrukcji kancelaryjnej mają zastosowanie przy załatwianiu spraw przez organy wykonawcze jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126).

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ORGANÓW GMINY I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

Spis treści(1)

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Przyjmowanie i obieg korespondencji

Rozdział III Przekazywanie korespondencji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz jego zastępcom

Rozdział IV Czynności kancelaryjne sekretariatów

Rozdział V Przeglądanie i przydzielanie korespondencji

Rozdział VI Wewnętrzny obieg akt

Rozdział VII System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt

Rozdział VIII Załatwianie spraw

Rozdział IX Wysyłanie i doręczanie pism

Rozdział X Przechowywanie akt

Rozdział XI Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

Rozdział XII Opłaty skarbowe

Rozdział XIII Postępowanie z aktami organów gminy

Rozdział XIV Powielanie i publikowanie

Rozdział XV Zbiory wspomagające

Rozdział XVI Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych

Rozdział XVII Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

Załączniki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych.

2. Określone w Instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w urzędach.

3. W postępowaniu z dokumentami zawierającymi informacje niejawne mają zastosowanie odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Z dokumentami z klauzulą "zastrzeżone" postępuje się według Instrukcji.

§ 2. 1. Instrukcja może być stosowana w gminnych jednostkach organizacyjnych.

2. O wprowadzeniu Instrukcji do stosowania w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga wójt albo burmistrz (prezydent miasta).

§ 3. Użyte w Instrukcji następujące określenia oznaczają:

1) akta sprawy - całą dokumentację (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki itp.) zawierającą dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy,

2) aprobata - wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy,

3) czystopis - tekst dokumentu lub pisma urzędowego w postaci ostatecznej przygotowanej do podpisu przez wystawcę,

4) dokument - akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienie lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim zdarzeń bądź danych (odpis aktu stanu cywilnego, wyrok, orzeczenie, świadectwo itp.),

5) kancelaria - wewnętrzną komórkę organizacyjną właściwego urzędu lub stanowisko pracy załatwiające sprawy obsługi kancelaryjnej,

6) (2) kierownik urzędu - wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

7) kierownik wydziału - kierownika wydziału lub innej komórki organizacyjnej w urzędzie,

8) korespondencja - każde pismo wpływające do urzędu lub wysyłane przez urząd,

9) nośnik informatyczny - dyskietkę, taśmę magnetyczną lub inny nośnik, na którym zapisano w formie elektronicznej treść dokumentu, pisma itp.,

10) nośnik papierowy - arkusz papieru zgodny z Polskimi Normami, na którym umieszczona jest treść dokumentu, pisma itp.,

11) (3) organy gminy - radę gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz zgromadzenie związku międzygminnego i zarząd związku międzygminnego,

12) paragrafy bez bliższego określenia - paragrafy niniejszej Instrukcji,

13) pieczęć - stemple lub ich wizerunki na nośniku elektronicznym, nagłówkowe, imienne do podpisu itp.,

14) (4) pieczęć urzędowa - pieczęć okrągłą z wizerunkiem herbu gminy pośrodku (do czasu ustalenia herbu z polem niewypełnionym) i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku elektronicznym,

15) poprzedniki - akta poprzedzające ostatnie otrzymane pismo w danej sprawie,

16) przesyłka - pisma (dokumenty) oraz pakiety (paczki) otrzymywane i wysyłane za pośrednictwem poczty, gońca, woźnego itp., a także otrzymywane i nadawane telegramy, telenoty, teleksy i telefaksy,

17) punkt zatrzymania - każde stanowisko pracy, przez które przechodzą akta sprawy w trakcie wykonywania czynności urzędowych związanych z jej załatwieniem,

18) referent - pracownika załatwiającego merytorycznie daną sprawę i przechowującego dokumentację sprawy w trakcie jej załatwiania,

19) rejestr kancelaryjny - zestawienie spraw jednorodnych w formie pisemnej lub jako rejestr informatyczny,

20) rzeczowy wykaz akt - wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt,

21) (5) sekretariat - stanowisko pracy, do którego należy obsługa organizacyjna wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jego zastępców lub kierowników wydziału urzędu gminy,

22) spis spraw - formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw wpływających lub rozpoczętych w urzędzie,

23) sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy oraz podanie, pismo, dokument, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych,

24) teczka aktowa (spraw) - teczkę wiązaną, skoroszyt, segregator itp., służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną wykazem akt i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną,

25) urząd - urząd gminy lub związku międzygminnego,

26) wydział - wydział, biuro, oddział, referat lub inną komórkę organizacyjną,

27) załącznik - każde pismo lub inny przedmiot odnoszący się do treści lub tworzący całość z pismem przewodnim (zszyte, sklejone z nim pisma, broszury, książki itp.),

28) znak akt - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt,

29) znak sprawy - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw.

§ 4. Przez Kodeks należy rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126).

§ 5. 1. Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy:

1) ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,

2) prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,

3) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,

4) wysyłanie korespondencji i przesyłek,

5) przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,

6) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy.

2. Czynności kancelaryjne w urzędach wykonują:

1) kancelaria,

2) sekretariaty,

3) referenci odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie danej sprawy,

4) pracownicy sporządzający czystopisy.

Rozdział II

Przyjmowanie i obieg korespondencji

§ 6. 1. Korespondencję przyjmuje kancelaria, rejestrując ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym, a podania składane do protokołu przyjmują właściwi referenci, zgodnie z podziałem czynności, i przekazują kierownikowi wydziału.

2. Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, kancelaria sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia kancelaria sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika urzędu pocztowego spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

3. Przesyłki specjalnego rodzaju (telegramy, telefonogramy, dalekopisy, faksy, poczta elektroniczna, pisma organów naczelnych i centralnych, pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe) kancelaria wpisuje do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju według wzoru ustalonego przez kierownika wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych w urzędzie, sporządza o tym adnotację w obrębie pieczęci wpływu i bezzwłocznie doręcza adresatom za pokwitowaniem. Na telegramach, telefonogramach i dalekopisach oprócz daty wpływu zamieszcza się godzinę i minutę przyjęcia, a na telefonogramach - także imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe nadającego i przyjmującego. Wzór pieczęci wpływu określa załącznik nr 1.

4. Kancelaria otwiera wszystkie przesyłki, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4, z wyjątkiem:

1) adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom,

2) wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem.

5. Ujawnione przy przesyłkach lub pismach, nie oznaczonych jako wartościowe, pieniądze, znaczki skarbowe itp. walory, po komisyjnym ustaleniu ich ilości i wartości oraz wpisaniu do książki depozytowej, składa się do kasy podręcznej kancelarii, a pismo opatruje pieczęcią depozytową i przesyła do właściwej komórki organizacyjnej, która zarządzi dalsze postępowanie z depozytem.

6. Po otwarciu koperty sprawdza się:

1) czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,

2) czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki.

7. Brak załączników lub otrzymanie samych załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku.

8. Koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym (stemplem pocztowym) dołącza się tylko do pism:

1) wartościowych, poleconych, ekspresowych, za dowodem doręczenia,

2) dla których istotna jest data nadania (stempla pocztowego), np. skargi, odwołania itp.,

3) w których brak nadawcy lub daty pisma,

4) mylnie skierowanych,

5) załączników nadesłanych bez pisma przewodniego,

6) w razie niezgodności zapisów na kopercie z ich zawartością.

9. Potwierdzenie otrzymania pisma kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo.

10. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punktu wymiany korespondencji.

11. Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego.

12. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-11 kancelaria segreguje wpływającą korespondencję według jej treści i przekazuje sekretariatom i wydziałom.

13. Kancelaria jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Pojedyncze przesyłki, wymagające natychmiastowego doręczenia, wydziały przekazują sobie za pośrednictwem swoich pracowników bez pokwitowań.

Rozdział III

Przekazywanie korespondencji wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz jego zastępcom(6)

§ 7. 1. Kierownikowi urzędu kancelaria przekazuje za pośrednictwem sekretariatu następującą korespondencję:

1) adresowaną do kierownika urzędu,

2) dotyczącą spraw o charakterze reprezentacyjnym,

3) od organów naczelnych i centralnych, wojewody i marszałka województwa, starosty,

4) od organów gminy oraz organów związków międzygminnych,

5) zastrzeżoną dla kierownika urzędu,

6) dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania urzędu,

7) skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu lub jego pracowników,

8) protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w urzędzie przez organy kontrolne,

9) protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez organy kontrolne w gminnych jednostkach organizacyjnych.

2. Zastępcom kierownika urzędu kancelaria przekazuje, poprzez ich sekretariaty, korespondencję:

1) imiennie do nich adresowaną,

2) dotyczącą prowadzonych spraw, zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności,

3) zastrzeżoną dla zastępcy kierownika urzędu.

3. (7) (uchylony).

Rozdział IV

Czynności kancelaryjne sekretariatów

§ 8. 1. (8) Pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję oraz, jeżeli nie została wprowadzona do żadnego z rejestrów, rejestruje ją w dzienniku korespondencji i przekazuje odpowiednio: kierownikowi urzędu lub zastępcom kierownika urzędu, a następnie przekazuje kancelarii w celu umieszczenia jej w rejestrze kancelaryjnym.

2. Wzór dziennika korespondencji określa załącznik nr 2.

§ 9. 1. (9) Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez kierownika urzędu lub zastępców kierownika urzędu pracownik sekretariatu dzieli zgodnie z dyspozycjami na:

1) podlegającą załatwieniu przez kierownika urzędu lub zastępców kierownika urzędu,

2) podlegającą załatwieniu przez wydziały.

2. Korespondencję, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pracownik sekretariatu przekazuje właściwym wydziałom.

Rozdział V

Przeglądanie i przydzielanie korespondencji

§ 10. 1. (10) Kierownik urzędu lub jego zastępca, przeglądając korespondencję:

1) decyduje, którą korespondencję załatwia sam,

2) przydziela pozostałą korespondencję do załatwienia przez właściwe wydziały bądź stanowiska pracy. Wzór formularza poleceń kierownika urzędu określają załączniki nr 3a, 3b, 3c.

2. Na przeglądanej korespondencji, przewidzianej do załatwienia przez wydziały bądź stanowiska pracy, umieszcza się dyspozycje dotyczące:

1) sposobu załatwienia sprawy,

2) terminu załatwienia sprawy,

3) aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu.

3. Do przekazywania dyspozycji powinno się stosować typowe skróty.

4. Kierownicy wydziałów przeglądają korespondencję:

1) (11) mającą dyspozycję kierownika urzędu lub zastępców kierownika urzędu,

2) adresowaną do nich imiennie,

3) zawierającą ponaglenie i interwencje,

4) wymagającą osobistego przyjęcia do wiadomości, zajęcia stanowiska lub wydania wstępnych poleceń, dotyczących sposobu ich załatwienia.

5. Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania (czynności) różnych wydziałów lub pracowników, przekazuje się ją wydziałowi lub pracownikowi, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

Rozdział VI

Wewnętrzny obieg akt

§ 11. Obieg akt między wydziałami odbywa się, z zastrzeżeniem § 6 ust. 13 zdanie drugie, za pośrednictwem kancelarii lub poczty elektronicznej.

§ 12. Obieg akt odbywa się bez pokwitowania. Za pokwitowaniem doręcza się wyłącznie akta, co do których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów.

Rozdział VII

System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt

§ 13. 1. W wydziałach urzędów obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności urzędu oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz ten służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych określa załącznik nr 4.

3. Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwarzanej dokumentacji na dziesięć klas pierwszego rzędu sformułowanych w sposób ogólny, oznaczony symbolami od 0 do 9.

4. W ramach tych klas wprowadza się podział na klasy drugiego rzędu (hasła bardziej szczegółowe) oznaczone symbolami dwucyfrowymi powstającymi przez dodanie do symbolu klasy pierwszego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9, co daje: 00-99 oraz dalszy podział niektórych klas drugiego rzędu na klasy trzeciego rzędu oznaczone symbolami trzycyfrowymi, to jest 000-999, a w ramach klas trzeciego rzędu - podział na klasy czwartego rzędu oznaczone symbolami czterocyfrowymi, to jest: 0000-9999.

5. Klasy końcowe w poszczególnych jednorodnych tematycznie grupach spraw (hasłach), oznaczone kategorią archiwalną, odpowiadają tematycznym (rzeczowym) teczkom aktowym oznaczonym tym samym znakiem akt co klasy końcowe w wykazie.

6. Akta jednorodne tematycznie z różnych komórek organizacyjnych urzędu będą posiadały to samo hasło klasyfikacyjne i symbol liczbowy hasła. Wyróżniać je będą symbole literowe i liczbowe stanowiące oznaczenia nazwy danej komórki organizacyjnej.

7. W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu może rozbudować jednolity rzeczowy wykaz akt w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej.

8. Oprócz haseł jednolity rzeczowy wykaz akt zawiera oznaczenie kategorii archiwalnej akt.

9. Do materiałów archiwalnych oznaczonych symbolem "A" zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego.

10. Do dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "B" i cyframi arabskimi, określającymi liczbę lat przechowywania w archiwum zakładowym, zalicza się dokumentację mającą czasowo znaczenie praktyczne.

11. Do dokumentacji oznaczonej symbolem "BC" zalicza się dokumentację manipulacyjną mającą krótkotrwale znaczenie praktyczne. Może ona ulec brakowaniu po pełnym jej wykorzystaniu, bez przekazywania jej do archiwum zakładowego, lecz w porozumieniu z tym archiwum, na zasadach określonych przez właściwe archiwum państwowe.

12. Dokumentacja zaliczana do kategorii "BE", przechowywana w archiwum zakładowym przez określoną liczbę lat (np. BE 5), podlega ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji.

§ 14. 1. Komórki organizacyjne mogą sporządzać na własne potrzeby szczegółowy wyciąg z wykazu akt, zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji występujące w działalności tych komórek.

2. Wyciąg z wykazu akt dla komórki organizacyjnej w zależności od potrzeb może zawierać:

1) nowe pozycje (symbole i hasła klasyfikacyjne) utworzone przez rozbudowanie końcowych klas trzeciego i czwartego rzędu w wykazie akt w klasy bardziej szczegółowe przy zachowaniu oznaczeń kategorii archiwalnej i okresu przechowywania akt, ustalonego dla klasy rozbudowanej,

2) pozycje oznaczone w wykazie akt symbolami wyższego rzędu, z ustaleniem właściwej kategorii archiwalnej z klas komasowanych.

3. Wyciąg z wykazu akt sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz zatrzymuje dla siebie dana komórka organizacyjna, a drugi przekazuje się do archiwum zakładowego.

§ 15. (12) Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu lub dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego rzędu mogą być dokonywane tylko na podstawie zarządzenia kierownika urzędu w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym.

§ 16. 1. Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt zakłada się spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania w niej spraw ostatecznie załatwionych. Wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy należy gromadzić i przechowywać w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy.

2. Spisy spraw i teczki zakłada się w zasadzie na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. Dopuszcza się, w przypadku małej liczby korespondencji, prowadzenie teczek przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z teczki w osobne zbiory, zakłada się podteczki, które otrzymują znak akt macierzystej teczki, założonej według jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz hasło z dodaniem nazwy sprawy wydzielonej. Podteczki zakłada się, w zależności od potrzeb, w układzie alfabetycznym podmiotów spraw bądź w układzie numerowym.

4. W przypadku założenia podteczki zakłada się dla niej oddzielny spis spraw, a w spisie spraw teczki macierzystej wpisuje się tytuł założonej podteczki. Wówczas znakiem sprawy będzie: znak akt teczki macierzystej, kolejny numer, pod którym podteczkę wpisano w spisie spraw, kolejny numer, pod którym sprawę wpisano do spisu spraw podteczki, oraz dwie ostatnie cyfry roku (np. Or. I-0258-10-6/98).

5. Dla ułatwienia pracy referenci mogą przechowywać spisy spraw bieżącego roku nie w teczkach założonych według jednolitego rzeczowego wykazu akt, lecz w oddzielnej teczce podręcznej zatytułowanej "Spisy spraw do teczek symbol...". Po zakończeniu roku spisy spraw powinny być bezwzględnie odłożone do właściwych teczek założonych według jednolitego rzeczowego wykazu akt.

§ 17. 1. Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, lub do rejestru kancelaryjnego.

2. Spis spraw prowadzi się na specjalnych formularzach lub w rejestrach elektronicznych.

3. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym. Wzór formularza spisu spraw określa załącznik nr 5.

4. (13) Sekretariat lub referent, po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza, czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym wypadku pismo dołącza do akt sprawy (poprzedników), w drugim, przed przystąpieniem do załatwienia - rejestruje jako nową sprawę. W obu wypadkach referent wpisuje znak w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu.

§ 18. 1. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak.

2. Znak sprawy zawiera:

1) symbol literowy komórki organizacyjnej,

2) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt,

3) liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw,

4) dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką, kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np. Or.I.0012-15/99, gdzie "Or.I" - oznacza symbol wydziału i oddziału (jeśli taki utworzono w wydziale), "0012" - oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt, "15" - oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, "99" - oznacza dwie ostatnie cyfry roku.

4. Znak sprawy może zawierać także symbol literowy pracownika, jeżeli taki został ustalony w regulaminach wewnętrznych wydziałów. Symbol litery umieszcza się po symbolu wydziału i oddziału. Symbole wydziałów i wewnętrznych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny urzędu.

5. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się, z zastrzeżeniem ust. 6, w roku następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw.

6. W razie konieczności wznowienia sprawy z urzędu, sprawę, która została ostatecznie załatwiona w roku poprzednim i odłożona do właściwej teczki, przenosi się do spisu spraw bieżącego roku; w spisie spraw ubiegłego roku czyni się wzmiankę: "przeniesiono do teczki hasło...".

§ 19. 1. Nie podlegają rejestracji:

1) publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.),

2) potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy,

3) rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe,

4) zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze.

2. Pisma wymienione w ust. 1 należy po wykorzystaniu odłożyć do odpowiednich zbiorów lub teczek przedmiotowych według rzeczowego wykazu akt.

§ 20. 1. W celu rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających, zamiast spisów spraw, o których mowa w § 16, zakłada się rejestry kancelaryjne, prowadzone w układzie rzeczowym lub alfabetycznym na specjalnych formularzach albo w postaci informatycznej.

2. Każdy rejestr kancelaryjny otrzymuje własny symbol (znak).

3. Decyzję w sprawie wprowadzenia rejestru kancelaryjnego dla określonej grupy spraw podejmuje kierownik wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych.

4. Rejestry prowadzą referenci spraw.

5. Każdemu rejestrowi odpowiada teczka oznaczona symbolem rejestru, przeznaczona do przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych i wpisanych do danego rejestru.

6. Rejestry kancelaryjne mogą być prowadzone dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie lub przez kilka lat. Przy wykorzystywaniu rejestrów przez kilka lat zapisy poszczególnych lat należy zakończyć, z pozostawieniem między latami całej nie zapisanej strony, którą należy przekreślić. Numerację zapisów rozpoczyna się w każdym roku od nr 1.

7. Znak sprawy wpisanej do rejestru składa się z tych samych elementów co znak sprawy wpisanej do spisu spraw, z tą różnicą, że zamiast kolejnego numeru zapisu w spisie spraw występuje kolejny numer zapisu w rejestrze.

§ 21. 1. W urzędzie prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

1) (14) rejestr uchwał rady gminy i zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

2) rejestr skarg i wniosków,

3) rejestr aktów wewnętrznych,

4) rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

2. Sekretariat kierownika urzędu może prowadzić dziennik korespondencyjny (na nośniku papierowym lub jako rejestr informatyczny), w którym rejestrowane będą wszystkie pisma kierowane do kierownika urzędu według wzoru ustalonego przez kierownika wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych.

3. Prowadzenie innych centralnych rejestrów kancelaryjnych niż wymienione w ust. 1 dozwolone jest za zgodą kierownika wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych.

Rozdział VIII

Załatwianie spraw

§ 22. 1. Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:

1) odręczną,

2) korespondencyjną,

3) inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).

2. Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.

3. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.

§ 23. 1. Załatwienie spraw może być:

1) tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

2) ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

2. Ostateczne załatwienie sprawy referent odnotowuje w spisie spraw przez wpisanie w odpowiedniej rubryce daty załatwienia oraz nazwiska (nazwy) strony (adresata). Przy załatwianiu odręcznym wpisuje się te same dane z dodaniem skrótu "odr." Na kopii załatwienia i w spisie spraw zamieszcza się znak "Oz.", który oznacza "ostatecznie załatwione".

§ 24. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki lub adnotacje podpisuje osoba, która je sporządziła. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

§ 25. Przy sporządzaniu kopii pisma lub dokumentu należy umieścić pod tekstem z lewej strony klauzulę: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", a także datę, podpis i stanowisko służbowe osoby stwierdzającej zgodność treści.

§ 26. 1. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

2. Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje czystopis kancelarii celem wysłania adresatowi. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa liczba odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane według rozdzielnika, referent powinien przekazać do kancelarii odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism, z dodatkowym egzemplarzem dla dokonania adnotacji o wysyłce. Kancelaria sprawdza ilość załączników, wysyła czystopis adresatowi, a kopię pisma zwraca referentowi z odpowiednią adnotacją.

3. W sprawach nieskomplikowanych, których sposób załatwienia jest uzgodniony z aprobującym, można mu przedkładać pismo w czystopisie (z kopią) - do podpisania.

§ 27. 1. Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do blankietów korespondencyjnych formatu A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym i powinno zawierać:

1) nagłówek - druk lub podłużną pieczęć nagłówkową,

2) znak sprawy,

3) powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,

4) datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną,

5) określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem,

6) treść pisma,

7) podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe),

8) listę adresatów otrzymujących pismo do wiadomości.

2. Kopia pisma załatwiającego powinna ponadto zawierać:

1) parafę referenta i datę sporządzenia pisma (z lewej strony pod treścią pisma),

2) termin wznowienia sprawy lub oznaczenie dołączenia jej do akt pod treścią pisma w lewej dolnej części arkusza.

3. W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny również zawierać dalsze następujące określenia:

1) nad adresem z prawej strony - wskazówki dotyczące sposobu wysyłania czystopisu: "polecony", "ekspres", "za zwrotnym dowodem doręczenia", "pilne", "poufne" itp.,

2) pod treścią załatwienia z lewej strony arkusza liczbę przesyłanych załączników (Zał. ...) lub wymienia się je z podaniem liczb porządkowych; na każdym załączniku wpisuje się w prawym górnym rogu kolejny numer załącznika (Zał. nr ... do pisma znak ...),

3) adresy tych instytucji lub osób umieszcza się pod treścią pisma z lewej strony pod klauzulą: "Otrzymują do wiadomości" - jeżeli treść pisma ma być poza adresatem podana do wiadomości innym instytucjom lub osobom przez przesłanie im kopii pisma,

4) pod treścią pisma z lewej strony - termin wyznaczony do załatwienia sprawy (Termin do dnia ...); określenia tego używa się wyłącznie w stosunku do jednostek podległych; dla uniknięcia zbędnych ponagleń należy wyznaczyć termin, w którym możliwe jest załatwienie sprawy; terminy należy w zasadzie wyznaczać dekadowo: 10, 20, 30 danego miesiąca; po upływie terminu wyznaczonego do załatwienia sprawy referent decyduje o wysłaniu ponaglenia lub przesunięciu terminu i fakt ten odnotowuje w aktach sprawy,

5) ewentualne wskazówki dla kancelarii.

4. Przy załatwianiu spraw należy wykorzystać formularze i druki przewidziane przepisami szczególnymi.

§ 28. Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe, należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu.

§ 29. 1. Wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci nagłówkowych stosowanych w urzędach oraz wzory pieczęci do podpisu określa załącznik nr 6.

2. (15) Zakres kompetencji kierownika urzędu i zastępców kierownika urzędu w sprawie aprobaty, podpisywania dokumentów, pism i decyzji określa regulamin organizacyjny urzędu.

3. Na blankietach korespondencyjnych stosowanych przez kierownika urzędu zamieszcza się nad tekstem w lewym górnym rogu herb gminy.

§ 30. 1. Pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych, np. decyzja, świadectwo. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Wzór pieczęci urzędowej, o której mowa w ust. 1, oraz zasady jej stosowania określają odrębne przepisy.

§ 31. 1. Czystopisy pism sporządza się ściśle według ich pierwotnych zapisów i zgodnie z zasadami dotyczącymi układu pism. Poprawki i uzupełnienia mogą być dokonywane jedynie w porozumieniu i za zgodą referenta.

2. Czystopisy wykonuje się jednostronnie lub dwustronnie w liczbie egzemplarzy wskazanej przez referenta.

Rozdział IX

Wysyłanie i doręczanie pism

§ 32. 1. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego:

1) przesyłką listową,

2) faksem,

3) teleksem lub dalekopisem,

4) na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową,

5) pocztą elektroniczną.

2. Pisma przeznaczone do wysłania pracownik kancelarii:

1) sprawdza, czy są podpisane, opatrzone znakiem sprawy i datą oraz czy dołączono przewidziane załączniki; w razie stwierdzenia braków zwraca pismo referentowi do uzupełnienia,

2) stwierdza swoją parafką lub w odpowiednim zbiorze na nośniku elektronicznym wysyłkę pisma, wraz z datą jego wysłania,

3) zwraca referentom kopie wysłanych pism,

4) wpisuje przesyłki specjalnego rodzaju do odpowiednich rejestrów kontrolnych,

5) do pism wysyłanych przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dołącza wypełniony przez referenta sprawy odpowiedni formularz i przypina go do koperty.

3. Dla pism otrzymanych do wysyłki kancelaria przygotowuje koperty, na których w prawej dolnej części zamieszcza adres odbiorcy, składający się z:

1) imienia i nazwiska bądź nazwy instytucji,

2) nazwy miejscowości z kodem pocztowym oraz nazwą ulicy i numerem nieruchomości.

4. Pisma adresowane do tego samego adresata wysyła się w jednej kopercie.

5. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania.

6. Pismo wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem (polecony, ekspres itp.). Brak takiej dyspozycji oznacza, iż pismo ma być wysłane jako przesyłka zwykła.

§ 33. Do doręczenia niektórych terminowych pism miejscowych bezpośrednio adresatom służy książka doręczeń, w której adresat kwituje ich odbiór. Szczegółowe zasady i tryb doręczania pisma w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej regulują Kodeks oraz inne przepisy proceduralne. Wzór książki doręczeń określa załącznik nr 7.

Rozdział X

Przechowywanie akt

§ 34. 1. Akta spraw przechowuje się w wydziałach i w archiwum zakładowym.

2. W wydziałach przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego - przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego.

3. Przykładowy opis teczki aktowej zawiera załącznik nr 8.

Rozdział XI

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

§ 35. 1. W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych urzędy prowadzą archiwa zakładowe.

2. Akta spraw ostatecznie załatwionych urzędy przechowują na nośnikach papierowych w archiwach zakładowych.

3. Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje do archiwum zakładowego po upływie 1 roku, kompletnymi rocznikami, pracownik wyznaczony do tych spraw.

4. Pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie archiwum zakładowego, w porozumieniu z kierownikami wydziałów, ustala corocznie termin przekazywania akt do archiwum zakładowego.

§ 36. 1. Przekazywanie akt odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu akt przez referentów. Przez uporządkowanie akt rozumie się:

1) takie ułożenie akt wewnątrz teczek, aby sprawy następowały po sobie według liczb porządkowych spisów spraw (rejestrów), poczynając od najwcześniejszej sprawy (od nr 1) z dołączonym na wierzchu spisem spraw; w obrębie sprawy pisma układa się chronologicznie, poczynając od pisma rozpoczynającego sprawę,

2) wyłączenie zbędnych egzemplarzy tych samych pism i akt kategorii Bc,

3) ułożenie teczek, ksiąg, rejestrów itp. według haseł klasyfikacyjnych jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) odłożenie do teczki spisu spraw lub innych środków ewidencyjnych,

5) opisanie teczek na ich zewnętrznej stronie,

6) w odniesieniu do akt kategorii A - przesznurowanie całości akt, ponumerowanie stron ołówkiem zwykłym i oznaczenie na zewnętrznej, spodniej stronie okładki liczby stron zawartych w teczce.

2. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się osobno w czterech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii A i w trzech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii B, z których jeden z każdej kategorii pozostaje u referenta przekazującego akta, jako dowód przekazania akt, a pozostałe egzemplarze otrzymuje pracownik prowadzący archiwum zakładowe. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 9.

3. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzają pracownicy przekazujący akta w kolejności teczek według jednolitego rzeczowego wykazu akt.

4. Spisy zdawczo-odbiorcze podpisują: referent przekazujący akta i pracownik prowadzący archiwum zakładowe.

§ 37. 1. Komórki organizacyjne przekazują akta do archiwum zakładowego wyłącznie kompletnymi rocznikami.

2. Do akt przekazanych archiwum zakładowemu dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki.

3. Akta spraw ostatecznie załatwionych, które ze względu na swój przedmiot będą nadal potrzebne, po dokonaniu formalności przekazania do archiwum zakładowego i zarejestrowaniu ich w ewidencji tego archiwum, można wypożyczać na tak długo, jak długo będą one potrzebne.

§ 38. 1. W razie zniesienia urzędu, w wyniku likwidacji jednostki podziału terytorialnego, urząd znoszony przekazuje materiały archiwalne (kategorii A) do właściwego archiwum państwowego, a dokumentację niearchiwalną (kategorii B) - urzędowi przejmującemu sprawy jednostki.

2. Jeżeli tereny likwidowanej jednostki podziału terytorialnego wchodzą w skład kilku jednostek podziału terytorialnego, urząd znoszony przekazuje materiały archiwalne (kategorii A) do właściwego archiwum państwowego. Dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przejmuje jednostka wyznaczona w akcie likwidacyjnym.

3. W przypadku zmiany granic między gminami przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. W razie likwidacji związku międzygminnego przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Opłaty skarbowe

§ 39. 1. Znaki opłaty skarbowej od podania lub protokołu zastępującego podanie i dołączonych załączników nakleja się na podaniu lub protokole. Wartość naklejonych znaków opłaty skarbowej powinna być równa kwocie należnej opłaty skarbowej od podania i załączników do niego. Jeżeli załączniki są składane w terminie późniejszym niż podanie, znaki opłaty skarbowej należnej od załączników nakleja się na załącznikach.

2. Znaki opłaty skarbowej na podaniu (protokole) i załącznikach kasuje wstępnie pracownik, który je przyjął, pieczęcią, kasownikiem albo ręcznie, tak aby część odcisku pieczęci, kasownika lub kreski skasowania znajdowała się również na dokumencie poza znakami.

3. W przypadku złożenia dokumentów w postaci poczty elektronicznej znak opłaty skarbowej nakleja się na akta sprawy lub w specjalnym rejestrze prowadzonym na nośniku informatycznym prowadzonym przez referenta załatwiającego sprawę.

4. Referent rozpatrując podanie sprawdza, czy uiszczono opłatę we właściwej wysokości, i dokonuje powtórnego skasowania znaków opłaty skarbowej na podaniu, wpisując na znakach datę załatwienia sprawy oraz umieszczając swój podpis w ten sposób, aby część daty i podpisu przechodziła na znak sąsiedni lub na dokument, na którym znak naklejono.

§ 40. 1. Rozpatrzenie podania, dokonanie czynności urzędowej, a także wydanie świadectwa lub zezwolenia podlegających opłacie skarbowej należy uzależnić od uiszczenia tej opłaty.

2. Jeżeli wniesiono podanie bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej, należy wezwać osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni, z pouczeniem, że w razie niewykonania tego obowiązku, podanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia lub czynność podlegająca opłacie nie zostanie dokonana. O wysłaniu wezwania należy uczynić odpowiednią adnotację na podaniu.

3. W razie gdy zobowiązany złoży w wyznaczonym terminie znaki opłaty skarbowej odpowiedniej wartości, nakleja się je na podaniu i kasuje w sposób określony w § 39 ust. 2. Gdy zobowiązany naklei znaki opłaty skarbowej na otrzymanym wezwaniu i doręczy je organowi, który wysłał wezwanie, znaki opłaty skarbowej kasuje się na wezwaniu i dołącza się je do podania, na którym odnotowuje się wysokość wpłaconej kwoty i datę doręczenia wezwania.

4. Rozpatrzenie podania, pomimo nieuiszczenia opłaty skarbowej, może nastąpić tylko w przypadkach, gdy:

1) za niezwłocznym rozpatrzeniem przemawiają względy społeczne lub ważny interes strony,

2) wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin wniesienia,

3) podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą bez pośrednictwa polskiego urzędu konsularnego.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, należy wezwać osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w sposób określony w ust. 2 i 3, a w razie jej nieuiszczenia, po załatwieniu sprawy, przekazać podanie urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej podanie, w celu pobrania należnej opłaty skarbowej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, odpowiedź na podanie należy przekazać polskiemu urzędowi konsularnemu właściwemu dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej podanie, w celu doręczenia i pobrania należnych opłat.

§ 41. 1. Znaki opłaty skarbowej od czynności urzędowej nakleja się na wniosku o dokonanie tej czynności lub protokole stwierdzającym jej wykonanie i kasuje w sposób określony w § 39 ust. 2.

2. Znaki opłaty skarbowej za świadectwa lub zezwolenia wydawane w wyniku wniesienia podania, naklejone na podaniu, kasuje się w sposób określony w § 39 ust. 4, a na wydanym dokumencie umieszcza się odpowiednią adnotację. Jeżeli wydanie świadectwa lub zezwolenia nie wymaga wniesienia podania, znaki opłaty skarbowej nakleja się na wydanym dokumencie i kasuje pieczęcią.

3. Jeżeli opłatę skarbową uiszczono gotówką, adnotację stwierdzającą wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego umieszcza się na protokole stwierdzającym dokonanie czynności urzędowej albo na świadectwie lub zezwoleniu.

§ 42. 1. Jeżeli opłata skarbowa została uiszczona nienależnie lub w kwocie wyższej od należnej albo jeżeli pomimo jej uiszczenia nie wydano świadectwa lub zezwolenia albo nie dokonano czynności urzędowej, referent, który skasował znaki opłaty skarbowej albo zamieścił na dokumencie adnotację o uiszczeniu opłaty gotówką, jest obowiązany przekazać dokument ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej bądź z pokwitowaniem uiszczenia tej opłaty właściwemu urzędowi skarbowemu w celu dokonania zwrotu opłaty.

2. Jeżeli podanie, świadectwo, zezwolenie lub czynność urzędowa są zwolnione od opłaty skarbowej, na podaniu, świadectwie, zezwoleniu lub dokumencie stwierdzającym czynność urzędową należy uczynić adnotację o zwolnieniu, ze wskazaniem podstawy prawnej.

Rozdział XIII

Postępowanie z aktami organów gminy

§ 43. 1. (16) Ogólne przepisy Instrukcji mają również zastosowanie przy załatwianiu spraw związanych z działalnością rady gminy, innych organów kolegialnych powołanych przez radę gminy oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do organów związków międzygminnych.

§ 44. 1. Ustala się wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci nagłówkowych dla przewodniczącego rady i jego zastępców oraz pieczęci do podpisu według załącznika nr 6.

2. Na blankietach korespondencyjnych dla rady gminy oraz przewodniczącego rady zamieszcza się herb gminy. Rada gminy może ustanowić dodatkowe oznaczenia na blankietach korespondencyjnych.

§ 45. (17) 1. Sprawy związane z organizacją sesji rady gminy i posiedzeń komisji rejestruje się w spisach spraw, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

2. Protokoły sesji rady gminy, posiedzeń komisji, a także akty tych organów (uchwały, postanowienia, opinie itp.) sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez radę gminy.

§ 46. 1. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden.

2. (18) Protokoły sesji są numerowane cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku (z wyjątkiem roku 2000, który należy wpisywać w całości) (np. nr I/99, nr XXXII/2000 itp.), a protokoły komisji - cyframi arabskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku (z wyjątkiem roku 2000, który należy wpisywać w całości) (np. nr 1/99, nr 2/99, nr 35/2000).

§ 47. 1. Oryginały protokołów przechowuje się w zbiorach protokołów.

2. Po zakończeniu kadencji protokoły, ułożone chronologiczne, oprawia się w formie książkowej kolejno latami i opatruje spisem treści (zawierającym: daty sesji lub posiedzenia, numery protokołów, tematykę obrad, numer strony zbioru) oraz podpisem:

"Protokoły sesji (posiedzenia Komisji) ......... Rady Gminy nr ...... gmina ........ za rok ..........." .

3. Jeżeli jest to możliwe, wszystkie protokoły powinny być dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu oraz w powszechnie dostępnych zbiorach informatycznych.

§ 48. 1. W wydziale urzędu wskazanym przez kierownika urzędu, niezależnie od spisów spraw prowadzonych na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, powinny być założone na okres kadencji następujące rejestry:

1) (19) uchwał rady gminy i zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

2) wniosków i opinii komisji rady gminy,

3) interpelacji i wniosków radnych.

2. Jeżeli jest to możliwe, rejestry te powinny być również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

Rozdział XIV

Powielanie i publikowanie

§ 49. 1. Podstawą sporządzenia kopii dokumentu i wykonania określonego nakładu jest polecenie kierownika wydziału lub upoważnionej osoby.

2. Dyspozycja polecenia zawiera:

1) zwięzłe oznaczenie dokumentu,

2) format,

3) nakład,

4) datę,

5) podpis kierownika wydziału lub upoważnionej osoby.

Rozdział XV

Zbiory wspomagające

§ 50. 1. W urzędach mogą być prowadzone zbiory wspomagające, służące potrzebom pracowników urzędu. Zbiory podlegają wydziałom załatwiającym sprawy budżetowe i gospodarcze.

2. Zasady gromadzenia materiałów i zbiorów wspomagających, organizację i zasady prowadzenia zbiorów oraz obowiązki ich pracowników określają kierownicy wydziałów właściwi w sprawach gospodarczych.

§ 51. 1. W zbiorach wspomagających urzędów mogą być przechowywane:

1) przepisy prawne i zbiory wydawnicze tych przepisów,

2) publikacje (opracowania) własne i wydawnictwa obce zakwalifikowane do zbiorów.

2. Podstawą systematyki i ewidencji zbiorów są katalogi i skorowidze prowadzone w sposób zapewniający łatwość wyszukiwania poszczególnych pozycji według hasła rzeczowego bądź tytułu pozycji.

Rozdział XVI

Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych

§ 52. Dopuszcza się szerokie wykorzystanie informatyki w urzędach, pod warunkiem ochrony przechowywanych w zbiorach informatycznych danych, w tym zwłaszcza danych osobowych, jeżeli ich gromadzenie dopuszcza ustawa.

§ 53. 1. Zaleca się wykorzystanie informatyki w celu:

1) przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3,

2) przesyłania korespondencji i innych wiadomości wewnątrzurzędową pocztą elektroniczną,

3) prowadzenia wszelkich rejestrów dotyczących obiegu dokumentów wewnątrz urzędów,

4) udostępnienia upoważnionym pracownikom:

a) zakupionego dla wersji sieciowej oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególności:

– edytorów tekstów,

– arkuszy kalkulacyjnych,

– baz danych,

– programów graficznych,

– oprogramowania antywirusowego,

b) zakupionych baz danych, a w szczególności:

– prawnych,

– baz adresowych,

– baz danych statystycznych,

c) utworzonych w urzędzie baz danych, a w szczególności:

– ewidencji prawa miejscowego,

– ewidencji zarządzeń kierowników urzędu,

– baz adresowych,

– baz danych o regionie,

5) współdziałania z dostępnymi bazami danych tworzonymi i eksploatowanymi przez wszystkie urzędy organów administracji publicznej,

6) tworzenia, przekształcania i przechowywania niezbędnych dokumentów,

7) tworzenia i udostępniania zbiorowego kalendarza zajęć kierowników urzędu,

8) monitorowania zaleceń kierownika urzędu,

9) monitorowania obiegu dokumentów wewnątrz urzędu,

10) umieszczania na wykupionych stronach Internetu stale aktualizowanej informacji o urzędzie, kadrze kierowniczej i kompetencjach,

11) informowania interesantów o procedurach wymaganych przy załatwianiu wybranych typów spraw.

2. Zaleca się powierzenie kierowania procesem informatyzacji w urzędach osobie z wykształceniem informatycznym, zatrudnionej w komórce organizacyjnej właściwej do spraw organizacji urzędu.

§ 54. 1. Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez:

1) dopuszczenie do dostępu wyłącznie upoważnionych pracowników,

2) odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych.

2. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez:

1) system haseł identyfikujących pracownika,

2) system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień,

3) zabezpieczenie dostępu do terminali sieciowych przez użycie kart magnetycznych lub kart obiegowych.

3. Dane gromadzone w pamięciach komputerów powinny być zabezpieczone przed ich utratą przez:

1) przechowywanie w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nośników informatycznych zakupionego oprogramowania:

a) operacyjnego,

b) narzędziowego,

c) aplikacyjnego,

2) archiwizowanie w cyklu kilkudniowym danych przechowywanych w pamięciach komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych przechowywanych w innym pomieszczeniu,

3) archiwizowanie codzienne zmian, a w cyklu tygodniowym wszystkich danych przechowywanych w pamięci serwerów sieciowych na odpowiednich nośnikach informatycznych oraz przechowywanie ich w odpowiednio chronionym i zabezpieczonym pomieszczeniu,

4) archiwizowanie w cyklu miesięcznym danych z pamięci serwerów na odpowiednich nośnikach i przechowywanie ich w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu poza gmachem urzędu.

4. Obieg dyskietek i innych nośników informatycznych w urzędzie ogranicza się poprzez ich ostemplowanie oraz okresowe sprawdzanie programami antywirusowymi przy całkowitym zakazie użycia nośników nie oznakowanych (z wyjątkiem wydzielonych stanowisk nie podłączonych do sieci informatycznej urzędu i z zainstalowanym programem antywirusowym).

5. Korzystanie z dostępu do światowych sieci informatycznych (typu Internet) jest możliwe wyłącznie w wydzielonych i nie podłączonych do wewnętrznej sieci informatycznej urzędu stanowiskach komputerowych.

6. W przypadku gromadzenia danych osobowych do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy o ochronie danych osobowych.

Rozdział XVII

Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

§ 55. 1. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych należy do obowiązków kierownika urzędu.

2. Obowiązki kierownika wydziału w zakresie nadzoru polegają na sprawdzaniu prawidłowości stosowania Instrukcji przez pracowników wydziału i udzielaniu im wskazówek w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzaniu:

1) prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek,

2) prawidłowości załatwiania spraw,

3) terminowości załatwiania spraw,

4) prawidłowości obiegu akt, ustalonego Instrukcją,

5) prawidłowości pobierania opłaty skarbowej i kasowania znaczków,

6) prawidłowego stosowania pieczęci i przestrzegania zasad określonych w § 27,

7) terminowości przekazywania akt do archiwum zakładowego.

3. Do obowiązków kierownika wydziału należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne docierały do zainteresowanych pracowników wydziału, w celu umożliwienia im zapoznania się z ich treścią. Celowe jest prowadzenie przez każdego referenta podręcznych skorowidzów przepisów (skorowidze te powinny być bieżąco aktualizowane).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PIECZĘĆ WPŁYWU KANCELARII OGÓLNEJ

WPŁYNĘŁO

Kancelaria Ogólna

 

 

(datownik)

 

 

ilość załączników................

 

podpis...........................

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DZIENNIK KORESPONDENCJI

Sekretariatu/Pionu

Lp.

 

Nadawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki

organizacyjnej

lub nazwisko

interesanta

pismo

 

 

 

 

 

 

 

 

Określenie

sprawy

 

 

Termin

załatwienia

 

 

Pismo

przydzielono/po

dpis odbiorcy

 

Uwagi o

załatwieniu

 

 

 

 

data

znak

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3a

Wzór formularza poleceń Wójta

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3b(20)

Wzór formularza poleceń Burmistrza

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3c

Wzór formularza poleceń Prezydenta Miasta

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 4(21)

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

WYKAZ HASEŁ KLASYFIKACYJNYCH PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO RZĘDU

0 ZARZĄDZANIE

00 ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE

000 Przepisy prawne dotyczące organów jednoosobowych i kolegialnych

001 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - wybory Prezydenta RP

002 Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej

003 Referenda

004 Organy samorządu terytorialnego

005 Działalność organów gminy

006 Komisje i zespoły organów gminy

007 Zjazdy, narady, konferencje

01 ORGANIZACJA

010 Przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania

011 Organizacja urzędu gminy

012 Organizacja jednostek pomocniczych i podległych

013 Organizacja innych jednostek organizacyjnych

014 Akty normatywne

015 Akty normatywne organów gminy oraz realizacja uchwał i zarządzeń

016 Akty normatywne innych, gminnych jednostek organizacyjnych

017 Prace naukowo-badawcze

018 Metody pracy

02 PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I STATYSTYKA

020 Metodyka i organizacja prognozowania, planowania i sprawozdawczości statystycznej

021 Planowanie i sprawozdawczość

022 Statystyka i analizy

023 Meldunki i raporty sytuacyjne

03 INFORMATYKA

030 Projektowanie i koordynowanie systemów i programów

031 Tworzenie i eksploatacja baz danych

032 Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych

04 PODZIAŁ TERYTORIALNY

040 Ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

041 Podział terytorialny, zmiany granic administracyjnych

05 OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI

050 Przepisy prawne dotyczące obsługi prawnej oraz skarg i wniosków

051 Prowadzenie spraw cywilnych

052 Prowadzenie spraw karnych

053 Opiniowanie projektów aktów prawnych

054 Opinie prawne

055 Interpretacje prawne i spory kompetencyjne

056 Skargi i wnioski

06 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE, POPULARYZACJA

060 Przepisy prawne dotyczące wydawnictw i publikacji

061 Wydawnictwa

062 Dzienniki, czasopisma, ogłoszenia, wywiady

063 Kroniki i monografie

064 Wystawy, pokazy, imprezy

07 WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY

070 Współdziałanie z organami władzy państwowej

071 Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami

072 Kontakty zagraniczne

08 BIUROWOŚĆ, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA

080 Przepisy prawne dotyczące biurowości, archiwów zakładowych, bibliotek

081 Instrukcje, rejestry, regulaminy

082 Archiwum zakładowe

083 Biblioteka urzędowa

084 Organizacja i stosowanie nowoczesnej techniki pracy biurowej

085 Formularze i druki

086 Godła i herby, pieczęcie, tablice urzędowe

087 Opłaty pocztowe, telefoniczne

09 NADZÓR, KONTROLE, BADANIA

090 Zasady i tryb postępowania w sprawach nadzoru, kontroli i badań

091 Kontrole, inspekcje, lustracje

092 Badania

093 Uczestnictwo w obcych kontrolach i badaniach

1 KADRY

10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC, EWIDENCJA OSOBOWA

100 Zbiór przepisów prawnych dotyczących pracy i płac oraz spraw osobowych

101 Ogólne zasady pracy i płacy

102 Ewidencja osobowa, legitymacje, zaświadczenia

103 Sprawy pracownicze

11 ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE

110 Przepisy prawne dotyczące zatrudniania i wynagradzania

111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu

112 Nagradzanie i awansowanie pracowników własnego urzędu

113 Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

114 Opiniowanie pracowników

115 Odznaczenia państwowe i resortowe

116 Prace dodatkowe pracowników

12 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

120 Przepisy prawne dotyczące szkolenia pracowników

121 Ośrodki doskonalenia kadr pracowniczych

122 Formy i metody szkolenia

123 Uczestnicy szkolenia

13 DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY

130 Przepisy prawne dotyczące dyscypliny pracy, urlopów, karania pracowników

131 Dyscyplina pracy

132 Urlopy pracownicze

133 Kary porządkowe i dyscyplinarne

134 Postępowanie dyscyplinarne

14 SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE

140 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników

141 Mieszkania, działki, dojazdy

142 Opieka zdrowotna

143 Wypoczynek pracowników i ich rodzin

144 Sport, oświata, kultura

15 EMERYTURY, RENTY, UBEZPIECZENIA

150 Przepisy prawne emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe

151 Emerytury i renty

152 Ubezpieczenia społeczne

16 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

160 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

161 Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

162 Środki ochronne

163 Wypadki przy pracy, choroby zawodowe

2 ŚRODKI RZECZOWE

20 ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI

200 Podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami

201 Administrowanie nieruchomościami

202 Ochrona obiektów i mienia

21 GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI

210 Zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe

211 Meble i sprzęt biurowy

212 Maszyny i urządzenia

213 Gospodarka materiałowa i narzędziowa

214 Inwentaryzacja

22 INWESTYCJE I REMONTY BUDOWLANE

220 Przepisy prawne dotyczące inwestycji i remontów

221 Przygotowanie inwestycji i remontów

222 Inwestycje budowlane

223 Remonty

23 TRANSPORT WŁASNY

230 Przepisy prawne dotyczące transportu własnego

231 Zakupy i ewidencja środków transportu

232 Eksploatacja środków transportu

233 Warsztaty, garaże, myjnie

234 Ubezpieczenia samochodu

3 BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU

300 Przepisy prawne dotyczące planowania budżetowego

301 Budżet gminy

302 Realizacja budżetu gminy

303 Gospodarka pozabudżetowa

304 Finansowanie inwestycji i remontów

305 Fundusze specjalne i celowe, środki specjalne, pożyczki

31 PODATKI I OPŁATY

310 Zobowiązania podatkowe

311 Akta podatkowo-wymiarowe

312 Opłaty

313 Egzekucja należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat

32 DOCHODY INNE

320 Dochody z majątku gminy

321 Odsetki

33 RACHUNKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA KASOWA

330 Przepisy prawne dotyczące rachunkowości, księgowości i obsługi kasowej

331 Plan kont

332 Księgowość

333 Płace

334 Rozliczenia, diety, ubezpieczenia

335 Obsługa kasowa

336 Nadzór głównego księgowego

34 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

340 Rejestr zamówień publicznych

341 Dokumentacja zamówień publicznych

342 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

4 KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA

40 UPOWSZECHNIANIE KULTURY

400 Przepisy prawne dotyczące upowszechniania kultury

401 Organizacja i programy upowszechniania kultury

402 Stowarzyszenia kulturalne, twórcy

403 Organizacja imprez kulturalnych

404 Ochrona dóbr kultury, zabytki nieruchome

405 Zabytki archeologiczne

406 Zabytki ruchome

41 SPORT, KULTURA FIZYCZNA

410 Przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej

411 Kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz sprawozdania z ich realizacji

412 Wychowanie fizyczne i sport masowy

413 Obiekty sportowe i rekreacyjne

42 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

420 Przepisy prawne dotyczące turystyki i wypoczynku

421 Kierunki i programy rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie gminy

422 Zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe

43 OŚWIATA

430 Przepisy prawne dotyczące oświaty

431 System oświaty publicznej

432 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe

433 Baza lokalowa, sprzęt

5 SPRAWY OBYWATELSKIE, URZĘDY STANU CYWILNEGO, SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA, STRAŻ POŻARNA, KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ

50 SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE

500 Przepisy prawne dotyczące spraw obywatelskich i społecznych

501 Stowarzyszenia

502 Sprawy społeczne

503 Obywatelstwo

51 EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, URZĘDY STANU CYWILNEGO

510 Przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędów stanu cywilnego

511 Ewidencja ludności

512 Dowody osobiste

513 Urzędy stanu cywilnego

514 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg s.c.

515 Wpisywanie zagranicznych aktów s.c., odtwarzanie treści aktów s.c., statystyka

52 SPRAWY WOJSKOWE, BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

520 Przepisy prawne dotyczące spraw wojskowych, bezpieczeństwa i porządku

521 Sprawy wojskowe

522 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona informacji niejawnych

523 Straż gminna (miejska)

524 Ochrona danych osobowych

53 SPRAWY OBRONY, OBRONA CYWILNA

530 Przepisy prawne dotyczące spraw obronnych i obrony cywilnej

531 Terenowe komitety obrony

532 Obrona cywilna

533 Szkolenie obronne i ćwiczenia

534 Ochrona zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej

535 Świadczenia na rzecz obronności

54 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, STRAŻE POŻARNE I INNE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ PODMIOTY RATOWNICZE

540 Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz systemu ratowniczo-gaśniczego

541 Sieć straży pożarnych, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów ratowniczych oraz ich organizacja

542 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych

543 Wyposażenie straży pożarnych

544 Profilaktyka przeciwpożarowa

55 KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, TRANSPORT

550 Przepisy prawne dotyczące komunikacji, drogownictwa, transportu

551 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

552 Ewidencja i rejestracja pojazdów

553 Uprawnienia do kierowania pojazdami

554 Gospodarka i zarządzanie drogami

555 System komunikacyjny

56 ŁĄCZNOŚĆ

560 Przepisy prawne dotyczące łączności

561 Zaopatrzenie w sprzęt do łączności

562 Organizacja łączności alarmowej

6 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

60 GOSPODARKA ROLNA, WETERYNARIA

600 Przepisy prawne dotyczące rolnictwa i weterynarii

601 Obrót nieruchomościami rolnymi

602 Ochrona gruntów rolnych

603 Produkcja roślinna

604 Ochrona roślin

605 Produkcja zwierzęca, rybactwo

606 Sprawy ogólne rolnictwa

607 Nadzór weterynaryjny

61 LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, OCHRONA PRZYRODY

610 Przepisy prawne dotyczące gospodarki leśnej, łowieckiej, ochrony przyrody

611 Gospodarka leśna i ochrona lasów

612 Łowiectwo

613 Ochrona przyrody

62 GOSPODARKA WODNA

620 Przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej

621 Sprawy techniczne

622 Ochrona wód

623 Ochrona przeciwpowodziowa

63 GEODEZJA ROLNA

630 Przepisy prawne dotyczące geodezji rolnej

631 Służba geodezji rolnej

632 Wykonawstwo geodezyjne rolne

64 PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

640 Przepisy prawne dotyczące przemysłu, usług i handlu

641 Sieć zakładów przemysłowych i usługowych

642 Polityka gospodarcza

643 Zezwolenia, decyzje, zgłoszenia

644 Działalność handlowa

645 Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych

646 Ochrona konsumenta

7 GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

70 GOSPODARKA KOMUNALNA

700 Przepisy prawne dotyczące gospodarki komunalnej

701 Urządzenia komunalne, nadzór

702 Inwestycje komunalne

703 Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację

704 Drogi, ulice, mosty

705 Usługi komunalne

706 Utrzymanie czystości

707 Tereny zielone, sportowe

708 Inne usługi komunalne

709 Cmentarze i grobownictwo

71 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA

710 Budownictwo mieszkaniowe

711 Gospodarowanie budynkami, nadzór

712 Indywidualne budownictwo mieszkaniowe

713 Fundusz mieszkaniowy

714 Gospodarka lokalami

72 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

720 Przepisy prawne dotyczące gospodarki nieruchomościami

721 Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości

722 Gospodarka gruntami

723 Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

724 Nadzór nad zarządzaniem gruntami

725 Ogródki działkowe

73 BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA

730 Przepisy prawne dotyczące budownictwa, urbanistyki, architektury

731 Programy prac urbanistycznych i ich realizacja

732 Planowanie przestrzenne

733 Lokalizacja inwestycji

734 Organizacja służb projektowania i budownictwa

735 Nadzór urbanistyczno-budowlany

74 GEODEZJA I KARTOGRAFIA

740 Przepisy prawne dotyczące geodezji i kartografii

741 Ewidencja gruntów i budynków

742 Osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, mapy topograficzne

743 Prace różne (geodezyjne)

744 Prace geodezyjne i kartograficzne

745 Nadzór, ewidencja, udostępnianie zasobu

75 GEOLOGIA

750 Przepisy prawne dotyczące geologii

751 Geologia surowcowa

752 Nadzór nad robotami geologicznymi

753 Hydrogeologia

754 Geologia inżynierska

76 OCHRONA ŚRODOWISKA

760 Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska

761 Plany i programy dotyczące ochrony środowiska

762 Nadzór, koordynacja i kontrola ochrony środowiska

763 Ochrona gleby, zieleni, obiektów i urządzeń wodnych

764 Ochrona powietrza atmosferycznego

765 Szkody górnicze

766 Gospodarka odpadami

8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

80 OCHRONA ZDROWIA LUDNOŚCI

800 Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia ludności

801 Plany i programy ochrony zdrowia ludności

802 Organizacja opieki zdrowotnej

803 Profilaktyka i oświata zdrowotna

804 Lecznictwo

805 Sprawy sanitarne i przeciwepidemiologiczne

806 Środki lecznicze i sanitarne

81 POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA NAD DZIEĆMI

810 Przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

811 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

812 Świadczenia pomocy

813 Działalność opiekuńcza i usługi opiekuńcze

814 Sprawy osób niepełnosprawnych

815 Zatrudnianie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi

816 Opieka nad dziećmi

817 Zapobieganie patologiom społecznym

9 ZATRUDNIENIE I SPRAWY SOCJALNE

90 ZATRUDNIENIE

900 Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

901 Plany i programy zatrudnienia

902 Pośrednictwo pracy

903 Sprawy bezrobotnych

904 Zatrudnianie młodocianych i absolwentów szkół

905 Zatrudnianie za granicą i zatrudnianie cudzoziemców

91 SPRAWY SOCJALNE

910 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalnych

911 Fundusz Pracy

912 Różne akcje socjalne

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH*

* Wykaz akt ma zastosowanie również dla organów miast na prawach powiatu.

0 - ZARZĄDZANIE

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

 

001

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

 

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

 

 

 

 

 

 

 

 

013

 

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

 

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063

 

 

 

 

 

 

 

064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

 

 

081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

084

 

 

 

 

085

 

 

 

 

 

 

 

 

086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092

 

 

 

 

 

 

 

093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

 

0021

0022

0023

0024

 

0025

0026

 

 

 

0030

 

 

0031

 

 

0032

 

 

0033

 

 

 

 

0040

 

 

 

 

 

 

0041

 

 

 

 

 

 

0050

 

0051

0052

0053

0054

0055

 

0056

 

 

0057

 

0058

 

0059

 

 

0060

0061

0062

 

0063

 

 

 

 

0064

 

0065

 

 

 

 

0070

 

0071

 

0072

 

 

0073

0074

 

0075

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

0111

0112

0113

 

 

0114

 

 

 

 

0120

 

0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

0141

0142

 

0143

 

0144

0145

 

0146

 

 

 

 

0150

0151

 

0152

0153

0154

 

0155

0156

 

0157

 

 

 

 

0160

 

 

 

0161

 

 

 

0170

 

0171

 

0172

 

0173

 

 

0180

 

 

0181

0182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

0201

0202

 

 

 

 

0210

 

 

 

 

0211

 

0212

 

 

0220

0221

 

0222

 

0223

0224

 

 

0230

0231

 

 

 

 

 

 

0300

 

0301

 

0302

0303

 

0304

 

 

0305

 

0306

 

 

 

0310

 

0311

 

0312

 

 

 

0320

 

0321

 

 

0322

 

 

0323

 

 

0324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

 

0411

 

 

 

0412

0413

0414

 

 

 

0415

 

0416

 

 

 

0417

0418

0419

 

 

 

 

 

 

 

0510

0511

 

 

0512

0513

 

 

0520

0521

 

 

0522

0523

 

 

0524

 

 

 

0530

0531

0532

 

0533

0534

 

0535

 

0536

 

 

0540

 

 

0541

 

0542

 

 

 

 

0550

0551

0552

 

 

 

0553

 

 

 

 

 

0560

0561

 

0562

0563

0564

 

0565

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

 

0611

 

0612

0613

 

0614

 

 

 

 

 

0620

0621

0622

 

 

0623

0624

0625

 

0626

 

0627

 

0628

 

 

 

0630

0631

 

0632

 

 

0640

 

 

 

0641

 

0642

 

 

 

 

 

 

0700

 

0701

0702

 

0703

 

0704

 

 

 

 

0710

 

0711

0712

0713

0714

0715

0716

 

0717

 

0718

 

 

 

0720

 

0721

 

 

0722

 

0723

 

0724

0725

 

0726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

0811

 

0812

0813

 

 

 

 

0814

 

 

 

0820

0821

 

 

0822

 

 

0823

 

 

 

0824

 

 

0825

 

0826

 

 

0827

 

 

0830

 

0831

0832

 

0833

0834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

 

 

0851

0852

 

 

 

0860

0861

0862

 

0863

 

0864

 

 

 

0870

0871

0872

 

0873

 

 

 

 

 

 

 

0900

 

 

 

 

0901

0902

 

 

 

 

0910

 

 

0911

 

 

 

0912

 

0913

0914

 

 

 

0920

 

0921

 

 

 

 

 

0930

 

 

0931

 

0932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE

Przepisy prawne dotyczące organów

jednoosobowych i kolegialnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

- wybory Prezydenta RP

 

Sejm i Senat Rzeczypospolitej

Polskiej

Wybory do Sejmu i Senatu RP

 

 

Komisje sejmowe

Zespoły poselskie

Spotkania posłów z wyborcami

Interpelacje, wnioski i postulaty

posłów

Spotkania senatorów z wyborcami

Interwencje, wnioski i postulaty

senatorów

Referenda

Referendum ogólnokrajowe

 

 

Referendum wojewódzkie

 

 

Referendum powiatowe

 

 

Referendum gminne

 

 

Organy samorządu terytorialnego

Wybory organów samorządu

terytorialnego

 

 

 

 

 

Wybory organów jednostek

pomocniczych gminy

 

 

 

Działalność organów gminy

Organizacja i zasady funkcjonowania

organów gminy

Programy działania organów gminy

Sesje rady gminy

Sprawozdania z działalności rady

Wybory ławników sądowych

Sprawozdania z działalności wójta

(burmistrza, prezydenta miasta)

Zebrania organów uchwałodawczych

jednostek pomocniczych

 

Rejestr wniosków i interpelacji

radnych

Spotkania radnych z wyborcami

 

Sprawy osobowe radnych

Komisje i zespoły organów gminy

Powoływanie komisji i zespołów

Ewidencja komisji i zespołów

Programy działania komisji i

zespołów

Posiedzenia komisji i zespołów -

protokoły

 

 

 

Plany i sprawozdania z działalności

komisji i zespołów

Obsługa administracyjna komisji i

zespołów

 

Zjazdy, narady, konferencje

Plany i programy zjazdów, narad i

konferencji - własnych

Organizacja zjazdów, narad i

konferencji - własnych

Organizacja zjazdów, narad i

konferencji - w podległych

jednostkach organizacyjnych

Narady pracowników własnej jednostki

Konferencje

 

Udział w obcych zjazdach, naradach

i konferencjach

ORGANIZACJA

Przepisy prawne dotyczące

organizacji i zarządzania

Organizacja urzędu gminy

Statut gminy

Regulamin organizacyjny

Podziały czynności

Upoważnienia kierownika urzędu do

wykonywania zadań

 

Sprawy organizacyjne

 

Organizacja jednostek pomocniczych

i podległych

Przepisy ogólne i podstawy prawne

działania

Statuty i regulaminy organizacyjne

 

 

Organizacja innych jednostek

organizacyjnych

Akty normatywne

 

 

 

 

 

Akty normatywne Prezydenta RP

Akty normatywne Rady Ministrów

Akty normatywne Prezesa Rady

Ministrów

Akty normatywne ministrów i

kierowników urzędów centralnych

Akty normatywne Wojewody

Akty normatywne organów samorządu

województwa

Akty normatywne organów powiatu

Akty normatywne organów gminy oraz

realizacja uchwał i

zarządzeń

Uchwały rady gminy

Zarządzenia wójta (burmistrza,

prezydenta miasta)

Zarządzenia kierownika urzędu

Decyzje kierownika urzędu

Decyzje wójta (burmistrza,

prezydenta miasta)

Realizacja uchwał rady gminy

Postanowienia wójta (burmistrza,

prezydenta miasta)

Realizacja zarządzeń wójta

(burmistrza, prezydenta miasta)

Akty normatywne innych, gminnych

jednostek organizacyjnych

Uchwały organów kolegialnych

 

 

 

Zarządzenia kierowników jednostek

organizacyjnych

Prace naukowo-badawcze

Plany i programy prac

naukowo-badawczych

Własne prace naukowo-badawcze

 

Dokumentacja zleceń prac

naukowo-badawczych

Prace naukowo-badawcze obce

Metody pracy

Racjonalizacja i usprawnienia

funkcjonowania urzędu

 

Wynalazki pracownicze i patenty

Analiza i oceny efektów

wprowadzonych usprawnień i

racjonalizacji metod pracy

PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE,

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I STATYSTYKA

Metodyka i organizacja

prognozowania, planowania i

sprawozdawczości statystycznej

Opracowania zewnętrzne

Opracowania własne

Oceny, opinie, uwagi

Planowanie i sprawozdawczość

 

 

Plany i sprawozdania własne

 

 

 

 

Plany i sprawozdania jednostek

podległych

Plany i sprawozdania zbiorcze

Statystyka i analizy

Źródłowe materiały statystyczne

Statystyczne opracowania końcowe

własne

Analizy (kompleksowe i problemowe)

własne

Analizy jednostek podległych

Analizy zbiorcze

Meldunki i raporty sytuacyjne

Meldunki i raporty sytuacyjne własne

Meldunki i raporty sytuacyjne

jednostek podległych

INFORMATYKA

Projektowanie i koordynowanie

systemów i programów

Organizacja projektowania i

programowania

Ewidencja stosowanych systemów i

programów

Ogólne schematy systemów

Wdrażanie i eksploatacja systemów i

programów

Licencje oprogramowania

 

 

Ustalanie uprawnień dostępu do

danych

Redagowanie stron internetowych

Tworzenie i eksploatacja baz

danych

Zakup, wdrażanie i aktualizacja

zewnętrznych baz danych

Bazy danych własne - projekty i

instrukcje ich prowadzenia

Ewidencja baz danych

Elektroniczne archiwizowanie danych

na nośnikach informatycznych

Zasady archiwizowania i

sporządzania wydruków

Archiwizowanie oprogramowania

 

 

Archiwizowanie danych z pamięci

komputerów lokalnych - w cyklu

kilkudniowym

Archiwizowanie danych z pamięci

serwerów sieciowych - w cyklu

tygodniowym

Archiwizowanie danych z pamięci

serwerów sieciowych - w cyklu

miesięcznym

 

PODZIAŁ TERYTORIALNY

Ustalanie nazw miejscowości i

obiektów fizjograficznych

 

 

 

 

Podział terytorialny, zmiany granic

administracyjnych

Przepisy prawne dotyczące podziału

terytorialnego

Tworzenie i znoszenie województw

 

 

 

Tworzenie i znoszenie powiatów

Nadawanie statusu miasta

Tworzenie i znoszenie gmin

 

 

 

Tworzenie i znoszenie sołectw,

dzielnic i osiedli

Zmiany granic województw

 

 

 

Zmiany granic powiatów

Zmiany granic miast

Zmiany granic gmin

OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI

Przepisy prawne dotyczące obsługi

prawnej oraz skarg i wniosków

Prowadzenie spraw cywilnych

Rejestr spraw cywilnych

Prowadzenie spraw cywilnych -

materiały

 

Występowanie przed sądami

Zastępstwo sądowe

Prowadzenie spraw karnych

Rejestr spraw karnych

Prowadzenie spraw karnych -

materiały

 

Występowanie przed sądami

Współdziałanie z organami ścigania

w sprawach zapobiegania

przestępstwom

Zastępstwo sądowe

Opiniowanie projektów aktów

prawnych

Projekty aktów prawnych gminy

Projekty aktów prawnych starosty

Projekty aktów prawnych marszałka

województwa

Projekty aktów prawnych wojewody

Projekty aktów prawnych Rady

Ministrów i ministrów

Projekty aktów prawnych innych

organów centralnych

Projekty ustaw

Opinie prawne

Opinie prawne dla organów gminy i

komórek organizacyjnych własnego

urzędu

Opinie prawne dla jednostek

podległych

Opinie prawne dla innych jednostek

organizacyjnych

Interpretacje prawne i spory

kompetencyjne

Interpretacje prawne - własne

Interpretacje prawne - obce

Rozstrzyganie sporów

kompetencyjnych między organami

gminy a organami powiatu i

samorządu województwa

Rozstrzyganie sporów

kompetencyjnych między organami

gminy a organami administracji

rządowej

Skargi i wnioski

Rejestr skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg

 

Rozpatrywanie wniosków

Analizy i oceny skarg i wniosków

Nadzór i kontrola rozpatrywania

skarg i wniosków

Interwencje mieszkańców

WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE,

POPULARYZACJA

Przepisy prawne dotyczące

wydawnictw i publikacji

Wydawnictwa

Programy i plany wydawnictw i

publikacji własnych

Programy i plany wydawnictw i

publikacji obcych

Wykonanie poligraficzne

Kolportaż i rozpowszechnianie

wydawnictw

Dokumentacja wydawnictw własnych

 

 

Dzienniki, czasopisma,

ogłoszenia, wywiady

Prenumerata dzienników i czasopism

Ogłoszenia i obwieszczenia własne

Przygotowanie i koordynowanie

polityki informacyjnej w środkach

masowego przekazu

Współpraca z mediami

Konferencje prasowe

Wywiady i informacje dla prasy,

radia i telewizji

Wycinki prasowe dotyczące

działalności własnego urzędu

Wycinki prasowe dotyczące

działalności jednostek podległych

Materiały multimedialne dotyczące

promocji gminy

Kroniki i monografie

Kroniki i monografie własne

Kroniki i monografie jednostek

podległych

Monografie obce

Wystawy, pokazy, imprezy

Programy, scenariusze, materiały

pomocnicze, księgi pamiątkowe o

wystawach, pokazach i imprezach

własnych

Techniczna obsługa wystaw, pokazów

i imprez

Udział w obcych imprezach krajowych

i zagranicznych

WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY

Współdziałanie z organami

władzy państwowej

Z Prezydentem i Kancelarią

Prezydenta RP

Z Sejmem i Senatem RP

Z Prezesem Rady Ministrów i Radą

Ministrów

Z ministrami i kierownikami urzędów

centralnych

Z wojewodą i administracją rządową

Współdziałanie z jednostkami

samorządu terytorialnego i innymi

instytucjami

Z Sejmikiem Województwa i

Marszałkiem Województwa

Z Radą Powiatu i Starostą

Z innymi gminami

Związki międzygminne (komunalne)

Stowarzyszenia gmin

Z organizacjami politycznymi

Ze związkami zawodowymi i

organizacjami społecznymi

Z innymi jednostkami

organizacyjnymi i instytucjami

Współdziałanie z gminnymi

jednostkami organizacyjnymi

Kontakty zagraniczne

Ogólne zasady i programy kontaktów

zagranicznych

Projekty porozumień w zakresie

współpracy z gminami i instytucjami

zagranicznymi

Porozumienia, umowy z gminami i

instytucjami zagranicznymi

Nadzorowanie realizacji porozumień

i umów

Wyjazdy za granicę - sprawozdania

Administracyjna obsługa wyjazdów za

granicę

Przyjmowanie przedstawicieli i

gości z zagranicy - programy i

sprawozdania

BIUROWOŚĆ, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA

Przepisy prawne dotyczące

biurowości, archiwów zakładowych,

bibliotek

Instrukcje, rejestry, regulaminy

Instrukcje kancelaryjne

Instrukcje obiegu wybranych

rodzajów dokumentacji

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Środki ewidencji i kontroli obiegu

dokumentów

 

 

 

Instrukcje i regulaminy archiwum

zakładowego i biblioteki urzędu

Archiwum zakładowe

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

Spisy zdawczo-odbiorcze

dokumentacji przekazywanej do

archiwum zakładowego

Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów

archiwalnych przekazywanych do

archiwum państwowego

Rejestr i spisy zdawczo-odbiorcze

dokumentacji niearchiwalnej

zlikwidowanych jednostek

organizacyjnych

Udostępnianie i wypożyczanie

dokumentacji z archiwum zakładowego

 

Brakowanie dokumentacji

niearchiwalnej, protokoły zniszczeń

Skontrum dokumentacji

 

 

Zagubienie lub utrata akt

Biblioteka urzędowa

Ewidencja zasobu bibliotecznego,

inwentaryzacje

Zakup książek i wydawnictw

Wydawnictwa informacyjne i reklamowe

 

Ewidencja wypożyczeń

Brakowanie zbiorów, weryfikacja

przydatności

Organizacja i stosowanie

nowoczesnej techniki pracy

biurowej

 

 

Formularze i druki

Wzory formularzy i druków własnych

 

 

Druki powszechnego użytku

Druki ścisłego zarachowania

Godła i herby, pieczęcie, tablice

urzędowe

Godła i herby (wzory)

Zatwierdzanie herbów miast i gmin

Pieczęcie urzędowe - wzory i

ewidencja

Inne pieczęcie i stemple - wzory

odcisków i ewidencja

Tablice urzędowe - wzory treści i

formy

Opłaty pocztowe, telefoniczne

Tabela opłat pocztowych

Opłaty pocztowe

Telegramy, telefonogramy,

dalekopisy, telefaksy

Wydruki z taryfikacją rozmów

wychodzących z urzędu

NADZÓR, KONTROLE, BADANIA

Zasady i tryb postępowania w

sprawach nadzoru, kontroli i

badań

Organizacja jednostek kontrolnych

 

 

 

 

Książki kontroli

Nadzór uprawnionych organów nad

przestrzeganiem prawa przez

jednostki samorządu terytorialnego

Kontrole, inspekcje, lustracje

Plany kontroli inspekcji i

lustracji oraz sprawozdania z ich

realizacji

Kontrole zewnętrzne własnej

jednostki

 

 

Kontrole zewnętrzne jednostek

podległych

Kontrole wewnętrzne

Kontrole jednostek podległych

przeprowadzane przez organy gminy

Badania

Badanie uchwał i zarządzeń

jednostek samorządu terytorialnego

Badanie zgodności postępowania

administracyjnego z obowiązującymi

aktami prawnymi

Uczestnictwo w obcych kontrolach i

badaniach

Udział w kontrolach organizowanych

przez specjalistyczne jednostki

kontrolne

Udział w kontrolach organizowanych

przez organy organizacji społecznych

Udział w kontrolach organizowanych

przez organy samorządu

terytorialnego

 

 

B-10

 

B-5

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

BE-5

 

 

 

 

BE-5

 

 

 

 

 

 

BE-5

 

 

 

 

 

 

A

 

A

A

A

BE-5

A

 

A

 

 

A

 

BE-5

 

BE-5

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

A

 

B-5

 

 

 

 

A

 

B-5

 

B-3

 

 

A

A

 

B-3

 

 

 

B-10

 

 

 

A

A

B-10

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

A

 

A

 

 

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

B-10

B-10

B-10

 

B-10

 

B-10

B-10

 

B-10

 

 

 

 

A

A

 

A

B-10

A

 

A

A

 

A

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

A

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-5

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

 

B-10

 

A

 

 

BE-5

A

 

A

 

B-10

A

 

 

BE-5

B-5

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

A

A

 

B-5

 

 

B-5

 

A

 

 

 

BE-5

 

A

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

BE-5

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

A

 

 

 

A

A

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

A

A

A

 

 

B-10

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

B-3

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-3

B-3

B-3

 

B-3

B-3

 

B-3

 

B-3

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

A

B-5

BE-5

 

 

 

BE-5

 

 

 

 

 

A

BE-5

 

B-3

A

B-3

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

A

 

B-5

 

B-2

B-2

 

A

 

 

 

 

 

B-2

A

BE-5

 

 

BE-5

A

A

 

A

 

B-2

 

A

 

 

 

A

A

 

B-5

 

 

A

 

 

 

B-2

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A

A

 

A

 

A

 

 

 

 

A

 

A

BE-5

A

A

A

A

 

BE-5

 

BE-5

 

 

 

A

 

B-5

 

 

A

 

A

 

A

B-5

 

A

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

A

A

 

A

B-5

 

 

 

 

A

 

 

 

A

A

 

 

A

 

 

A

 

 

 

B-2

 

 

A

 

B-5

 

 

A

 

 

B-50

 

B-2

Bc

 

B-5

B-3

 

B-5

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B-3

B-3

 

 

 

A

A

A

 

A

 

B-5

 

 

 

B-5

B-3

B-3

 

B-3

 

 

 

 

 

 

 

BE-10

 

 

 

 

B-5

B-5

 

 

 

 

BE-5

 

 

A

 

 

 

B-5

 

B-5

A

 

 

 

BE-5

 

B-5

 

 

 

 

 

BE-5

 

 

BE-5

 

BE-5

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie z dokumentacją

wyborczą regulują odrębne

przepisy

 

 

 

Postępowanie z dokumentacją

wyborczą regulują odrębne

przepisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy

Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy

Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy

Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy

 

 

Wybory do rad: gminy, powiatu

i sejmiku województwa oraz

wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast.

Postępowanie z dokumentacją

wyborów regulują odrębne

przepisy

Do rad sołeckich i rad

dzielnic (osiedli). Do

kategorii A zalicza się

protokoły głosowania,

zestawienie i protokoły wyników

 

 

 

 

 

 

 

Protokoły i materiały

 

 

 

 

 

 

 

Protokoły zebrań wiejskich,

rady sołeckiej, rady dzielnicy

(osiedla)

Interpelacje i wnioski: kat.B-5

 

w tym: wnioski i postulaty

wyborców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla poszczególnych komisji i

zespołów zakłada się odrębnie

numerowane podteczki, np.

"0063 - 1 Komisja ds. budżetu

i finansów"

Uwagi: jak wyżej

 

Korespondencja w sprawach

organizacyjnych, harmonogramy,

zawiadomienia itp.

 

 

 

 

 

Obsługa

administracyjno-finansowa

 

 

 

 

Protokoły, informacje

Programy, referaty, uchwały,

listy uczestników, protokoły

Wystąpienia własne (referaty)

- kat. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania nalicza

się od 1 stycznia roku

następnego po utracie ważności

Korespondencja, notatki,

polecenia porządkowe

 

 

 

w tym: tworzenie,

przekształcenia, likwidacje

Należy założyć odrębnie

numerowane podteczki dla

każdej jednostki

 

 

 

Klasyfikacja dotyczy aktów

gromadzonych w innej formie

niż w zbiorach (oprawnych

rocznikach) dzienników ustaw,

monitorów polskich, dzienników

urzędowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z ich rejestrem

Wraz z ich rejestrem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania dotyczy

urzędu gminy, w komunalnej

jednostce organizacyjnej -

kat. B-25

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym prace wykonane na

zlecenie urzędu

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski dotyczące usprawnień i

zmian organizacyjnych oraz

zakresów działania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasła w tej grupie nie dotyczą

organów gminy oraz budżetu

gminy

Za okresy roczne i

wieloletnie. Projekty planów,

plany i sprawozdania

miesięczne i kwartalne - kat.

B-5

Uwagi: jak wyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od roku, w którym zaprzestano

eksploatacji programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nośniki przechowywane w

odpowiednio chronionym i

zabezpieczonym pomieszczeniu

Nośniki przechowuje się w

innym pomieszczeniu

 

Nośniki przechowywane w

odpowiednio chronionym i

zabezpieczonym pomieszczeniu

Nośniki przechowywane w

odpowiednio chronionym i

zabezpieczonym pomieszczeniu

poza gmachem urzędu

 

 

Materiały źródłowe, ustalenia

i urzędowe ogłoszenia

uprawnionych organów dotyczące

nazw miejscowości i obiektów

fizjograficznych z obszaru

gminy

 

 

 

 

 

 

Decyzje uprawnionego organu w

zakresie dotyczącym

przynależności

administracyjnej danej gminy

Uwagi jak wyżej

 

 

W tym sprawy związane z

łączeniem i dzieleniem gmin,

zmiany i przywracanie nazw,

zmiany siedzib

 

 

 

Decyzje uprawnionego organu w

zakresie dotyczącym

przynależności

administracyjnej danej gminy

Uwagi jak wyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania nalicza

się od roku następnego po

uprawomocnieniu się wyroku

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania nalicza

się od roku następnego po

uprawomocnieniu się wyroku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kategorii A zaliczyć 5%

spraw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty wydawnicze, umowy,

opracowania autorskie i

redakcyjne, opinie, recenzje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki korespondencji,

pocztowe książki nadawcze,

rejestry przesyłek poleconych

i wartościowych, potwierdzenia

odbioru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy akt zlikwidowanych

jednostek organizacyjnych,

nieposiadających sukcesora,

podległych organom gminy

Okres przechowywania liczy się

od 1 stycznia roku następnego

po oddaniu dokumentacji

 

 

 

Okres przechowywania - do

czasu przeprowadzenia

następnego skontrum

Postępowanie wyjaśniające

 

 

 

 

 

 

 

Katalogi, prospekty, foldery

itp.

 

 

 

 

 

Dotyczy innych zagadnień, niż

ujętych w haśle 03

-informatyka, takich jak

środki łączności, urządzenia

powielające, audiowizualne itp.

 

 

Obowiązujących i stosowanych w

urzędzie. Projekty wzorów -

kat. Bc

Wzory

Wzory i zasady gospodarowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy komórek

organizacyjnych i

samodzielnych stanowisk

zajmujących się

przeprowadzaniem kontroli

 

 

Dotyczy decyzji i postanowień

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoły, wnioski, zalecenia,

wystąpienia pokontrolne,

sprawozdania z wykonania

zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - KADRY

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

110

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

140

 

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

151

 

 

 

 

 

 

152

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1011

1012

1013

 

 

 

1020

 

 

1021

 

1022

1023

1024

1025

1026

 

1027

 

 

 

1030

1031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1111

 

1112

 

1113

 

1114

 

 

 

 

 

1120

1121

1122

1123

 

 

 

 

1130

1131

1132

1133

 

 

1140

 

1141

 

1142

 

 

1150

1151

1152

 

 

 

1160

 

1161

1162

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

 

1211

1212

 

1213

1214

 

1215

 

 

 

1220

 

1221

1222

 

1223

 

1224

1225

1226

1227

 

 

1230

1231

1232

 

 

 

 

 

 

 

 

1310

 

1311

1312

1313

1314

1315

 

 

 

1320

 

 

1321

 

 

1322

1323

1324

1325

 

 

1330

 

1331

1332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

 

 

1411

1412

1413

 

 

 

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

 

 

 

1430

1431

 

1432

1433

 

 

 

1440

 

1441

1442

1443

 

1444

 

 

 

 

 

 

 

 

1510

1511

1512

 

 

1520

1521

1522

 

 

 

 

 

 

 

 

1610

 

1611

 

 

1612

 

 

 

1620

 

1621

1622

 

 

 

1630

 

1631

1632

1633

 

1634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC,

EWIDENCJA OSOBOWA

Zbiór przepisów prawnych

dotyczących pracy i płac oraz spraw

osobowych

Ogólne zasady pracy i

płacy

Umowy zbiorowe i zakładowe

Taryfikatory kwalifikacyjne

Regulaminy pracy, czas pracy

Analizy, oceny, sprawozdawczość

Ewidencja osobowa, legitymacje,

zaświadczenia

Akta osobowe pracowników urzędu

 

 

Akta osobowe kadry kierowniczej

jednostek podporządkowanych

Ewidencja akt osobowych

Legitymacje służbowe

Sprawy wojskowe pracowników

Świadectwa pracy, zaświadczenia

Sprawy osobowe osób dopuszczonych

do informacji niejawnych

Ewidencja osób dopuszczonych do

informacji niejawnych

Sprawy pracownicze

Alimenty i inne potrącenia

Zasiłki rodzinne

ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE

Przepisy prawne dotyczące

zatrudniania i wynagradzania

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników własnego

urzędu

Zapotrzebowanie i nabór pracowników

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników specjalnych kategorii

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników młodocianych

Zatrudnianie w godzinach

nadliczbowych

Nagradzanie i awansowanie

pracowników własnego

urzędu

Nagradzanie pracowników

Awansowanie pracowników

Nagrody jubileuszowe

Dyplomy, listy, podziękowania

Zatrudnianie, nagradzanie i

awansowanie kierowników gminnych

jednostek organizacyjnych

Powoływanie i odwoływanie

Nagradzanie i awansowanie

Nagrody jubileuszowe

Dyplomy, listy, podziękowania

Opiniowanie pracowników

Opiniowanie pracowników własnego

urzędu

Opiniowanie pracowników gminnych

jednostek organizacyjnych

Przeglądy kadrowe

Odznaczenia państwowe i resortowe

Ewidencja pracowników odznaczonych

Odznaczenia państwowe (wnioski)

Odznaczenia resortowe

Prace dodatkowe

pracowników

Ewidencja pracowników wykonujących

prace dodatkowe

Umowy o zakazie konkurencji

Prace zlecone

Umowy o dzieło

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Przepisy prawne dotyczące szkolenia

pracowników

Ośrodki doskonalenia kadr

pracowniczych

Lokale, pomieszczenia i ich

wyposażenie

Pracownicy ośrodków

Koszty szkolenia, rozliczenia,

zwolnienia od kosztów

Baza wyżywieniowa, rozliczenia

Obsługa techniczno-kancelaryjna

kursów

Dokumentacja szkolenia

 

Formy i metody szkolenia

Plany i programy szkolenia oraz

sprawozdania z ich wykonania

Analizy i oceny form szkoleniowych

Kursy

 

Seminaria, sympozja,

kursokonferencje

Szkolenie praktykantów

Egzaminy kwalifikacyjne

Praktyki szkoleniowe

Samokształcenie, dokształcanie

Uczestnicy szkolenia

Ewidencja szkolonych

Dobór kadr do szkolenia

Protokoły egzaminów

DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY

Przepisy prawne dotyczące

dyscypliny pracy, urlopów, karania

pracowników

Dyscyplina pracy

Karty ewidencji czasu pracy

 

Listy obecności pracowników

Absencja chorobowa

Książki wyjść poza urząd

Ewidencja delegacji służbowych

Zachowanie tajemnicy państwowej i

służbowej

Urlopy pracownicze

Plany i wykorzystanie urlopów

wypoczynkowych pracowników urzędu

własnego

Plany i wykorzystanie urlopów

wypoczynkowych kadry kierowniczej

gminnych jednostek organizacyjnych

Urlopy okolicznościowe

Urlopy macierzyńskie

Urlopy bezpłatne

Urlopy dla poratowania zdrowia

Kary porządkowe i dyscyplinarne

Upomnienia

 

Zawieszenie w czynnościach

Zacieranie nałożonych kar

Postępowanie dyscyplinarne

SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE

Przepisy prawne dotyczące spraw

socjalno-bytowych pracowników

Mieszkania, działki, dojazdy

Mieszkania pracownicze, pomoc i

interwencje w sprawach

mieszkaniowych

Pracownicze ogródki działkowe

Działki budowlane dla pracowników

Dojazdy do pracy - dopłaty do

biletów

Opieka zdrowotna

Ambulatoria własne

Sanatoria, wczasy lecznicze

Zasiłki chorobowe

Zasiłki porodowe, pogrzebowe, inne

Opieka nad inwalidami

Opieka nad emerytami i rencistami

Opieka nad dziećmi pracowników

Wypoczynek pracowników i ich

rodzin

Wczasy pracownicze i rodzinne

Obozy, kolonie dla dzieci i

młodzieży

Własna baza wczasowo-kolonijna

Wyjazdy śródroczne młodzieży

szkolnej ("zielone szkoły")

Sport, oświata, kultura

Własna baza sportowa i

oświatowo-kulturalna

Imprezy sportowe dla pracowników

Wypożyczalnie sprzętu sportowego

Biblioteki i czytelnie dla

pracowników

Imprezy kulturalno-oświatowe dla

pracowników

EMERYTURY, RENTY, UBEZPIECZENIA

Przepisy prawne emerytalno-rentowe

i ubezpieczeniowe

Emerytury i renty

Ewidencja emerytów i rencistów

Wnioski o emerytury

Wnioski o renty

Ubezpieczenia społeczne

Składki ubezpieczenia społecznego

Zbiorowe ubezpieczenia pracowników

Legitymacje ubezpieczeniowe

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Przepisy prawne dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy

Stan bezpieczeństwa i higieny

pracy

Przeglądy stanu bezpieczeństwa i

higieny pracy - w urzędzie własnym

Przeglądy stanu bezpieczeństwa i

higieny pracy w jednostkach

podległych

Analizy i oceny stanu

bezpieczeństwa i higieny pracy

Środki ochronne

Odzież ochronna i sprzęt ochrony

osobistej

Urządzenia ochronne i sanitarne

Środki utrzymania czystości

Wypadki przy pracy, choroby

zawodowe

Wypadki przy pracy

 

Wypadki w drodze do i z pracy

Zgłoszenia chorób zawodowych

Analizy i oceny wypadkowości i

chorób

Profilaktyka zapobiegawcza i

badania okresowe

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

BE-50

 

 

BE-50

 

B-50

B-5

B-5

B-5

B-10

 

B-50

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

 

B-2

B-2

 

B-5

 

B-2

 

B-2

 

 

 

 

 

B-2

B-2

B-2

B-2

 

 

 

 

B-5

B-5

B-5

B-2

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

BE-10

B-5

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

 

 

 

A

 

A

B-5

 

B-3

 

B-3

B-50

B-3

B-3

 

 

B-10

B-2

B-50

 

 

B-10

 

 

 

 

B-10

 

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

 

 

 

B-3

 

 

B-3

 

 

B-3

B-5

B-3

B-3

 

 

Bc

 

B-5

B-5

BE-5

 

 

B-10

 

 

 

B-3

 

 

B-3

B-3

B-3

 

 

 

B-3

B-3

B-5

B-5

B-3

B-3

B-3

 

 

 

B-3

B-3

 

B-3

B-3

 

 

 

B-3

 

B-3

B-3

B-3

 

B-3

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

B-3

B-3

 

 

B-5

B-3

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-3

 

B-3

 

 

BE-5

 

 

 

B-3

 

B-3

B-3

 

 

 

B-10

 

B-10

B-10

B-10

 

B-5

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób prowadzenia akt

osobowych określają odrębne

przepisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć, listy

obecności

 

 

 

 

 

 

 

Protokoły i świadectwa - zob.

hasło 1232 (kat. B-50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od daty zwolnienia pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu

pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty ewidencyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypadki śmiertelne, zbiorowe -

kat. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - ŚRODKI RZECZOWE

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

 

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

2012

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

2025

 

 

 

 

 

2100

2101

 

 

2102

 

2103

 

 

 

2110

 

2111

2112

 

 

2120

 

2121

 

2122

 

 

 

2130

 

2131

2132

2133

 

 

2140

2141

 

2142

2143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

2211

 

 

2212

2213

 

 

2220

 

 

2221

 

2222

 

 

2223

2224

 

2225

2226

2227

 

 

2230

2231

 

2232

2233

2234

2235

 

 

 

 

 

 

 

 

2310

2311

 

2312

 

2313

 

 

 

2320

2321

 

2322

2323

 

2324

2325

2326

 

2327

 

 

2328

2329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA

NIERUCHOMOŚCIAMI

Podstawowe zasady gospodarowania

nieruchomościami

Administrowanie

nieruchomościami

Ewidencja nieruchomości, lokali i

pomieszczeń użytkowanych przez

urząd własny

Ewidencja nieruchomości, lokali i

pomieszczeń przekazanych w

użytkowanie innym jednostkom

organizacyjnym

Nabywanie, zbywanie, zamiana

nieruchomości, lokali, pomieszczeń

Podatki, opłaty i czynsze za

lokale, pomieszczenia i

nieruchomości własne

Podatki, opłaty i czynsze za

lokale, pomieszczenia i

nieruchomości jednostek podległych

Gospodarka nieruchomościami,

lokalami i pomieszczeniami

Eksploatacja nieruchomości, lokali

i pomieszczeń

Eksploatacja urządzeń

techniczno-instalacyjnych

Dekoracje, flagowanie, estetyka

Ochrona obiektów i mienia

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach

własnych

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach

jednostek podległych

Ochrona (strzeżenie) obiektów

własnych

Ochrona (strzeżenie) obiektów

jednostek podległych

Ochrona mienia własnego

Ochrona mienia jednostek podległych

GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI

Zaopatrzenie w materiały i pomoce

biurowe

Źródła zaopatrzenia, dostawcy

Magazynowanie i użytkowanie

ruchomości, materiałów, narzędzi i

pomocy biurowych

Ewidencja ruchomości, narzędzi,

materiałów i pomocy biurowych

Upłynnianie ruchomości, materiałów,

narzędzi i pomocy biurowych

Meble i sprzęt biurowy

Zapotrzebowania, zamówienia,

przydziały

Konserwacja i naprawy

Kasacja i upłynnianie

Maszyny i urządzenia

Zapotrzebowania, zamówienie,

przydziały

Dokumentacja techniczna i

eksploatacyjna

Ewidencja maszyn i urządzeń

Gospodarka materiałowa i

narzędziowa

Zasady gospodarki materiałowej i

narzędziowej

Ewidencja materiałów i narzędzi

Magazynowanie materiałów i narzędzi

Rozliczenia zużycia

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w urzędzie własnym

Inwentaryzacja w jednostkach

podległych

Komisje inwentaryzacyjne - własne

Komisje inwentaryzacyjne w

jednostkach podległych

INWESTYCJE I REMONTY BUDOWLANE

 

Przepisy prawne dotyczące

inwestycji i remontów

Przygotowanie inwestycji i

remontów

Normatywy techniczne projektowania

Opinie i uzgodnienia projektów

inwestycyjnych i remontów

kapitalnych

Zlecenia na wykonanie dokumentacji

Plany inwestycyjne i remontowe

Inwestycje budowlane

Dokumentacja (prawna, techniczna i

inna) budynków typowych

 

Dokumentacja (prawna, techniczna i

inna) budynków zabytkowych

Zlecenia, umowy

 

 

Protokoły odbioru, rozliczenia

Zaopatrzenie materiałowe i

wyposażeniowe

Sprawozdania z realizacji inwestycji

Ewidencja inwestycji

Nadzór inwestycyjny

Remonty

Dokumentacja techniczno-prawna

Wykonawstwo remontów kapitalnych -

umowy, zlecenia itp.

Wykonawstwo remontów bieżących

Zaopatrzenie materiałowe

Protokoły odbioru, rozliczenia

Nadzór inwestorski

TRANSPORT WŁASNY

Przepisy prawne dotyczące

transportu własnego

Zakupy i ewidencja

środków transportu

Zakupy środków transportu

Ewidencja środków transportu

własnych

Ewidencja środków transportu

jednostek podległych

Etaty samochodowe

Eksploatacja

środków transportu

Przebiegi samochodów własnych

Przebiegi samochodów jednostek

podległych

Remonty kapitalne pojazdów

Przeglądy techniczne i remonty

bieżące pojazdów

Części zamienne, narzędzia, sprzęt

Paliwo

Zezwolenia na prowadzenie pojazdów

służbowych

Ryczałty samochodowe - umowy na

używanie pojazdów prywatnych do

celów służbowych

Karty drogowe

Tablice rejestracyjne

Warsztaty, garaże, myjnie

Ubezpieczenia samochodu

 

 

 

A

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

 

 

B-25

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-3

 

B-3

 

B-3

 

B-3

 

 

B-5

 

B-5

 

B-3

 

B-3

 

B-3

B-3

 

 

 

 

 

B-3

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-3

 

B-3

B-5

 

 

B-3

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-10

 

B-5

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

 

 

BE-5

 

 

A

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

A

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

B-10

 

 

 

 

B-5

B-10

 

B-10

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

 

B-5

B-5

B-3

B-5

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własne ustalenia - kat. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie inwestycji i

remontów - zob. hasła grupy 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od daty zaprzestania

eksploatacji budynku

 

 

 

Umowy zawarte w wyniku

zamówienia publicznego - zob.

hasło 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

 

 

 

 

 

 

 

 

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

 

 

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313

 

 

 

 

320

321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

 

 

331

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

341

 

 

 

 

 

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3010

 

3011

 

3012

 

 

 

3013

 

3014

3015

 

3016

 

3017

 

 

 

3020

 

3021

 

3022

 

3023

 

3024

 

 

3025

 

 

3026

 

 

3027

 

 

3028

 

3029

 

 

 

3030

 

 

3031

 

3032

 

 

3033

 

 

 

 

 

3040

 

3041

3042

 

 

 

3050

 

3051

 

3052

 

3053

 

3054

3055

 

 

 

 

 

 

3100

 

 

3101

 

 

 

3110

 

 

 

 

3111

3112

3113

 

3114

3115

 

3116

3117

3118

3119

 

 

 

 

 

 

 

 

3120

3121

 

 

3122

3123

3124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3210

3211

 

3212

 

3213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3320

 

 

 

3321

3322

 

3323

3324

 

3325

3326

3327

3328

 

3329

 

 

3330

 

3331

3332

3333

3334

3335

 

 

3340

3341

 

 

3342

3343

 

3344

 

 

 

 

3350

3351

3352

3353

 

 

3360

 

3361

3362

3363

3364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOWANIE I WYKONANIE

BUDŻETU

Przepisy prawne dotyczące

planowania budżetowego

Budżet gminy

Opracowania i materiały dotyczące

projektu budżetu gminy

Informacja o stanie mienia

komunalnego

Projekty uchwał Rady i zarządzeń

Wójta (Burmistrza, Prezydenta

Miasta) w sprawach związanych z

budżetem

Opinia Regionalnej Izby

Obrachunkowej o projekcie budżetu

Budżet gminy i jego zmiany

Ustalenie układu wykonawczego

budżetu gminy

Analizy i weryfikacje planów

finansowych dysponentów budżetu

Ustalanie powiązań budżetu z

gospodarką pozabudżetową

Realizacja budżetu gminy

Przekazywanie środków dla jednostek

budżetowych

Rozliczanie dochodów i wydatków

jednostek budżetowych

Rozliczanie dochodów budżetowych z

urzędami skarbowymi

Rozliczanie subwencji ogólnej i

dotacji celowych

Ewidencja dochodów budżetowych

według źródeł ich powstania w

zakresie zadań własnych gminy

Ewidencja dochodów budżetowych

według źródeł ich powstania w

zakresie zadań zleconych

Ewidencja wykorzystania środków

budżetowych według dysponentów w

zakresie zadań własnych

Ewidencja wykorzystania środków

budżetowych według dysponentów w

zakresie zadań zleconych

Sprawozdania miesięczne, kwartalne

i półroczne z wykonania budżetu

Roczne sprawozdanie i analiza

wykonania budżetu

Gospodarka pozabudżetowa

Opracowania i materiały w sprawach

planowania i realizacji środków

pozabudżetowych

Rozliczanie dotacji ze źródeł

pozabudżetowych

Ewidencja wykorzystania środków na

realizację zadań gospodarki

pozabudżetowej

Plany finansowe zakładów

budżetowych i gospodarstw

pomocniczych

Finansowanie inwestycji i

remontów

Plany finansowania inwestycji i ich

realizacja

Finansowanie remontów kapitalnych

Finansowanie remontów bieżących

Fundusze specjalne i celowe,

środki specjalne, pożyczki

Ewidencja funduszy specjalnych i

celowych

Realizacja funduszy specjalnych i

celowych - sprawozdania roczne

Ewidencja przychodów i rozchodów

funduszy

Ewidencja przychodów i rozchodów

środków specjalnych

Pożyczki, kredyty

Emisja obligacji

 

 

PODATKI I OPŁATY

Zobowiązania podatkowe

Planowanie dochodów z podatków i

opłat oraz sprawozdania z ich

realizacji

Rejestry podatkowe, ewidencje,

wykazy

Akta podatkowo-wymiarowe

Podatek od nieruchomości

 

 

 

 

Podatek rolny

Podatek leśny

Łączne zobowiązania podatkowe

rolników

Podatek od środków transportowych

Podatek od działalności osób

fizycznych - karta podatkowa

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Współpraca z urzędem skarbowym i

bankiem

Opłaty

 

 

 

 

 

Opłata skarbowa

Opłata eksploatacyjna

 

 

Opłata targowa

Opłata miejscowa

Opłata administracyjna

Egzekucja

należności pieniężnych z

tytułu podatków i opłat

DOCHODY INNE

Dochody z majątku gminy

Odsetki

Odsetki od środków finansowych gminy

Odsetki od pożyczek udzielanych

przez gminę

Odsetki i dywidendy od kapitału

wniesionego do spółek

Odsetki od terminowych spłat

należności

RACHUNKOWOŚĆ,

KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA KASOWA

Przepisy prawne dotyczące

rachunkowości, księgowości i

obsługi kasowej

Plan kont

Księgowość

Księgi rachunkowe zadań własnych

 

 

 

Dowody księgowe (zadania własne)

Księgi rachunkowe zadań zleconych i

powierzonych

Dowody księgowe (zadania zlecone)

Księgi rachunkowe innych należności

 

Dowody księgowe innych należności

Rozrachunki i roszczenia sporne

Deklaracje i rozliczanie podatku VAT

Wezwania do zapłaty i wyjaśnienia

dotyczące zobowiązań i należności

Zobowiązania, umowy, poręczenia

Płace

Dokumentacja służąca sporządzaniu

list płac

Listy płac

Karty wynagrodzeń

Zaświadczenia o wysokości zarobków

Listy premii i nagród

Listy zaliczek na wynagrodzenia

Rozliczenia, diety, ubezpieczenia

Rozliczenia delegacji służbowych

Dokumentacja wynagrodzeń za umowy

zlecenia i umowy o dzieło

 

Wypłaty diet radnym

Rozliczanie podatku dochodowego od

osób fizycznych

Ustalanie i odprowadzanie składek

ubezpieczenia społecznego

pracowników

Obsługa kasowa

Raporty i dowody kasowe

Uzgodnienia sald

Depozyty kasowe, wpłaty wadium

Rewizje i lustracje kasy

Nadzór głównego księgowego

Wytyczne i wyjaśnienia dla

jednostek organizacyjnych

Harmonogramy wydatków i dochodów

Sprawy bankowe podległych jednostek

Badanie bilansów

Inne sprawy dotyczące księgowości

budżetu gminy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rejestr zamówień publicznych

Dokumentacja zamówień publicznych

 

 

 

 

 

Umowy zawarte w wyniku postępowania

w trybie zamówień publicznych

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

A

 

B-5

 

 

 

A

 

A

BE-5

 

B-5

 

BE-5

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

A

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

B-5

 

A

 

B-5

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

 

 

 

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5b

 

 

 

 

B-10

 

 

A

 

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

B-10

 

 

B-5

 

B-50

B-50

B-3

B-50

B-5

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

 

 

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

 

B-10

B-5

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z opiniami Regionalnej

Izby Obrachunkowej

Wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania

dokumentacji liczy się od roku

następnego po wykupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia podatkowe, decyzje

o wymiarze podatku, odwołania

i zażalenia, zaniechanie

poboru w całości lub części,

stwierdzenie nadpłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określanie wysokości stawek,

terminów płatności i sposobów

poboru, zarządzanie poboru w

drodze inkasa, wprowadzanie

ulg i zwolnień, określanie

inkasentów

 

 

W części określonej w ustawie

z dn. 4.02.1994 r. - Prawo

geologiczne i górnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki finansowe, ewidencja

syntetyczna, ewidencja

analityczna, aktywa i pasywa,

zestawienia obrotów i sald

 

 

 

 

 

 

 

Należności z tytułu dzierżaw,

opłat, sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku umów, od których

odprowadzana jest składka ZUS

- kat. B-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty, ogłoszenia, zapytania

o cenę, specyfikacja

technicznych warunków

zamówienia, protokoły komisji,

odwołania, korespondencja z

Urzędem Zamówień Publicznych

 

 

 

 

4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

 

 

 

 

 

 

404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

 

411

 

 

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

421

 

 

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

4011

 

4012

 

4013

4014

 

 

4015

 

 

4016

 

 

 

 

 

4020

4021

4022

 

 

4023

 

 

4030

 

4031

 

 

 

 

4040

 

4041

 

4042

 

 

4043

 

4044

 

4045

 

 

4046

4047

 

4048

 

 

 

 

 

 

 

4060

4061

 

4062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

4121

4122

 

4123

 

4124

 

 

 

 

 

4130

 

 

 

4131

 

4132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4220

 

 

4221

4222

 

4223

 

 

4224

 

 

 

4225

 

 

 

 

 

 

4310

 

4311

 

4312

 

4313

 

4314

4315

4316

 

4317

 

 

4318

 

 

4319

 

 

 

 

 

4320

 

4321

 

4322

 

 

4323

 

 

 

4330

 

4331

 

4332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY

Przepisy prawne dotyczące

upowszechniania kultury

Organizacja i programy

upowszechniania kultury

Plany i programy upowszechniania

kultury

Ewidencja (rejestr) instytucji i

placówek kulturalnych

Organizacja jednostek

upowszechniania kultury

Likwidacja jednostek

Sprawowanie mecenatu i współpraca

ze szkolnictwem artystycznym i

ogniskami artystycznymi

Nadzór nad działalnością instytucji

artystycznych i jednostek

upowszechniania kultury

Analizy działalności, oceny i

informacje zbiorcze dotyczące

instytucji upowszechniania kultury

Stowarzyszenia kulturalne,

twórcy

Ewidencja stowarzyszeń kulturalnych

Ewidencja twórców profesjonalnych

Wnioski i dokonywanie wpisów o

wykonywaniu wolnych zawodów

twórczych

Ewidencja twórców nieprofesjonalnych

Organizacja imprez kulturalnych

Imprezy i uroczystości stałe

(doroczne i jubileuszowe)

Imprezy i uroczystości inne,

występy estradowe

Ochrona dóbr kultury, zabytki

nieruchome

Ewidencja dóbr kultury niewpisanych

do rejestru zabytków

Zabytki nieruchome - wnioski o wpis

do rejestru

Współdziałanie z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków w zakresie

użytkowania obiektu zabytkowego

Przejmowanie w zarząd obiektu

zabytkowego

Nadzorowanie prac konserwatorskich

w obiektach zabytkowych

Opiniowanie projektów adaptacyjnych

i modernizacyjnych obiektów

zabytkowych

Oznakowywanie zabytków nieruchomych

Powierzanie zabytków w opiekę

społecznym opiekunom zabytków

Opieka nad pomnikami i miejscami

pamięci

Zabytki archeologiczne

 

 

Zabytki ruchome

Wnioski o wpis do rejestru

Przyjmowanie zawiadomień o

ujawnieniu przedmiotu zabytkowego

Zabezpieczanie dóbr kultury w

formie tymczasowego zajęcia

SPORT, KULTURA FIZYCZNA

Przepisy prawne dotyczące sportu i

kultury fizycznej

Kierunki i programy rozwoju kultury

fizycznej i sportu oraz

sprawozdania z ich realizacji

Wychowanie fizyczne i sport masowy

Współpraca w zakresie kultury

fizycznej i sportu z innymi

samorządami, związkami i

organizacjami sportowymi

Organizacja imprez sportowych

Nadzór i kontrolowanie ośrodków

sportu i rekreacji

Ewidencja uczniowskich klubów

sportowych

Nadzór nad działalnością

stowarzyszeń kultury fizycznej oraz

związków sportowych mających

siedzibę na terenie gminy (miasta)

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Wnioski w zakresie remontów i

inwestycji gminnych obiektów

sportowo-rekreacyjnych i

turystycznych

Ewidencja obiektów i urządzeń

sportowo-rekreacyjnych

Nadzór nad przygotowaniem obiektów

do sezonu i bieżąca kontrola

funkcjonowania

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Przepisy prawne dotyczące turystyki

i wypoczynku

Kierunki i programy rozwoju

turystyki i wypoczynku na terenie

gminy

Zagospodarowanie turystyczno-

wypoczynkowe

Współpraca ze stowarzyszeniami

turystyki działającymi na terenie

gminy

Organizacja informacji turystycznej

Zlecanie wytyczania szlaków

turystycznych

Współpraca z GOPR i zapewnienie

bezpieczeństwa osób przebywających

w górach

Współpraca z WOPR i zapewnienie

bezpieczeństwa osób pływających,

kąpiących się oraz uprawiających

sporty wodne

Kategoryzacja pokoi gościnnych

OŚWIATA

Przepisy prawne dotyczące oświaty

System oświaty publicznej

Ustalanie sieci przedszkoli

publicznych i granic ich obwodów

Ustalanie sieci szkół publicznych i

granic ich obwodów

Zezwolenia na założenie szkoły

publicznej

Organizacja innych placówek

oświatowych

Likwidacja przedszkoli publicznych

Likwidacja szkół publicznych

Likwidacja innych placówek

oświatowych

Nadzór nad działalnością

przedszkoli, szkół i innych

placówek oświatowych

Określanie zasad udzielania dotacji

publicznym szkołom i placówkom

oświatowym

Realizacja obowiązku szkolnego,

informacje o stanie i zmianach w

ewidencji dzieci i młodzieży

Niepubliczne szkoły i

placówki oświatowe

Ewidencja szkół i placówek

niepublicznych

Nadawanie i cofanie uprawnień

szkoły publicznej

Wydawanie decyzji o odmowie wpisu

do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych

Określanie zasad udzielania dotacji

szkołom i placówkom niepublicznym

Baza lokalowa, sprzęt

Ewidencja obiektów szkolnych i

placówek oświatowych

Wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce

naukowe

Organizacja wyjazdów śródrocznych

uczniów

 

 

B-10

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

A

BE-5

 

 

B-5

 

 

A

 

 

 

 

 

A

A

B-10

 

 

A

 

 

A

 

BE-5

 

 

 

 

A

 

A

 

BE-5

 

 

A

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

B-10

 

A

 

A

 

 

 

 

A

BE-10

 

B-10

 

 

 

B-10

 

A

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

 

B-10

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

BE-5

 

B-5

 

 

 

 

B-10

 

A

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

BE-10

 

 

A

 

A

 

A

 

A

 

B-10

A

BE-5

 

B-5

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

 

 

A

 

A

 

B-5

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazanym jest założenie

podteczek dla każdej jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienia o znalezieniu

przedmiotu archeologicznego

lub odkryciu wykopaliska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenia własne - kat. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje i remonty - zobacz

hasła grupy 222 i 223

 

 

 

 

 

 

 

5 - SPRAWY OBYWATELSKIE, URZĘDY STANU CYWILNEGO, SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA, STRAŻ POŻARNA, KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

501

 

 

 

 

502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

 

 

511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

 

 

521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

 

531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535

 

 

 

 

 

 

 

540

 

 

 

541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5010

5011

 

 

5020

5021

5022

 

5023

 

5024

 

5025

 

 

 

 

 

5026

5027

 

5028

 

 

 

5030

5031

5032

 

 

5033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5110

 

 

 

 

5111

 

5112

 

5113

 

5114

 

5115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5116

5117

 

 

 

5118

 

 

 

 

 

5119

 

 

 

 

5120

 

5121

 

5122

 

5123

 

5124

 

5125

 

 

5126

 

5127

 

 

 

 

5130

 

5131

 

5132

 

5133

 

5134

 

 

5135

 

 

5136

 

 

 

5137

 

5138

 

5139

 

 

 

 

5140

5141

5142

 

5143

 

5144

5145

 

 

 

 

 

5150

 

5151

 

 

 

5152

 

5153

 

5154

 

5155

 

5156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5212

 

5213

 

5214

5215

 

5216

 

 

 

5217

 

5218

5219

 

 

 

 

 

5220

 

5221

 

5222

5223

 

 

 

5230

 

5231

 

 

 

5232

5233

 

5234

 

5235

5236

 

 

5240

 

5241

 

5242

 

 

 

 

 

 

 

 

5310

 

5311

 

5312

5313

 

 

 

5320

5321

5322

 

5323

 

5324

 

5325

 

5326

 

 

5327

 

 

 

 

5330

 

 

 

5331

 

 

5332

 

 

 

 

 

5340

5341

 

 

5342

 

5343

 

5344

 

 

5345

 

5346

5347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5410

 

 

5411

 

5412

 

5413

 

5414

 

5415

 

5416

 

 

 

 

 

5420

5421

5422

 

5423

 

5424

 

5425

 

 

 

 

 

 

 

5426

 

 

 

 

 

5430

 

5431

5432

5433

 

 

 

 

5440

 

5441

 

5442

 

 

5443

 

5444

5445

5446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5510

 

5511

 

 

5512

5513

 

 

 

5520

 

 

 

 

5521

5522

 

5523

 

5524

 

5525

 

5526

 

5527

 

 

 

 

 

5530

 

 

5531

 

5532

 

5533

 

5534

5535

 

5536

 

5537

 

5538

5539

 

 

 

 

5540

 

 

5541

5542

5543

 

5544

5545

5546

5547

 

5548

 

 

 

 

 

 

5550

 

5551

5552

 

5553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5610

 

5611

 

5612

5613

5614

 

5615

 

 

 

5620

 

5621

 

5622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51150

51151

51152

 

51153

 

51154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51180

51181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52100

52101

 

 

52102

 

52103

 

 

52104

 

 

52105

 

 

 

 

 

52110

52111

 

 

52112

 

 

52113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54250

 

54251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I

SPOŁECZNE

Przepisy prawne dotyczące spraw

obywatelskich i społecznych

Stowarzyszenia

Nadzór nad stowarzyszeniami

Ewidencja stowarzyszeń

Sprawy społeczne

Sprawy repatriantów

Mniejszości narodowe

Zbiórki publiczne - zezwolenia,

nadzór

Nadzór i decyzje w sprawach

zgromadzeń i imprez masowych

Zezwolenia na nabycie nieruchomości

przez cudzoziemców

Korespondencja z placówkami

konsularnymi w sprawach

obywatelstwa, zmiany imion i

nazwisk, stanu cywilnego oraz w

sprawach konwencji i umów

międzynarodowych

Odznaki, zezwolenia itp.

Oświadczenia ostatniej woli

spadkodawcy

Zaświadczenia o stanie majątkowym i

rodzinnym

Obywatelstwo

Nadanie i zmiana obywatelstwa

Uznanie za obywatela polskiego

Oświadczenia w sprawie wyboru,

nabycia lub utracie obywatelstwa

polskiego

Stwierdzenie posiadania lub utraty

obywatelstwa polskiego

EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY

OSOBISTE, URZĘDY STANU CYWILNEGO

Przepisy prawne dotyczące ewidencji

ludności, dowodów osobistych i

urzędów stanu cywilnego

Ewidencja ludności

Rejestry, książki, wykazy,

skorowidze meldunkowe, karty

osobowe mieszkańców

 

 

Wykazy dzieci podlegających

obowiązkowi szkolnemu

Wykazy osób zmarłych dla urzędów

skarbowych

Zgłoszenia: meldunkowe, dotyczące

zameldowania i wymeldowania

Nadzór nad wykonywaniem obowiązku

meldunkowego

Decyzje w sprawach ewidencji

ludności

Decyzje dotyczące zameldowań

Decyzje dotyczące wymeldowań

Decyzje dotyczące ustalania

charakteru pobytu

Decyzje dotyczące wpisania do

rejestru wyborców

Decyzje dotyczące skreśleń z

rejestru wyborców

Odwołania od decyzji meldunkowych

Szczególne przepisy meldunkowe

 

 

 

Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych

Decyzje dotyczące odmowy udzielania

informacji osobowych

Informacje przekazywane w systemie

PESEL, dla WKU i innych organów i

urzędów

Dowody osobiste

Rejestry wydanych i utraconych

dowodów osobistych

Nadzór nad wydawaniem dowodów

osobistych

Dokumentacja wydawanych dowodów

osobistych (koperty dowodowe)

Decyzje w sprawach dowodów

osobistych

Odwołanie od decyzji w sprawach

dowodów osobistych

Informacje, zawiadomienia,

zaświadczenia z zakresu wydawania

dowodów osobistych

Dokumentacja dotycząca pośrednictwa

w wydawaniu dowodów osobistych

Ustalanie tożsamości osób

legitymujących się jednakowymi

danymi

Urzędy stanu cywilnego

Rejestracja urodzeń, księgi, akty,

skorowidze i akta zbiorowe

Rejestracja małżeństw, księgi,

akty, skorowidze i akta zbiorowe

Rejestracja zgonów, księgi, akty,

skorowidze i akta zbiorowe

Zaświadczenia o zdolności prawnej

do zawarcia małżeństwa za granicą

Wnioski w sprawach unieważnienia

aktów stanu cywilnego dotyczących

tego samego zdarzenia

Postępowanie i decyzje w sprawach

sprostowania i uzupełniania aktów

stanu cywilnego

Postępowanie w sprawach wyniesienia

ksiąg s.c. poza lokal USC,

udostępniania ksiąg s.c. i

sporządzania odpisu księgi s.c.

Odwołania w sprawach zmian imion i

nazwisk

Orzekanie o dostosowaniu imion i

nazwisk do zasad pisowni polskiej

Ustalanie brzmienia i pisowni imion

i nazwisk

Wydawanie odpisów i

zaświadczeń z ksiąg s.c.

Odpisy zupełne aktów s.c.

Skrócone odpisy aktów s.c.

Zaświadczenia o wpisach dokonanych

w księgach s.c. lub ich braku

Zaświadczenia o zaginięciu lub

zniszczeniu ksiąg s.c.

Kopie aktów s.c.

Wnioski w sprawach o nadanie medalu

50-lecia pożycia małżeńskiego

Wpisywanie zagranicznych

aktów s.c., odtwarzanie

treści aktów s.c., statystyka

Wpisywanie treści zagranicznych

aktów s.c. do polskich ksiąg s.c.

Odtwarzanie treści aktów s.c. w

razie zaginięcia lub zniszczenia

księgi przed i po wejściu ustawy w

życie

Odtwarzanie treści aktów s.c.

sporządzonych za granicą

Statystyka urodzeń, małżeństw i

zgonów

Sprawy przekazywane do

rozstrzygnięcia sądom opiekuńczym

Poświadczenia dokumentów w celu

odtworzenia akt sądowych

Zawiadomienia o przypiskach do akt

stanu cywilnego

SPRAWY WOJSKOWE,

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK

PUBLICZNY, OCHRONA INFORMACJI

NIEJAWNYCH

Przepisy prawne dotyczące spraw

wojskowych, bezpieczeństwa i

porządku

Sprawy wojskowe

Komisje poborowe i lekarskie

Działalność komisji

Przygotowanie poboru, listy

poborowych, książki orzeczeń

lekarskich

Postępowanie w sprawach

orzecznictwa komisji lekarskich

Postępowanie w sprawach

orzecznictwa komisji poborowych w

zakresie służby zastępczej

Zawiadomienia o ujęciu do listy

poborowych i o zgłoszeniu się do

poboru

Poszukiwania poborowych i

postępowanie przymuszające do

zgłoszenia się do poboru

Organizacja poboru, rejestr

przedpoborowych

Organizacja poboru

Przygotowanie rejestracji

przedpoborowych i rejestry

przedpoborowych

Zawiadomienia o ujęciu do wykazu

przedpoborowych i zgłoszeniu się do

rejestracji

Poszukiwania przedpoborowych i

postępowanie przymuszające do

zgłoszenia się do rejestracji

przedpoborowych

Ewidencja poborowych, którzy nie

zgłosili się do poboru

Odroczenia zasadniczej służby

wojskowej

Zwolnienia ze służby wojskowej

Zezwolenia na pobyt czasowy

poborowych za granicą

Kontrole w zakładach pracy i

szkołach w zakresie prowadzenia

ewidencji osób podlegających

obowiązkowi służby wojskowej

Nadzór nad pracą powiatowych

komisji poborowych

Ćwiczenia wojskowe i mobilizacja

Współdziałanie w zakresie

likwidacji niewypałów

Bezpieczeństwo i porządek

publiczny, ochrona informacji

niejawnych

Współdziałanie z organami ścigania

i wymiaru sprawiedliwości

Administrowanie przejściami

granicznymi

Zapobieganie klęskom żywiołowym

Nadzór i kontrola ochrony

informacji niejawnych

Straż gminna (miejska)

Organizacja straży, regulaminy

wewnętrzne

Ochrona porządku w miejscach

publicznych

 

 

Kontrola ruchu drogowego

Ochrona obiektów komunalnych i

urządzeń użyteczności publicznej

Informowanie o stanie i rodzajach

zagrożeń

Postępowanie mandatowe

Biuro rzeczy znalezionych

Ochrona danych osobowych

Wnioski o zgłoszeniu zbioru danych

osobowych do rejestracji

Wnioski i informacje o zbieraniu,

przetwarzaniu i udostępnianiu danych

Organizacja zabezpieczania danych

osobowych

SPRAWY OBRONY, OBRONA CYWILNA

Przepisy prawne dotyczące spraw

obronnych i obrony cywilnej

Terenowe komitety obrony

Organizacja i struktura komitetów

obrony

Plany i programy działania

komitetów obrony

Nadzór nad komitetami obrony

Obsługa administracyjno-biurowa

komitetu obrony

Obrona cywilna

Organizacja formacji obrony cywilnej

Baza służąca obronie cywilnej

Plany obrony cywilnej (zbiorcze

gminy)

Planowanie i organizowanie systemu

ostrzegania ludności

Ewakuacja załóg zakładów pracy i

ludności

Zaopatrzenie ludności w sprzęt i

środki ochrony indywidualnej

Nadzór nad organizacją i realizacją

zadań obrony cywilnej oraz jej

koordynowanie

Zagrożenia nadzwyczajne i

przeciwdziałanie ich skutkom

Szkolenie obronne i

ćwiczenia

Szkolenie obronne i obrony cywilnej

organów kierowania, kadry

kierowniczej, formacji OC i

jednostek organizacyjnych

Ćwiczenia i treningi sprawdzające

organów kierowania, formacji i

systemów technicznych OC

Szkolenie ludności w zakresie

powszechnej samoobrony

Ochrona zakładów pracy i

obiektów

użyteczności publicznej

Ochrona ujęć i urządzeń wodnych

Ochrona aparatury i dokumentacji

naukowej, technicznej i

technologicznej

Zaciemnienie i wygaszanie

oświetlenia

Zabezpieczenie urządzeń i stanowisk

pracy

Ochrona płodów rolnych i produktów

żywnościowych, zwierząt

gospodarskich

Przedsięwzięcia związane z ochroną

dóbr kultury

Gospodarka sprzętem OC

Popularyzacja obronności i OC

Świadczenia na rzecz

obronności

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,

STRAŻE POŻARNE I INNE JEDNOSTKI

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ

PODMIOTY RATOWNICZE

Przepisy prawne dotyczące ochrony

przeciwpożarowej, jednostek ochrony

przeciwpożarowej oraz systemu

ratowniczo-gaśniczego

Sieć straży pożarnych, innych

jednostek ochrony

przeciwpożarowej i

podmiotów ratowniczych oraz ich

organizacja

Sieć i organizacja jednostek

ochrony przeciwpożarowej i innych

podmiotów ratowniczych

Rejestr ochotniczych jednostek

ochrony przeciwpożarowej

Podmioty ratownicze spoza ochrony

przeciwpożarowej

Analiza i ocena stanu ochrony

przeciwpożarowej

Przedsięwzięcia zmniejszające

zagrożenie pożarowe

Kierunki działania jednostek

ochrony przeciwpożarowej

Komendant Gminny Ochrony

Przeciwpożarowej

Działalność jednostek ochrony

przeciwpożarowej i innych

podmiotów ratowniczych

Plany operacyjne

Punkty alarmowo-dyspozycyjne

Meldunki i zestawienia dotyczące

pożarów

Analizy operacyjnej działalności

straży pożarnych

Szkolenie funkcjonariuszy straży

pożarnych

Klęski żywiołowe, katastrofy i

awarie

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

katastrof i awarii

Przywracanie do stanu przed klęską

żywiołową, katastrofą i awarią

Ubezpieczenie członków Ochotniczej

Straży Pożarnej i młodzieżowych

drużyn pożarniczych

Wyposażenie straży

pożarnych

Plany wyposażenia technicznego i

ich realizacja

Sprzęt i urządzenia pożarnicze

Strażnice, urządzenia wodne itp.

Analizy i oceny stanu wyposażenia

straży pożarnych

Profilaktyka

przeciwpożarowa

Zapobieganie pożarom w zakładach

produkcyjnych

Zapobieganie pożarom w obiektach

użyteczności publicznej

Zapobieganie pożarom w budynkach

mieszkalnych i indywidualnych

gospodarstwach rolnych

Zapobieganie pożarom w lasach, na

torfowiskach, polach

Propaganda przeciwpożarowa

Nadzór nad działalnością kominiarzy

Opiniowanie dokumentacji

projektowych obiektów budowlanych

KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO,

TRANSPORT

Przepisy prawne dotyczące

komunikacji, drogownictwa,

transportu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Nadzór nad organizacją ruchu na

drogach publicznych

Współpraca z właściwymi organami w

zakresie bezpieczeństwa ruchu

drogowego

Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa

Wypadki drogowe

Ewidencja i rejestracja

pojazdów

Ewidencja i rejestracja pojazdów

samochodowych

 

 

 

Ewidencja innych pojazdów

Przeglądy techniczne pojazdów

samochodowych

Zezwolenia na przeróbki pojazdów

samochodowych

Wydawanie i cofanie uprawnień dla

diagnostów

Wydawanie i cofanie uprawnień do

prowadzenia stacji diagnostycznych

Okresowe kontrole stacji

diagnostycznych

Ograniczenie zakresu badań

prowadzonych przez stacje

diagnostyczne

Uprawnienia do kierowania

pojazdami

Ewidencja, wydawanie, cofanie,

zatrzymywanie i zwracanie uprawnień

do kierowania pojazdami

Nadzór nad wydawaniem i cofaniem

uprawnień do kierowania pojazdami

Zaświadczenia o posiadaniu pojazdu

i uprawnieniu do prowadzenia pojazdu

Odwołania kierowców w sprawach

cofnięcia, zatrzymania prawa jazdy

Szkolenie kierowców i kierujących

Wzywanie kierujących pojazdami do

poddania się badaniom lekarskim

Wzywanie kierujących do sprawdzenia

kwalifikacji

Wydawanie uprawnień dla

egzaminatorów na prawo jazdy kat. T

Egzaminy państwowe na prawa jazdy

Wpisanie i skreślenie z ewidencji

instruktorów

Gospodarka i

zarządzanie drogami

Planowanie i finansowanie budowy,

modernizacji, utrzymania i ochrony

dróg

Budowa i modernizacja dróg

Opinie w sprawie przebiegu dróg

Zaliczanie dróg do określonej

kategorii

Zarządzanie siecią dróg

Tereny pod budowę dróg i mostów

Ustalanie stref taryfowych taxi

Ustalanie miejsc postojowych i

opłat za parkowanie

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w

sposób szczególny

 

 

 

System komunikacyjny

Funkcjonowanie systemu

komunikacyjnego i jego rozbudowa

Studia i analizy ruchu na drogach

Komunikacja zbiorowa - opiniowanie

rozwiązań

Zarządzenia w sprawie doprowadzenia

otoczenia kolei do stanu zgodnego z

obowiązującymi przepisami

ŁĄCZNOŚĆ

Przepisy prawne dotyczące łączności

Zaopatrzenie w sprzęt do

łączności

Plany zaopatrzenia w sprzęt i

materiały do łączności

Ewidencja sprzętu i materiałów

łączności

Eksploatacja sprzętu

Remonty i naprawy sprzętu

Plany rozwoju telekomunikacji i

usług pocztowych

Sieci TV kablowej

Organizacja

łączności alarmowej

Plany i organizacja łączności

alarmowej

Ewidencja środków łączności

alarmowej

Eksploatacja środków łączności

alarmowej

 

 

 

B-10

 

 

 

A

A

 

 

BE-10

B-10

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

A

 

B-5

 

 

 

B-5

B-50

B-50

 

 

B-5

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-50

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

 

 

 

B-50

 

B-10

 

B-10

 

B-10

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-50

 

B-50

 

B-50

 

 

 

 

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

B-50

 

 

 

 

 

A

 

B-50

 

 

 

B-50

 

A

 

B-10

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

BE-5

B-5

 

 

 

A

 

B-5

 

 

 

B-3

B-3

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

B-10

 

A

 

B-10

B-5

 

 

 

B-10

B-50

A

 

A

 

B-10

 

B-10

 

B-3

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

B-10

B-10

 

 

B-10

 

B-10

 

B-10

 

 

B-10

 

B-5

B-5

B-10

 

 

 

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-20

 

 

B-20

 

B-20

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

B-5

B-5

 

B-10

 

B-5

 

 

 

 

B-20

 

B-20

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-50

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

B-3

 

B-3

 

 

B-3

B-3

 

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-50

 

B-10

 

B-3

 

B-10

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-50

B-10

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

B-10

B-10

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

B-3

 

 

 

 

 

 

B-10

 

BE-10

B-10

 

B-5

 

 

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

B-3

 

B-3

B-3

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W postępowaniu o zwolnienie od

kosztów sądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestry meldunkowe w

obiektach zbiorowego

zameldowania (hotele,

pensjonaty, schroniska itp.) -

B-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne i zalecenia

uprawnionych organów w

sprawach postępowania w

zakresie ewidencji ludności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od daty zgonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doręczanie kart powołania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plany, harmonogramy, dzienniki

służb, raporty, uzgodnienia z

organizatorami zgromadzeń i

imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia osobiste i

rzeczowe na rzecz obronności

kraju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od daty wyrejestrowania

pojazdu lub zmiany właściwości

miejscowej organu

rejestracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania upływa

wraz z otrzymaniem aktu zgonu

osoby, której dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenia na lokowanie w

pasie dróg obiektów

niezwiązanych z gospodarką

drogową i zezwolenia na

zajmowanie pasa drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

 

 

611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

 

 

 

 

 

613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

631

632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

645

 

646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6010

 

6011

 

6012

6013

 

6014

 

 

6015

 

6016

 

6017

 

 

6018

 

 

 

6020

 

6021

 

6022

 

6023

 

 

 

 

6030

6031

 

6032

6033

 

 

6040

 

6041

 

6042

 

6043

 

 

 

6050

 

6051

 

 

6052

6053

 

6054

6055

 

6056

 

6057

 

 

6060

 

 

6061

 

 

6062

6063

 

6064

6065

6066

 

 

 

6070

6071

 

6072

 

 

6073

 

6074

6075

 

6076

6077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6110

 

6111

 

 

6112

 

 

 

6113

 

 

6114

6115

 

6116

 

6117

6118

6119

 

 

6120

6121

 

 

 

6130

 

6131

6132

 

6133

6134

6135

6136

6137

 

 

 

 

 

 

 

6210

 

 

6211

6212

 

6213

 

6214

 

6215

 

 

6216

6217

6218

 

 

 

6220

 

6221

6222

6223

 

6224

 

6225

6226

 

 

6230

 

6231

 

6232

 

6233

 

6234

6235

6236

6237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6320

 

6321

6322

6323

 

 

 

 

 

 

 

 

6410

6411

 

6412

 

 

6413

 

6414

 

 

 

 

6420

6421

 

6422

6423

6424

 

 

 

 

 

6430

 

 

6431

 

6432

 

 

6433

 

6434

 

 

6435

6436

 

 

 

6440

 

6441

 

 

6442

6443

 

 

6444

 

6445

6446

6447

 

 

 

 

 

6460

 

6461

6462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA ROLNA, WETERYNARIA

Przepisy prawne dotyczące rolnictwa

i weterynarii

Obrót nieruchomościami rolnymi

Ewidencja, dokumentacja podstawowa

nieruchomości

Podziały i rozgraniczenia

nieruchomości

Scalenia i wymiana gruntów

Orzekanie o zwrocie nieruchomości

poprzedniemu właścicielowi

Zmiany rodzaju użytkowania

nieruchomości rolnej

 

Wyłączanie gruntów rolnych i

leśnych z produkcji

Wykazy nieruchomości PFZ

przeznaczonych do sprzedaży

Szacowanie i wycena nieruchomości i

ogłaszanie możliwości zgłaszania

ofert ich zakupu

Dzierżawy nieruchomości

 

Ochrona gruntów rolnych

Gospodarka Funduszem Ochrony

Gruntów Rolnych

Umowy o przekazaniu gospodarstwa

następcy

Przeciwdziałanie nieformalnemu

obrotowi ziemią

Wspólnoty gruntowe - statut, plan i

regulamin użytkowania gruntów i

urządzeń

Produkcja roślinna

Programowanie produkcji roślinnej

Rejonizacja upraw i struktura

zasiewów

Nadzór nad produkcją roślinną

Zezwolenia na uprawę maku i konopi

Ochrona roślin

Ochrona roślin uprawnych przed

chorobami

Informacje o pojawieniu się chorób,

szkodników i owadów

Nakazy wykonania określonych

czynności i zabiegów

Pomoc właścicielom upraw

dotkniętych zniszczeniami

Produkcja zwierzęca, rybactwo

Sprawy uznawania rozpłodników za

odpowiednie do hodowli

Uznawanie ferm zwierząt hodowlanych

i pasiek za zarodowe lub

reprodukcyjne

Nadzór nad produkcją zwierzęcą

Nadzór nad organizacją skupu płodów

rolnych

Sprawy rybactwa - podział na obwody

Nadzór nad śródlądową gospodarką

rybacką

Rejestracja sprzętu pływającego

służącego do połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich

Sprawy ogólne rolnictwa

Analiza i ocena działalności

jednostek obrotu produktami rolnymi

i obsługi producentów rolnych

Analiza i prognozy rozwoju

rolnictwa i gospodarki żywnościowej

oraz usług na rzecz rolnictwa

Doradztwo i oświata rolnicza

Zwalczanie skutków klęsk

żywiołowych w rolnictwie

Rekultywacja gruntów

Gospodarka humusem

Wnioski do KRUS o wcześniejsze

przyznanie emerytury

Nadzór weterynaryjny

Nadzór nad targami i spędami

Nadzór weterynaryjny nad obrotem

zwierzętami

Nadzór nad zakładami

utylizacyjnymi, zbiornicami zwłok

zwierzęcych i grzebowiskami

Nadzór nad lecznictwem i

profilaktyką weterynaryjną

Zwalczanie wścieklizny

Zwalczanie innych chorób

zaraźliwych zwierząt

Opieka weterynaryjna nad hodowlą

Nadzór nad weterynaryjną inspekcją

sanitarną

LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, OCHRONA

PRZYRODY

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki leśnej, łowieckiej,

ochrony przyrody

Gospodarka leśna i ochrona

lasów

Ustalanie kierunków rozwoju

leśnictwa

Zlecanie, zatwierdzanie i

finansowanie planów urządzania

lasów niepaństwowych

Wnioski o wykonanie na koszt

państwa czynności w zakresie

zagospodarowania lasów i przebudowy

drzewostanu

Zmiany przeznaczenia gruntów

leśnych na cele nierolnicze i

nieleśne

Nadzór nad zalesianiem

Zezwolenia na zalesienie gruntów

rolnych

Decyzje o przeznaczeniu gruntu

nieleśnego do zadrzewienia

Ochrona lasów przed szkodnikami

Ochrona lasów przed pożarami

Spółki leśne - rejestr i nadzór

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka - plany

Nadzór nad administrowaniem

łowiectwa

Ochrona przyrody

Ewidencja parków narodowych,

rezerwatów i pomników przyrody

Ustanowienie parku wiejskiego

Zmiana przeznaczenia terenów, na

których znajduje się starodrzew

Ochrona roślin

Ochrona zwierząt

Gospodarka zasobami przyrody

Ochrona krajobrazu

Wykroczenia przeciwko przyrodzie

GOSPODARKA WODNA

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki wodnej

Sprawy techniczne

Pozwolenia wodno-prawne

 

 

Normowanie poboru i zużycia wody

Orzekanie w sprawach przekazywania

nadwyżek wód kopalnianych

Projekty budowlanych obiektów

wodnych

Nadzór techniczno-budowlany nad

obiektami gospodarki wodnej

Opinie i uzgodnienia projektów

technicznych z zakresu gospodarki

wodnej i ochrony wód

Spółki wodne

Melioracje użytków rolnych

Ugody w sprawie zmian stosunków

wodnych na gruntach

Ochrona wód

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

wód

Decyzje w sprawach czystości wód

Sankcje za zanieczyszczanie wód

Ustalanie linii brzegu dla wód

innych niż wody żeglowne

Odszkodowania za zajęcie gruntu

przez wodę państwową

Kontrola i nadzór gospodarki wodnej

Ustalanie stref ochronnych źródeł

Ochrona przeciwpowodziowa

Sprawy ochrony przeciwpowodziowej -

ogólne

Organizacja ochotniczych drużyn

ratowniczych

Zobowiązania do wykonania prac

zabezpieczających przed powodzią

Odszkodowania za straty z tytułu

udziału w ochronie przed powodzią

Akcje przeciwpowodziowe

Zwalczanie skutków powodzi

Pomoc dla powodzian

Komunikaty i biuletyny informacyjne

komitetów przeciwpowodziowych

GEODEZJA ROLNA

 

 

Przepisy prawne dotyczące geodezji

rolnej

Służba geodezji rolnej

Wykonawstwo geodezyjne rolne

Ewidencja gruntów rolnych, zmiana,

aktualizacja

Pomiary geodezyjne

Zlecanie pomiarów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

Przepisy prawne dotyczące

przemysłu, usług i handlu

Sieć zakładów przemysłowych i

usługowych

Ewidencja podmiotów gospodarczych

Zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

Decyzje o rozszerzeniu

działalności, o wykreśleniu z

ewidencji lub o odmowie wpisu

Zaświadczenie o wpisie z innych

miast

Zaświadczenia potwierdzające dane

ze zbioru ewidencji działalności

gospodarczej

Polityka gospodarcza

Założenia polityki gospodarczej

Kompleksowe programy działalności

gospodarczej, handlowej i usługowej

Aktywizacja gospodarcza gminy

Analiza gospodarki gminy

Konkursy i oferty gminy na

zagospodarowanie infrastruktury

przemysłowo-usługowej

Zezwolenia, decyzje,

zgłoszenia

Pozwolenia (licencje) na

prowadzenie działalności

przemysłowej

Pozwolenia (licencje) na

prowadzenie działalności usługowej

Nadzór nad prowadzeniem

działalności zgodnie z pozwoleniem

(licencja)

Nadzór nad polityką rozwoju handlu,

przemysłu i usług

Zezwolenia na czasowe zamknięcie

placówek handlowych, usługowych i

gastronomicznych

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ewidencja i wydawanie koncesji na

świadczenie usług przewozowych

Działalność handlowa

Nadzór nad organizacją zaopatrzenia

ludności

Plany rozwoju sieci placówek

handlowych, usługowych i

gastronomicznych

Ustalanie godzin pracy placówek

Kontrola funkcjonowania placówek

handlowych, usługowych i

gastronomicznych

Analiza i ocena organizacji

zaopatrzenia ludności

Skup surowców wtórnych

Nadzór nad funkcjonowaniem targowisk

Regulowanie handlu obwoźnego

Prywatyzacja

przedsiębiorstw komunalnych

Ochrona konsumenta

Przepisy dotyczące ochrony

konsumenta

Przepisy ogólne, szkolenia

Indywidualne sprawy konsumentów

 

 

B-10

 

 

 

A

 

B-5

 

A

A

 

B-5

 

 

B-5

 

A

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-10

 

B-5

 

A

 

 

 

 

B-5

A

 

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

A

 

 

A

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

 

 

B-3

B-3

 

B-3

 

 

B-3

 

B-3

B-5

 

B-3

B-3

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

 

A

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

B-5

A

 

 

B-5

B-5

 

 

 

A

 

A

B-10

 

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

B-10

 

 

 

B-5

 

 

B-5

B-5

 

BE-5

 

B-5

 

BE-5

 

 

BE-10

B-5

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-10

B-10

B-5

B-5

 

 

 

 

 

B-10

 

B-10

 

 

A

 

B-5

B-5

A

 

 

B-10

 

 

 

 

A

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

BE-5

A

 

B-5

A

A

 

 

 

 

 

B-10

 

 

B-10

 

B-5

 

 

B-5

 

B-3

 

 

B-3

B-5

 

 

 

B-3

 

BE-5

 

 

B-3

B-3

 

 

B-3

 

B-3

B-3

B-3

A

 

 

 

B-10

 

B-10

B-5

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o uzyskanie zgody,

decyzje o wyłączeniu z

produkcji rolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od wygaśnięcia dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na szczególne wykorzystanie

wód i wykonanie urządzeń

wodnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własne - kat. A

 

Zobacz też: Obrót

nieruchomościami rolnymi

-symbol 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707

 

 

 

 

 

708

 

 

 

 

 

 

 

709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

 

 

 

 

 

 

 

711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

713

 

 

 

 

 

 

714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

 

721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

724

 

 

 

 

 

725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

 

 

731

 

732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734

 

 

 

735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

 

741

 

 

 

 

 

 

 

742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

743

 

 

 

 

 

 

 

744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

753

 

 

 

 

 

 

754

 

 

 

 

 

 

 

 

760

 

761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7010

 

7011

 

 

7012

 

7013

 

7014

 

 

 

7015

7016

 

 

 

7020

 

7021

 

7022

 

7023

 

 

 

 

7030

 

 

7031

 

 

 

7032

 

7033

7034

 

7035

7036

 

 

7040

 

7041

7042

 

7043

 

7044

 

 

7050

 

7051

7052

7053

 

 

7060

 

7061

7062

 

7063

 

7064

 

7065

 

 

7070

 

7071

 

 

7080

 

7081

7082

 

 

7090

 

 

7091

7092

 

7093

 

7094

 

 

 

 

7100

 

7101

7102

 

 

 

7110

 

7111

7112

 

7113

 

7114

 

7115

 

 

 

7120

7121

 

7122

7123

 

7124

 

 

 

7130

7131

7132

 

 

7140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7141

 

 

 

 

 

 

 

7142

7143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7210

7211

7212

7213

 

 

7220

7221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7222

7223

 

7224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7225

7226

7227

 

7228

 

 

 

7230

7231

 

7232

 

7233

 

 

 

7240

7241

 

 

 

7250

 

7251

 

7252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7320

 

7321

 

7322

 

7323

 

7324

 

 

7325

 

 

 

7326

 

7327

 

 

 

 

 

7330

 

 

 

7331

 

 

7332

7333

7334

 

 

 

 

 

7340

 

 

7350

 

7351

 

7352

 

7353

 

 

 

7354

 

7355

 

 

 

7356

 

 

7357

 

 

 

7358

7359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7410

7411

7412

 

 

 

7420

7421

7422

7423

 

7424

7425

 

 

7430

 

7431

 

 

 

 

7440

7441

7442

 

7443

 

 

 

 

7450

 

7451

 

7452

 

 

7453

 

7454

 

 

 

 

 

 

 

7510

 

7511

 

7512

 

7513

 

7514

7515

 

7516

 

 

 

7520

 

 

7521

 

 

7522

 

7523

 

 

 

7530

 

7531

 

 

 

7540

 

7541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7610

 

7611

7612

 

7613

 

7614

 

 

 

 

7620

 

7621

7622

 

7623

7624

 

 

7625

 

7626

 

7627

 

7628

 

 

7629

 

 

 

 

 

7630

 

7631

 

7632

 

 

7633

 

 

7634

7635

7636

7637

 

 

7638

 

 

 

7640

7641

7642

 

7643

 

 

 

7650

 

7651

7652

 

7653

 

7654

 

7655

 

7656

 

 

7657

 

 

7658

 

 

 

 

7660

7661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71400

 

71401

71402

 

71403

 

 

71404

 

71405

71406

 

71407

71408

 

71409

 

 

71410

 

71411

71412

 

 

 

 

71430

 

71431

71432

 

71433

 

 

71440

 

71441

71442

 

71443

 

71444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72210

72211

 

72212

72213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72240

 

72241

72242

 

 

72243

 

72244

72245

 

 

72246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki komunalnej

Urządzenia komunalne,

nadzór

Analizowanie i prognozowanie

rozwoju urządzeń komunalnych

Sprawy gospodarowania zasobami

paliw i źródłami energii o lokalnym

znaczeniu

Nadzór nad dostawami paliw, energii

i wspólną siecią energetyczną

Dysponowanie mocą, energią i

ilością paliwa we wspólnej sieci

Gospodarowanie środkami budżetowymi

przeznaczonymi na częściowe

pokrycie kosztów energii cieplnej

dla spółdzielni mieszkaniowych

Nadzorowanie gospodarki komunalnej

Opiniowanie planów i analizy

jednostek podległych

Inwestycje komunalne

Planowanie i opiniowanie inwestycji

komunalnych

Udział w kosztach inwestycji

komunalnych

Zatwierdzanie dokumentacji

inwestycji komunalnych

Nadzór nad realizacją budowy

urządzeń komunalnych

Zaopatrzenie ludności w

wodę i kanalizację

Nadzór w zakresie zleconego

administrowania funduszem rozwoju

wodociągów i kanalizacji

Nadzór nad planowaniem i

finansowaniem komunalnego

uzbrojenia wewnątrzosiedlowego

budownictwa spółdzielczego

Przejmowanie (komunalizacja)

wodociągów i urządzeń wodociągowych

Eksploatacja ujęć wody i wodociągów

Eksploatacja kanalizacji i

oczyszczalni

Umowy o dostawę wody

Ustalanie cen opłat za wodę

Drogi, ulice, mosty

Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów

itp.

Inwestycje na drogach

Partycypacje w kosztach inwestycji

na drogach

Wywłaszczanie terenów pod budowę

dróg, odszkodowania

Oświetlenie ulic

Usługi komunalne

Nadzorowanie świadczenia usług

komunalnych

Sieć energetyczna

Sieć gazownicza

Sieć ciepłownicza

Utrzymanie czystości

Wysypiska śmieci - utrzymanie,

eksploatacja i utylizacja

Analizy stanu sanitarno-porządkowego

Utrzymanie czystości placów, ulic i

posesji

Urządzenia służące do utrzymania

czystości

Likwidacja nielegalnych wysypisk i

składowisk

Szalety publiczne

Tereny zielone, sportowe

Zakładanie i utrzymywanie terenów

zieleni miejskiej

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Inne usługi komunalne

Schroniska dla bezdomnych zwierząt

 

Rejestracja psów

Akcje sanitarno-porządkowe

Cmentarze i grobownictwo

Nadzorowanie, organizowanie i

sprawowanie opieki nad cmentarzami

wojennymi i grobami poległych

Ewidencja cmentarzy

Zakładanie, rozszerzanie i

likwidacja cmentarzy komunalnych

Utrzymywanie i zarządzanie

cmentarzami komunalnymi

Ekshumacje i przewożenie zwłok

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA

Budownictwo mieszkaniowe

Planowanie budownictwa

mieszkaniowego

Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

Remonty budynków mieszkalnych

Gospodarowanie budynkami,

nadzór

Klasyfikacja odporności budynków na

szkody górnicze

Eksploatacja budynków mieszkalnych

Gospodarka funduszem rozwoju

budownictwa mieszkaniowego

Nadzór nad przedsiębiorstwami

budowlanymi i biurami projektowymi

Opiniowanie planów przedsiębiorstw

budowlanych i analizy ich wykonania

Wspólnoty mieszkaniowe

Indywidualne budownictwo

mieszkaniowe

Plany budownictwa jednorodzinnego

Dokumentacja typowa, sprzedaż,

porady

Pożyczki, kredyty

Ustalanie przeciętnego kosztu

wybudowania domu jednorodzinnego

Zabezpieczenie hipoteczne

wierzytelności państwowych

Fundusz mieszkaniowy

Planowanie funduszu mieszkaniowego

Wpływy na fundusz mieszkaniowy

Rozliczenia funduszu mieszkaniowego

Gospodarka lokalami

Polityka lokalowa - prawo lokalowe

Zarządzanie budynkami mieszkalnymi

stanowiącymi własność gminy

Ewidencja mieszkań komunalnych

Ustalanie czynszu na lokale

mieszkalne

Projekty rocznych list zawarcia

umów najmu lokali mieszkalnych i

lokali socjalnych

Umowy najmu lokali mieszkalnych

 

Umowy najmu lokali zastępczych

Przydziały lokali w razie klęsk

żywiołowych

Zamiana lokali

Usuwanie skutków samowoli

mieszkaniowej

Eksmisje

Publiczna gospodarka lokalami

Przekwaterowanie najemcy do lokalu

zamiennego

Podnajem lokali

Przebudowa lokali

Nadzór nad gospodarką lokalową

Ochrona lokatora

Umowy o opiekę nad spadkodawcami

lokali mieszkalnych

Rozstrzyganie sporów czynszowych

Współpraca ze Zrzeszeniem

Właścicieli Nieruchomości

Dodatki mieszkaniowe

Lokale użytkowe

Ewidencja lokali użytkowych w

zasobach komunalnych

Przetargi na lokale użytkowe

Umowy na wynajem lokali użytkowych

 

Ustalanie stawek czynszu na lokale

użytkowe

Kontrola wykorzystania lokali

użytkowych

Sprzedaż budynków i lokali

mieszkalnych

GOSPODARKA

NIERUCHOMOŚCIAMI

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki nieruchomościami

Ewidencja gruntów nierolniczych i

nieruchomości

Ewidencja gruntów nierolniczych

Ewidencja nieruchomości

Zasady ustalania cen gruntów

Listy rzeczoznawców majątkowych

Gospodarka gruntami

Przejmowanie gruntów, nieruchomości

Pierwokup, wywłaszczenia

Prawo pierwokupu

Wywłaszczanie nieruchomości, zwrot

wywłaszczonych nieruchomości

Zezwolenia na czasowe zajęcie terenu

Zezwolenia na zakładanie,

przeprowadzanie i wykonanie na

nieruchomościach urządzeń

technicznych

Zamiana gruntów, zmiana użytkowania

Zagospodarowanie gruntów

nierolniczych

Przekazywanie gruntów,

sprzedaż, dzierżawa,

zarząd

Przekazywanie gruntów w użytkowanie

wieczyste

Sprzedaż gruntów

Sprzedaż gruntów na terenach

wiejskich, zabudowanych obiektami

zabytkowymi

Dzierżawa, najem, użyczenie

 

Przekazywanie gruntów w zarząd

Rekompensaty za mienie pozostawione

poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej

Zezwolenia na zbycie nieruchomości

Darowizny i spadkobrania

Sprzedaż gruntów cudzoziemcom

Gospodarowanie funduszem gospodarki

gruntami

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa

Grunty pod budownictwo

mieszkaniowe

Dokumentacja terenowo-prawna

Plany szczegółowe dla gruntów pod

budownictwo mieszkaniowe

Tworzenie zasobu gruntów na cele

rozbudowy

Zarządzanie zasobem gruntów na cele

rozbudowy

Nadzór nad zarządzaniem gruntami

Organizacja zarządzania gruntami

Nadzór i kontrola zarządzania,

gruntami

Ogródki działkowe

Przeznaczenie gruntów na potrzeby

ogródków działkowych

Przekazywanie gruntów w użytkowanie

związkowi działkowców

Infrastruktura ogródków działkowych

BUDOWNICTWO, URBANISTYKA,

ARCHITEKTURA

Przepisy prawne dotyczące

budownictwa, urbanistyki,

architektury

Programy prac urbanistycznych i ich

realizacja

Planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

Projekty miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego

Zawiadamianie zainteresowanych

stron o przeznaczeniu terenu

Nadzór nad realizacją ustaleń

planów zagospodarowania

przestrzennego

Okresowe oceny skutków zmian w

zagospodarowaniu przestrzennym

wynikających z realizacji planu

miejscowego

Ewidencja zatwierdzonych planów i

zmian

Opinie urbanistyczne o

przeznaczeniu terenu w

obowiązujących planach

zagospodarowania

Lokalizacja inwestycji

Ustalanie warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu dla

inwestycji o znaczeniu krajowym i

wojewódzkim

Ustalanie warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu dla

inwestycji o znaczeniu lokalnym

Opiniowanie projektów inwestycyjnych

Określanie zespołu dawnej zabudowy

Decyzje w sprawach zmiany sposobu

wykorzystania terenu bez dokonania

inwestycji

Organizacja służb projektowania i

budownictwa

Organizacja służb budownictwa

Nadzór urbanistyczno-budowlany

Umowy z inwestorami o wzajemnych

zobowiązaniach i świadczeniach

Zatwierdzanie projektów pomników i

dzieł plastycznych

Zatwierdzanie projektów urządzeń,

tablic i reklam

Pozwolenia na budowę, przebudowę i

rozbudowę obiektów budowlanych oraz

zmiany sposobu użytkowania obiektów

budowlanych lub ich części

Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do

wykonywania robót budowlanych

Pozwolenia na użytkowanie obiektów

budowlanych oraz przyjmowanie

zgłoszeń o przystąpieniu do

użytkowania

Pozwolenia na montaż urządzeń

wpływających na wygląd obiektów

budowlanych

Pozwolenia na rozbiórkę obiektów

budowlanych oraz przyjmowanie

zgłoszenia zamiaru przystąpienia do

rozbiórki

Analizy i oceny ruchu budowlanego

Zaświadczenia

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Przepisy prawne dotyczące geodezji

i kartografii

Ewidencja gruntów i

budynków

Operaty ewidencji gruntów i budynków

Numeracja porządkowa nieruchomości

Nazewnictwo placów i ulic

Osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza,

mapy topograficzne

Osnowy geodezyjne

Ochrona znaków geodezyjnych

Mapa zasadnicza

Matryce i nakładki tematyczne mapy

zasadniczej

Mapy topograficzne

Mapy tematyczne

Prace różne (geodezyjne)

Rozgraniczenia i podziały

nieruchomości

Geodezyjna obsługa inwestycji

 

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

Ewidencja urządzeń podziemnych

Dokumentacja urządzeń podziemnych

Zezwolenia i decyzje dotyczące

urządzeń podziemnych

Roboty związane z urządzeniami

podziemnymi

Nadzór, ewidencja,

udostępnianie zasobu

Organizacja geodezyjnych jednostek

wykonawczych

Nadzór nad pracami geodezyjnymi i

kartograficznymi

Gospodarowanie Funduszem Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym

Ewidencja zasobu geodezyjnego i

kartograficznego

Udostępnianie zasobu

 

GEOLOGIA

Przepisy prawne dotyczące geologii

Geologia surowcowa

Ewidencja złóż kopalin do

eksploatacji

Inwentaryzacja i bilanse zasobów

złóż kopalin

Zezwolenia na eksploatacje złóż

kopalin

Analizy wykonawstwa prac w zakresie

geologii surowcowej

Opiniowanie koncesji górniczych

Zatwierdzanie kryterium

bilansowości złóż

Zatwierdzanie projektu

zagospodarowania złoża

Nadzór nad robotami geologicznymi

Nadzór i kontrola nad prowadzeniem

badań i sporządzaniem dokumentacji

geologicznych

Orzecznictwo w sprawach szkód

powstałych w związku z robotami

geologicznymi

Zezwolenie na prowadzenie prac

geologicznych

Kontrola realizacji planów prac

geologicznych

Hydrogeologia

Zatwierdzanie projektów prac

hydrogeologicznych

Zatwierdzenie projektu

zagospodarowania złoża

Geologia inżynierska

Zatwierdzanie prac projektów

geologiczno-inżynierskich

Zatwierdzanie dokumentacji

geologiczno-inżynierskiej

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przepisy prawne dotyczące ochrony

środowiska

Plany i programy dotyczące ochrony

środowiska

Prognozy i programy przedsięwzięć z

zakresu ochrony środowiska

Normatywy i wskaźniki czystości wód

Normatywy i wskaźniki dotyczące

czystości powietrza atmosferycznego

Normatywy i wskaźniki dotyczące

hałasu

Popularyzacja i propaganda ochrony

środowiska

Nadzór, koordynacja i kontrola

ochrony środowiska

Badania, analizy i oceny jakości

środowiska

Notatki i pisma z wizji lokalnych

Nadzór nad ośrodkami badań i

kontroli ochrony środowiska

Ustanawianie stref ochronnych

Opiniowanie lokalizacji inwestycji

pod względem szkodliwości dla

środowiska

Nadzór i kontrola inwestycji w

zakresie ochrony środowiska

Opiniowanie lokalizacji warsztatów

rzemieślniczych

Orzecznictwo administracyjne w

zakresie szkodliwości dla środowiska

Wnioski o ściganie za wykroczenia

określone w ustawie o ochronie

przyrody

Gospodarowanie Terenowym Funduszem

Gospodarki Wodnej i Ochrony

Środowiska

Ochrona gleby, zieleni,

obiektów i urządzeń wodnych

Ustalanie warunków wprowadzania

ścieków do wody i do ziemi

Orzekanie kar za nieprzestrzeganie

warunków wprowadzania ścieków

Opiniowanie projektów obiektów

budowlanych pod kątem ochrony wód,

gleby, zieleni

Budowa, remonty, modernizacje

obiektów służących ochronie wód,

gleby, zieleni

Straże ochrony przyrody

Wycinka drzew i krzewów

Utrzymywanie zieleni

Decyzje w sprawie opłat za

gospodarcze korzystanie ze

środowiska

Opiniowanie wniosków o obniżenie

opłaty eksploatacyjnej

Ochrona powietrza atmosferycznego

Ewidencja źródeł zanieczyszczeń

Modernizacja systemów grzewczych

Uzgadnianie dokumentacji i

wielkości emisji

Bilanse źródeł szkodliwego

zanieczyszczenia powietrza

Szkody górnicze

Analizy i informacje dotyczące

występowania szkód górniczych

Opiniowanie planów ruchu kopalń

Programy i plany w zakresie

usuwania szkód górniczych

Sprawozdania dotyczące usuwania

szkód

Ewidencja orzeczeń organu do spraw

szkód górniczych

Nadzór nad wykonaniem orzeczeń w

sprawie usuwania szkód

Koordynacja zamierzeń i współpraca

z innymi instytucjami w zakresie

zapobiegania i likwidacji szkód

Ewidencja budynków mieszkalnych

zakwalifikowanych do rozbiórki na

skutek szkód górniczych

Przeglądy okresowe budynków

przeznaczonych do rozbiórki na

skutek szkód

Gospodarka odpadami

Odpady niebezpieczne

Odpady inne niż niebezpieczne

 

 

B-5

 

 

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-10

 

 

 

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

A

 

B-5

B-5

 

B-10

B-10

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-10

 

B-5

 

 

B-3

 

B-5

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-10

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

BE-5

 

 

A

A

 

B-5

 

B-5

 

 

 

 

B-10

 

B-5

B-10

 

 

 

BE-10

 

B-3

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-3

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

 

BE-10

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

B-3

 

 

A

 

B-10

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-25

 

 

 

 

B-10

 

 

 

 

A

A

A

B-10

 

 

B-15

 

 

B-25

A

 

B-25

B-15

 

 

 

A

BE-5

 

 

 

 

 

A

 

A

A

 

 

B-5

 

B-5

BE-10

 

 

B-15

BE-25

B-10

B-5

 

A

 

 

 

A

BE-10

 

A

 

BE-10

 

 

 

B-10

B-5

 

 

 

A

 

B-10

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

A

 

B-5

 

B-10

 

 

A

 

 

 

A

 

B-10

 

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

 

BE-5

A

BE-5

 

 

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

A

 

B-5

 

B-10

 

 

 

B-5

 

B-10

 

 

 

B-10

 

 

B-5

 

 

 

A

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

A

B-5

A

BE-10

 

A

A

 

 

A

 

BE-5

 

 

 

 

A

A

B-10

 

B-10

 

 

 

 

A

 

B-5

 

B-5

 

 

A

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

A

 

A

 

BE-10

 

B-5

 

BE-5

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

 

 

B-10

 

 

B-5

 

B-10

 

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

 

A

 

BE-10

BE-10

 

BE-10

 

B-3

 

 

 

 

A

 

BE-10

B-3

 

BE-5

BE-10

 

 

BE-10

 

BE-10

 

B-5

 

B-5

 

 

B-5

 

 

 

 

 

BE-5

 

B-3

 

B-3

 

 

B-3

 

 

B-3

B-5

B-5

B-10

 

 

B-5

 

 

 

A

BE-5

BE-5

 

A

 

 

 

A

 

A

A

 

A

 

B-10

 

B-10

 

BE-10

 

 

A

 

 

B-5

 

 

 

 

BE-5

B-5

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym "akcja zima"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładanie, utrzymywanie i

nadzór

 

 

Np. deratyzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od wygaśnięcia umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od wygaśnięcia umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania liczy się

od chwili ustania

Uwagi: jak wyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wraz ze zmianami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzje, opiniowanie decyzji

 

 

 

Decyzje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres przechowywania nalicza

się zgodnie z ustawą - Prawo

budowlane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O statusie lokalu, o wydanych

pozwoleniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy obiektów po

inwentaryzacji powykonawczej -

kat. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księgi ewidencyjne, mapy

rozkładowe sekcji

w tym ewidencja i dokumentacja

sprzedaży map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje, wnioski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804

 

 

 

 

 

 

 

805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

 

 

811

 

 

 

 

 

 

 

812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8010

 

8011

 

8012

 

 

 

8020

 

8021

8022

 

8023

8024

 

8025

8026

 

8027

 

 

 

8030

8031

8032

8033

 

8034

 

8035

 

 

 

8040

 

8041

8042

 

 

 

8050

8051

8052

8053

 

 

8060

 

8061

 

8062

 

8063

8064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8110

 

8111

 

 

 

8120

8121

8122

8123

8124

8125

8126

 

8127

 

 

 

8130

8131

 

8132

8133

8134

8135

 

 

 

8140

 

8141

8142

 

8143

 

8144

 

 

 

8150

 

8151

 

 

8152

 

 

 

 

8160

8161

 

8162

 

 

 

8170

 

8171

8172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA LUDNOŚCI

Przepisy prawne dotyczące ochrony

zdrowia ludności

Plany i programy ochrony zdrowia

ludności

Opracowania kompleksowe (baza,

kadry, organizacja)

Opracowania analityczne z zakresu

ochrony zdrowia

Programy zwalczania chorób

społecznych

Organizacja opieki zdrowotnej

Struktura organizacyjna służby

zdrowia w gminie

Rozwój sieci placówek - programy

Modernizacja i remonty placówek

służby zdrowia

Nadzór nad placówkami służby zdrowia

Pracownicy służby zdrowia (rejestr

uprawnień)

Kształcenie podyplomowe

Zakłady i urządzenia lecznictwa

uzdrowiskowego - ewidencja

Apteki - tworzenie - zmiany typu -

unieruchomienia

Profilaktyka i oświata zdrowotna

Oświata sanitarna

Opieka profilaktyczna

Szczepienia ochronne

Zapobieganie chorobom zawodowym i

wypadkom

Nadzór nad działalnością średnich

szkół medycznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w

placówkach opieki zdrowotnej

Lecznictwo

Metody leczenia, pielęgnacji i

rehabilitacji

Dokumentacja stanu zdrowia

Ustalanie chorób i przyczyn zgonów

Sprawy sanitarne i

przeciwepidemiologiczne

Zwalczanie chorób zakaźnych

Meldunki o zachorowaniach

Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Bieżący nadzór sanitarny

Środki lecznicze i sanitarne

Zasady zaopatrywania chorych w

środki lecznicze i sanitarne

Badania środków leczniczych i

sanitarnych

Zezwolenia na wyrób środków

leczniczych i sanitarnych

Krwiodawstwo

Rozdzielnictwo deficytowych i

reglamentowanych artykułów

leczniczych i sanitarnych,

pomocniczych i technicznych

POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA NAD

DZIEĆMI

Przepisy prawne dotyczące pomocy

społecznej i rehabilitacji osób

niepełnosprawnych

Jednostki organizacyjne pomocy

społecznej

Ewidencja jednostek pomocy

społecznej

Nadzór nad działalnością jednostek

pomocy społecznej

Świadczenia pomocy

Renty socjalne

Zasiłki celowe

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Pomoc rzeczowa

Pomoc w ekonomicznym

usamodzielnieniu się

Dodatkowe świadczenia

Działalność opiekuńcza i

usługi opiekuńcze

Wywiady środowiskowe

Decyzje o skierowaniu do jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej

Mieszkania ochronne

Interwencje kryzysowe

Sprawianie pogrzebów

Pomoc uchodźcom

Sprawy osób

niepełnosprawnych

Zasady doboru zajęć według rodzajów

inwalidztwa

Analiza pracy osób niepełnosprawnych

Popularyzacja rehabilitacji

zawodowej

Poradnictwo zawodowe dla osób

niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zatrudnianie i opieka nad osobami

niepełnosprawnymi

Zasady zatrudniania osób

niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

 

 

Zasady funkcjonowania zakładów

opiekuńczo-leczniczych i

leczniczo-wychowawczych

Opieka nad dziećmi

Organizacja domów małego dziecka

Świetlice dla dzieci specjalnej

troski

Organizacja i utrzymanie żłobków

Zapobieganie patologiom

społecznym

Zwalczanie i zapobieganie

alkoholizmowi

Zwalczanie i zapobieganie narkomanii

Zwalczanie i zapobieganie innym

szkodliwym zjawiskom i patologiom

 

 

B-5

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

 

 

A

 

A

B-5

 

B-5

B-20

 

B-5

A

 

A

 

 

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

A

 

B-10

A

 

 

 

B-5

B-5

B-5

B-5

 

 

A

 

B-5

 

B-10

 

B-5

B-2

 

 

 

 

 

 

 

B-5

 

 

 

 

 

A

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

B-5

 

B-5

B-5

B-5

BE-5

 

 

 

B-10

 

A

B-5

 

B-5

 

B-5

 

 

 

A

 

B-5

 

 

A

 

 

 

 

A

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

 

B-5

B-5

 

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

Bc

 

 

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

 

 

Bc

 

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym specjalne

 

 

w tym gwarantowane i specjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnie inwalidzkie,

warsztaty pracy chronionej,

warsztaty terapii zajęciowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - ZATRUDNIENIE I SPRAWY SOCJALNE

Symbole klasyfikacyjne

 

 

Kategoria archiwalna

 

 

II

stopnia

podziału

III

stopnia

podziału

IV

stopnia

podziału

V stopnia

podziału

 

Hasła klasyfikacyjne

 

 

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

 

Uwagi

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

901

 

 

 

 

902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

 

911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9010

9011

 

 

9020

9021

9022

9023

9024

 

 

9030

9031

 

9032

 

9033

 

9034

9035

 

 

 

9040

9041

 

9042

 

9043

 

9044

9045

 

 

 

9050

9051

 

 

9052

9053

 

 

 

 

 

 

 

 

9110

9111

 

9112

9113

9114

 

9115

 

 

 

9120

9121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATRUDNIENIE

Przepisy prawne dotyczące

zatrudnienia

Plany i programy zatrudnienia

Analizy i oceny rynku pracy

Bilanse siły roboczej

Pośrednictwo pracy

Przyjmowanie zgłoszeń zakładów pracy

Kierowanie do pracy

Plany werbunkowe i ich realizacja

Przemieszczanie kadr

Poradnictwo zawodowe

Sprawy bezrobotnych

Rejestr bezrobotnych

Pozyskiwanie miejsc pracy dla

bezrobotnych

Przekwalifikowania i przyuczenia do

innego zawodu

Zapobieganie skutkom zbiorowych

zwolnień z pracy

Prace interwencyjne

Służba zastępcza poborowych

Zatrudnianie młodocianych i

absolwentów szkół

Informacja zawodowa

Zatrudnianie absolwentów szkół

wyższych

Zatrudnianie absolwentów szkół

średnich

Zatrudnianie absolwentów szkół

podstawowych

Bilanse młodocianych sił roboczych

Rekrutacja młodzieży do hufców pracy

Zatrudnianie za granicą i

zatrudnianie cudzoziemców

Umowy, porozumienia, wytyczne

Zgłoszenia osób podejmujących prace

za granicą na podstawie umów

indywidualnych

Kierowanie do pracy za granicą

Zezwolenia na zatrudnienie

cudzoziemców

SPRAWY SOCJALNE

Przepisy prawne dotyczące spraw

socjalnych

Fundusz Pracy

Propozycje do planu funduszu pracy

Gospodarowanie środkami Funduszu

Pracy

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki szkoleniowe

Pożyczki na tworzenie dodatkowych

miejsc pracy

Refundacje wynagrodzeń inwalidów,

młodocianych, uczniów

Różne akcje socjalne

Stypendia

Hotele robotnicze

 

 

B-10

 

 

 

A

A

 

 

B-5

B-3

B-5

B-5

B-3

 

 

B-5

B-5

 

B-5

 

B-5

 

B-3

B-5

 

 

 

B-3

B-3

 

B-3

 

B-3

 

A

B-3

 

 

 

B-5

B-5

 

 

B-5

B-5

 

 

 

B-10

 

 

 

B-3

B-5

 

B-5

B-5

B-5

 

B-5

 

 

 

B-5

B-3

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

 

Bc

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

Bc

Bc

 

 

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

Bc

Bc

Bc

 

Bc

 

 

 

Bc

Bc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wzór formularza spisu spraw

19....

rok

 

............

(referent)

 

...........

(symbol kom. org.)

 

.............

(oznacz. teczki)

 

.............

(tytuł teczki wg wykazu akt)

Lp.

 

 

SPRAWA

(krótka treść)

 

OD KOGO WPŁYNĘŁA

 

DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

znak pisma

 

z dnia

 

wszczęcia

sprawy

ostatecznego

załatwienia

UWAGI (sposób

załatwienia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis spraw

ZAŁĄCZNIK Nr 6(22)

WZORY BLANKIETÓW KORESPONDENCYJNYCH, PIECZĘCI NAGŁÓWKOWYCH l PIECZĘCI DO PODPISU W ORGANACH SAMORZĄDU GMINY

______________________________________________________________

I. Gmina

1. Wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci

nagłówkowych oraz pieczęci podpisowych stosowanych w

sprawach należących do kompetencji rady:

1) nagłówkowe:

RADA GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY lub WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko imię i nazwisko

______________________________________________________________

2. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego rady:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY

(imię i nazwisko)

3. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczącego rady:

1) nagłówkowe:

RADA GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

4. W sprawach należących do kompetencji komisji rady stosuje

się blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe

ustalone dla rady oraz pieczęcie podpisowe w brzmieniu:

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI ..................

imię i nazwisko

5. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wójta:

1) nagłówkowe:

WÓJT GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

WÓJT lub w z. WÓJTA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Wójta

6. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

zastępców wójta:

1) nagłówkowe:

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

ZASTĘPCA WÓJTA

imię i nazwisko

7. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z

upoważnienia wójta:

1) nagłówkowe:

WÓJT GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

z up. WÓJTA

imię i nazwisko

Zastępca Wójta

lub też:

1) nagłówkowe:

URZĄD GMINY OSIECZNICA

(adres)

2) podpisowe:

z up. WÓJTA

imię i nazwisko

kierownik Wydziału ..............

lub

z up. WÓJTA

imię i nazwisko

kierownik referatu ..............

8. Wzory pieczęci podpisowych stosowanych przez komisarzy

rządowych i osoby pełniące funkcję organów gminy:

1)

WÓJT WÓJT

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW

GMINY

imię i nazwisko imię i nazwisko

2)

RADA GMINY RADA GMINY

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW

GMINY

imię i nazwisko imię i nazwisko

_____________________________________________________________

II. Gmina lub miejscowość o statusie miasta

1. Wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci

nagłówkowych oraz pieczęci podpisowych stosowanych w

sprawach należących do kompetencji rady:

1) nagłówkowe:

RADA MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY lub WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko imię i nazwisko

_____________________________________________________________

2. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego rady:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY

(imię i nazwisko)

3. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczącego rady:

1) nagłówkowe:

RADA MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

4. W sprawach należących do kompetencji komisji rady

stosuje się blankiety korespondencyjne lub pieczęcie

nagłówkowe ustalone dla rady oraz pieczęcie podpisowe

w brzmieniu:

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI .......................

imię i nazwisko

5. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

prezydenta miasta:

1) nagłówkowe:

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

PREZYDENT MIASTA lub w z. PREZYDENTA MIASTA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Prezydenta

6. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

zastępców prezydenta:

1) nagłówkowe:

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

imię i nazwisko

7. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z

upoważnienia prezydenta:

1) nagłówkowe:

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

z up. PREZYDENTA MIASTA

imię i nazwisko

Zastępca Prezydenta

lub też:

1) nagłówkowe:

URZĄD MIASTA POZNAŃ

(adres)

2) podpisowe:

z up. PREZYDENTA MIASTA

imię i nazwisko

kierownik Wydziału .................

lub

z up. PREZYDENTA MIASTA

imię i nazwisko

kierownik referatu .................

8. Wzory pieczęci podpisowych stosowanych przez komisarzy

rządowych i osoby pełniące funkcję organów gminy:

1)

PREZYDENT MIASTA PREZYDENT MIASTA

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW MIASTA

imię i nazwisko imię i nazwisko

2)

RADA MIASTA RADA MIASTA

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW MIASTA

imię i nazwisko imię i nazwisko

_______________________________________________________________

III. Gmina, w której rada gminy znajduje się w mieście

położonym na terytorium tej gminy

1. Wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci

nagłówkowych oraz pieczęci podpisowych stosowanych w

sprawach należących do kompetencji rady:

1) nagłówkowe:

RADA MIEJSKA w GIŻYCKU

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY lub WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko imię i nazwisko

______________________________________________________________

2. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe

oraz pieczęcie podpisowe w sprawach należących do

kompetencji przewodniczącego rady:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

3. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe

oraz pieczęcie podpisowe w sprawach należących do

kompetencji wiceprzewodniczącego rady:

1) nagłówkowe:

RADA MIEJSKA w GIŻYCKU

(adres)

2) podpisowe:

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

4. W sprawach należących do kompetencji komisji rady

stosuje się blankiety korespondencyjne lub pieczęcie

nagłówkowe ustalone dla rady oraz pieczęcie podpisowe w

brzmieniu:

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI ..................

imię i nazwisko

5. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe

oraz pieczęcie podpisowe w sprawach należących do

kompetencji burmistrza:

1) nagłówkowe:

BURMISTRZ GIŻYCKA

(adres)

2) podpisowe:

BURMISTRZ lub w z. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Burmistrza

6. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do

kompetencji zastępców burmistrza:

1) nagłówkowe:

ZASTĘPCA BURMISTRZA GIŻYCKA

(adres)

2) podpisowe:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

imię i nazwisko

7. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z

upoważnienia burmistrza:

1) nagłówkowe:

BURMISTRZ GIŻYCKA

(adres)

2) podpisowe:

z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko

Zastępca Burmistrza

lub też:

1) nagłówkowe:

URZĄD MIEJSKI w GIŻYCKU

(adres)

2) podpisowe:

z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko

kierownik Wydziału .....................

lub

z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko

kierownik referatu ......................

8. Wzory pieczęci podpisowych stosowanych przez komisarzy

rządowych i osoby pełniące funkcję organów gminy:

1)

BURMISTRZ BURMISTRZ

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW GMINY

imię i nazwisko imię i nazwisko

2)

RADA MIEJSKA RADA MIEJSKA

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW GMINY

imię i nazwisko imię i nazwisko

_______________________________________________________________

IV. Związki międzygminne i jednostki pomocnicze gmin

A. Związek międzygminny

1. Wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci

nagłówkowych oraz pieczęci podpisowych stosowanych w

sprawach należących do kompetencji zgromadzenia związku

międzygminnego:

1) nagłówkowe:

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY lub WICEPRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA ZGROMADZENIA

imię i nazwisko imię i nazwisko

2. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(imię i nazwisko)

3. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego:

1) nagłówkowe:

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

WICEPRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(imię i nazwisko)

4. Blankiety korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

zarządu związku międzygminnego:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU lub w z. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Przewodniczącego

Zarządu

5. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

imię i nazwisko

6. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczących zarządu związku międzygminnego:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

imię i nazwisko

7. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z

upoważnienia przewodniczącego zarządu związku

międzygminnego:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

(adres)

2) podpisowe:

z up. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

imię i nazwisko

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

lub

z up. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

imię i nazwisko

członek Zarządu

8. Wzory pieczęci podpisowych stosowanych przez komisarzy

rządowych i osoby pełniące funkcję organów związku

międzygminnego:

1)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW

imię i nazwisko ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

imię i nazwisko

2)

ZARZĄD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZARZĄD ZWIĄZKU

KOMISARZ RZĄDOWY MIĘDZYGMINNEGO OSOBA

imię i nazwisko PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

imię i nazwisko

3)

RADA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO RADA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

KOMISARZ RZĄDOWY OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW

imię i nazwisko ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

imię i nazwisko

B. Jednostki pomocnicze gmin

1. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

rady jednostki pomocniczej:

1) nagłówkowe:

RADA DZIELNICY1 MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY lub WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko imię i nazwisko

2. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego rady jednostki pomocniczej gminy:

1) nagłówkowe:

PRZEWODNICZĄCY

RADY DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

PRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

3. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczącego rady jednostki pomocniczej gminy:

1) nagłówkowe:

RADA DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

imię i nazwisko

4. W sprawach należących do kompetencji komisji rady

jednostki pomocniczej stosuje się blankiety

korespondencyjne lub pieczęcie nagłówkowe ustalone dla

rady oraz pieczęcie podpisowe w brzmieniu:

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI ...................

imię i nazwisko

5. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

zarządu jednostki pomocniczej gminy:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

BURMISTRZ lub w z. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Burmistrza

6. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

przewodniczącego zarządu:

1) nagłówkowe:

BURMISTRZ DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

BURMISTRZ

imię i nazwisko

7. Blankiety korspondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach należących do kompetencji

wiceprzewodniczących zarządu jednostki pomocniczej:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

ZARZĄDU

(imię i nazwisko)

8. Blankiety korespondencyjne i pieczęcie nagłówkowe oraz

pieczęcie podpisowe w sprawach załatwianych z

upoważnienia przewodniczącego zarządu:

1) nagłówkowe:

ZARZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

z up. BURMISTRZA lub z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

Zastępca Przewodniczącego Zarządu członek Zarządu

lub też:

1) nagłówkowe:

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW-GMINY

M.ST. WARSZAWA

(adres)

2) podpisowe:

z up. BURMISTRZA lub z up. BURMISTRZA

imię i nazwisko imię i nazwisko

kierownik Wydziału ....... kierownik referatu .....

V. Zasady używania blankietów korespondencyjnych, pieczęci

nagłówkowych i pieczęci do podpisu w przypadkach

szczególnych

1. W przypadku załatwiania spraw przez gminę z upoważnienia

innej gminy stosuje się blankiet korespondencyjny lub

pieczęć nagłówkową organu gminy załatwiającego sprawę.

2. Pieczęć do podpisu, w przypadku, o którym mowa w pkt 1,

powinna określać gminę, z której upoważnienia sprawa jest

załatwiana, imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego

do załatwiania spraw.

3. W przypadku załatwiania spraw przez kierowników jednostek

organizacyjnych z upoważnienia organów gminy, stosuje się

blankiet korespondencyjny lub pieczęć nagłówkową

jednostki upoważnionej.

4. Pieczęć do podpisu, w przypadku, o którym mowa w pkt 3,

powinna określać gminę, z której upoważnienia sprawa jest

załatwiana, imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego

do załatwiania spraw.

5. W przypadku załatwiania spraw przekazanych w drodze

porozumienia przez organ administracji publicznej do

prowadzenia przez organ gminy, stosuje się blankiet

korespondencyjny lub pieczęć nagłówkową jednostki

upoważnionej.

6. Pieczęć do podpisu, w przypadku, o którym mowa w pkt 5,

powinna określać organ, w którego imieniu sprawa jest

załatwiana, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

upoważnionego do załatwiania spraw.

________

1 Stosuje się odpowiednio do osiedli, sołectw i innych

jednostek pomocniczych gmin.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ

Lp.

 

 

PRZYCHODZĄCE

Data otrzymania

 

WYCHODZĄCE

Data

wysłania

NAZWA

ADRESATA/PI

ONU

ILOŚĆ

PRZESYŁEK

 

POKWITOWANIE

ADRESATA

 

UWAGI

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 8

OPIS TECZKI AKTOWEJ

................. .........................

symbol literowy jednostka i komórka kategoria

komórki organizacyjna archiwalna

organizacyjnej

i symbol

klasyfikacyjny

z wykazu akt

...............................................

tytuł teczki i nazwa hasła klasyfikacyjnego

.............................

(roczne daty końcowe akt)

ZAŁĄCZNIK Nr 9

............................

(nazwa jednostki

i komórki organizacyjnej)

SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT Nr .............

Lp.

 

 

 

 

 

Znak

teczki

 

 

 

 

Tytuł

teczki

 

 

 

 

Daty

skrajne

od-do

 

 

 

Kat. akt

 

 

 

 

 

Liczba

teczek

 

 

 

 

Miejsce

przechowywania

akt

 

 

 

Data

zniszczenia

lub

przekazania

do arch.

państwowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Przekazujący akta                             Kierownik komórki                       Przyjmujący akta                 
                                                                           organizacyjnej

           imię i nazwisko                                   imię i nazwisko                                imię i nazwisko

               ................                                                .................                                             ................

               (podpis)                                                   (podpis)                                             (podpis)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-11-2004 17:02:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 04-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 04-11-2004 17:02:43