Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty z dnia 5 grudnia 2000r.

 

Dz.U.00.110.1176
2003-01-01 zm. Dz.U.02.207.1758 §1
2003-08-16 zm. Dz.U.03.143.1392 §1
2004-01-01 zm. Dz.U.03.219.2156 §1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2000 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty,

2) przypadki, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego,

3) wzory znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunki ich wymiany.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.

Rozdział 2

Opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zapłata opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonywana jest znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

2. (1) Opłatę skarbową od przedmiotów opłaty skarbowej, o których mowa w ust. 1, zobowiązany może również zapłacić gotówką lub bezgotówkowo.

3. Jeżeli należna opłata skarbowa przekracza 100 zł, dokonuje się jej zapłaty gotówką lub bezgotówkowo.

4. (2) Ilekroć zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, dokonujący zapłaty zobowiązany jest określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej.

5. (3) Dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, wskazuje numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta), tytuł i datę wpłaty oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez upoważnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze.

§ 4. (4) 1. Znaki opłaty skarbowej od podania i dołączonych załączników nakleja się na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli załączniki są składane w terminie późniejszym niż podanie, znaki opłaty skarbowej należnej od załączników nakleja się na załącznikach.

2. Jeżeli opłata skarbowa od podania i dołączonych załączników została zapłacona gotówką lub bezgotówkowo, na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego właściwego urzędu gminy (miasta). Odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy.

§ 5. 1. (5) Jeżeli wniesiono podanie bez dokonania zapłaty należnej opłaty skarbowej lub zapłacono ją w wysokości niższej od należnej, organ administracji rządowej lub samorządowej, a także podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, wzywa zobowiązanego do zapłaty opłaty lub do jej uzupełnienia w terminie określonym w odrębnych przepisach, z pouczeniem, że w razie niewykonania tego obowiązku podanie pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli podanie powinno zostać rozpatrzone pomimo niezapłacenia opłaty skarbowej, podmiot, do którego wpłynęło podanie lub któremu podanie przekazano, określa jednocześnie w wezwaniu koszty tego wezwania oraz poucza, iż w razie niezapłacenia opłaty skarbowej koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli zobowiązany złoży w wyznaczonym terminie znaki opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, nakleja się je na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli zobowiązany naklei znaki opłaty skarbowej na otrzymanym wezwaniu i doręczy je podmiotowi, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, wezwanie dołącza się do podania albo do protokołu stwierdzającego wniesienie podania, albo do wydruku komputerowego podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, na którym odnotowuje się wysokość zapłaconej opłaty i datę doręczenia wezwania przez zobowiązanego. W przypadku zapłaty lub uzupełnienia opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo stosuje się przepis § 4 ust. 2.

2. (6) W razie powstania, określonych w odrębnych przepisach, przesłanek zobowiązujących do rozpatrzenia podania pomimo niedokonania zapłaty opłaty skarbowej, a zobowiązany nie zapłacił opłaty skarbowej w terminie wyznaczonym przez organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, organ ten albo podmiot przekazuje podanie albo protokół stwierdzający wniesienie podania, albo wydruk komputerowy podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej właściwemu organowi podatkowemu.

3. Jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą oraz nie zapłaciła opłaty skarbowej, opłatę skarbową od podania pobiera polski urząd konsularny, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wnoszącej podanie, powiadamiając ją o sposobie załatwienia sprawy.

§ 6. (7) 1. Znaki opłaty skarbowej od czynności urzędowej nakleja się na podaniu o dokonanie tej czynności albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na protokole stwierdzającym dokonanie czynności, albo na dokumencie zgłoszenia. Jeżeli w wyniku dokonanej czynności urzędowej zostanie wydany dokument, zamieszcza się na nim adnotację o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości, a jeżeli wydawana jest kopia (odpis, wypis) dokumentu, adnotację tę zamieszcza się na kopii (odpisie, wypisie).

2. W przypadku, w którym zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy, a na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania o dokonanie czynności urzędowej, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na protokole stwierdzającym dokonanie czynności, albo na dokumencie zgłoszenia zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Jeżeli w wyniku czynności urzędowej zostanie wydany dokument, zamieszcza się na nim adnotację o dokonanej zapłacie opłaty skarbowej, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta), a jeżeli wydawana jest kopia (odpis, wypis) dokumentu, adnotację tę zamieszcza się na kopii (odpisie, wypisie). Odpis dowodu wpłaty lub wydruk komputerowy dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy.

§ 7. (8) 1. Znaki opłaty skarbowej od zaświadczenia lub zezwolenia nakleja się, z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia, na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, a na wydawanym dokumencie zamieszcza się adnotację o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości.

2. W przypadku, w którym zapłata opłaty skarbowej od zaświadczenia lub zezwolenia następuje gotówką lub bezgotówkowo, odpis dowodu wpłaty lub wydruk dowodu wpłaty w formie elektronicznej dołącza się do akt sprawy. Na wydanym zaświadczeniu lub zezwoleniu zamieszcza się adnotację, w której stwierdza się wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta).

§ 8. 1. (9) Znaki opłaty skarbowej kasują pracownicy organów administracji rządowej lub samorządowej, a także podmiotów określonych w art. 1 ust. 2 ustawy, które rozpatrują podania, dokonują czynności urzędowych, wydają zaświadeczenia lub zezwolenia.

2. Znaki opłaty skarbowej kasuje się przez przekreślenie ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na którym naklejono znaki. Na każdym ze znaków wpisuje się datę skasowania, a obok znaków - sumę, na którą znaki skasowano, oraz umieszcza się podpis kasującego.

§ 9. (10) 1. Jeżeli podanie, czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione, należy na podaniu albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej, albo na dokumencie wydanym w wyniku dokonania czynności urzędowej, albo na zezwoleniu, albo zaświadczeniu zamieścić adnotację ze wskazaniem podstawy prawnej wyłączenia lub zwolnienia.

2. Jeżeli czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolniona, a w wyniku dokonania czynności urzędowej nie wydaje się dokumentu, stosowną adnotację wraz ze wskazaniem podstawy prawnej należy zamieścić na podaniu (dokumencie zgłoszenia) albo na protokole stwierdzającym wniesienie podania o dokonanie tej czynności, albo na wydruku komputerowym podania wniesionego za pomocą poczty elektronicznej.

Rozdział 3

Opłata skarbowa od dokumentów

§ 10. (11) 1. Z zastrzeżeniem § 14, zapłata opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) dokonywana jest znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, gotówką lub bezgotówkowo.

2. Na dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika naklejone znaki opłaty skarbowej kasuje mocodawca lub pełnomocnik przez umieszczenie na nich daty i swojego podpisu. Na odpisie (wypisie) takiego dokumentu naklejone znaki opłaty skarbowej kasuje pełnomocnik przez umieszczenie na nich daty i swojego podpisu.

3. Jeżeli mocodawca lub pełnomocnik nie skasował znaków opłaty skarbowej, a dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub odpis (wypis) takiego dokumentu zostanie złożony organowi administracji rządowej lub samorządowej, a także podmiotowi, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, znaki opłaty skarbowej kasują pracownicy tego organu lub podmiotu. Sposób kasowania znaków opłaty skarbowej określa § 8 ust. 2.

4. Ilekroć zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, stosuje się przepisy § 3 ust. 4 i 5.

§ 11. 1. Zapłaty opłaty skarbowej od weksla dokonuje się:

1) przez zastosowanie urzędowego blankietu wekslowego odpowiedniej wartości, a jeżeli wartość tego blankietu jest niższa niż należna opłata skarbowa, uzupełnia się ją przez naklejenie na odwrotnej stronie blankietu znaków opłaty skarbowej; kwota uzupełnienia opłaty nie może przekroczyć 5 zł,

2) znakami opłaty skarbowej - w przypadku wystawienia weksla bez użycia urzędowego blankietu wekslowego, gdy wysokość należnej opłaty skarbowej nie przekracza 5 zł,

3) w pozostałych przypadkach - gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta), przy czym pracownik urzędu gminy (miasta) zamieszcza na odwrotnej stronie weksla adnotację o zapłacie opłaty skarbowej.

2. Znaki opłaty skarbowej od weksla mogą być kasowane wyłącznie przez organy administracji publicznej, banki, placówki pocztowe, sądy oraz notariuszy przez odciśnięcie pieczęci urzędowej i wpisanie daty.

§ 11a. (12) 1. Z zastrzeżeniem § 14, zapłata opłaty skarbowej od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela dokonywana jest znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, gotówką lub bezgotówkowo.

2. Na dokumencie zawierającym oświadczenie woli poręczyciela naklejone znaki opłaty skarbowej kasuje poręczyciel przez umieszczenie na nich daty i swojego podpisu.

3. Ilekroć zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, stosuje się przepisy § 3 ust. 4 i 5.

§ 12. (13) (uchylony).

Rozdział 4

Pobór opłaty skarbowej przez płatników oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty

§ 13. (14) (uchylony).

§ 14. (15) 1. Notariusze, jako płatnicy opłaty skarbowej, od sporządzanych dokumentów pobierają opłatę gotówką.

2. Notariusze wskazują w treści sporządzanych dokumentów podstawę prawną i sposób obliczenia opłaty skarbowej, bądź fakt jej niepobrania wraz z podaniem podstawy prawnej.

3. Notariusze są obowiązani:

1) założyć i prowadzić na każdy rok kalendarzowy osoby rejestr opłaty skarbowej oraz ponumerować jego karty,

2) dokonać podsumowania w rejestrze kwot pobranej opłaty skarbowej za każdy okres, w którym dokonywane jest rozliczenie opłaty z właściwym organem podatkowym,

3) w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę skarbową pobrano:

a) przesyłać właściwemu miejscowo organowi podatkowemu odpis rejestru opłaty skarbowej pobranej w danym miesiącu,

b) przekazywać opłatę skarbową na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta),

c) sporządzać i przesyłać właściwemu miejscowo organowi podatkowemu informację o należnościach wpłacanych z tytułu tej opłaty; informacja powinna określać imię i nazwisko notariusza, siedzibę kancelarii notarialnej oraz wysokość pobranej i przekazywanej opłaty skarbowej,

4) odnotować w rejestrze kwotę opłaty skarbowej przekazanej na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta), datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczyła.

4. Rejestr opłaty skarbowej powinien zawierać następujące informacje:

1) liczbę porządkową,

2) datę sporządzenia aktu,

3) numer repertorium "A",

4) imiona i nazwiska albo nazwę lub firmę oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy dokumentu (mocodawcy, poręczyciela),

5) określenie czynności,

6) kwotę pobranej opłaty skarbowej,

7) uwagi.

5. Notariusze mogą zastąpić rejestr opłaty skarbowej repertorium "A", przewidzianym w przepisach o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych; przepisy dotyczące rejestru opłaty skarbowej stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

§ 15. (16) (uchylony).

Rozdział 5

Zwrot opłaty skarbowej

§ 16. 1. (17) W razie powstania okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, podmioty, do których wniesiono podanie lub którym podanie przekazano albo które nie dokonały czynności urzędowej, są obowiązane przekazać podanie ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej bądź z adnotacją o dokonanej zapłacie opłaty skarbowej bądź kopię tego podania poświadczoną przez organ administracji publicznej, właściwemu miejscowo organowi podatkowemu w celu dokonania zwrotu opłaty. Przekazanie podania następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanego.

2. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z osób lub jednostek solidarnie zobowiązanych do jej zapłaty, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych osób lub jednostek o dokonanym zwrocie.

3. Zwrot opłaty skarbowej następuje z urzędu.

Rozdział 6

Wzory znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunki ich wymiany

§ 17. Wzory znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Wymiana znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem ust. 2, tylko w razie technicznego uszkodzenia znaku lub blankietu, np. rozdarcia, poplamienia lub zlepienia.

2. Blankietu wekslowego nie wymienia się, jeżeli zostały na nim napisane jakiekolwiek wyrazy lub cyfry. Nie podlegają wymianie znaki opłaty skarbowej zdjęte z papieru, na którym były naklejone, części znaku lub blankietu wekslowego, jak również znaki opłaty skarbowej lub blankiety wekslowe wycofane z obiegu.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. Do dnia 31 grudnia 2010 r. zapłata opłaty skarbowej od weksli może być dokonana urzędowymi blankietami wekslowymi, których wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 7, poz. 33, z 1997 r. Nr 103, poz. 655 i Nr 162, poz. 1124 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 487) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany (Dz. U. Nr 106, poz. 1209).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZORY ZNAKÓW OPŁATY SKARBOWEJ

1. Ustala się wzory znaków opłaty skarbowej o wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 3 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 30 zł i 50 zł.

2. Znaki opłaty skarbowej są wykonane na papierze znaczkowym, podgumowanym i mają wymiary 21,25 mm x 25,5 mm. Pośrodku znaków na tle ciemnej ośmiobocznej tarczy znajduje się godło Państwa, powyżej którego umieszczono napis OPŁATA SKARBOWA, a cyfry określające wartości umieszczono pomiędzy literami GR lub ZŁ widniejącymi w jego dolnych rogach. Boki znaków ujęte są motywem zdobniczym. Całość znaków wydrukowana jest na tle giloszowym, wypełniającym także marginesy znaków.

3. Znaki opłaty skarbowej wykonane są w następujących kolorach:

 

5 gr- tło jasnoszare - kontur jasny ugier

10 gr- tło jasnoszare - kontur ciemny ugier

20 gr- tło jasnoszare - kontur sepia

50 gr- tło jasnoszare - kontur brąz

1 zł- tło jasnoszare - kontur oranż

2 zł- tło jasnoszare - kontur cynober

3 zł- tło jasnoszare - kontur karmin

5 zł- tło jasnoszare - kontur niebieski

10 zł- tło jasnoszare - kontur ciemnoniebieski

20 zł- tło jasnoszare - kontur ciemnofioletowy

30 zł- tło jasnoszare - kontur jasnozielony

50 zł- tło jasnoszare - kontur zielony

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORY URZĘDOWYCH BLANKIETÓW WEKSLOWYCH

1. Ustala się wzory urzędowych blankietów wekslowych w cenie:

 

10 grdla sumy wekslowej nie przekraczającej -100 zł

20 grdla sumy wekslowej nie przekraczającej -200 zł

30 grdla sumy wekslowej nie przekraczającej -300 zł

40 grdla sumy wekslowej nie przekraczającej -400 zł

50 grdla sumy wekslowej nie przekraczającej -500 zł

1 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -1.000 zł

2 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -2.000 zł

5 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -5.000 zł

10 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -10.000 zł

20 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -20.000 zł

50 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -50.000 zł

100 złdla sumy wekslowej nie przekraczającej -100.000 zł

 

2. Urzędowe blankiety wekslowe (ust. 1) są wykonane na papierze mającym w przeźroczu wodny znak bieżący. Wymiar blankietów wynosi około 210 mm x 83 mm.

3. Blankiet wekslowy składa się z trzech części: tekstu objaśniającego, winiety oraz części przeznaczonej na umowę wekslową. Tekst objaśniający zawiera napis "Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej (odpowiednia liczba) zł". Winieta składa się z tarczy ośmiobocznej z umieszczonym na niej godłem Państwa i napisem "Opłata skarbowa" oraz z górnej i dolnej rozety giloszowej, pośrodku której w kolistych tłach znajdują się cyfry i litery określające wysokość opłaty. Część trzecia, przeznaczona na sporządzenie umowy wekslowej, zawiera tekst:

".............., dnia ................ r. Na ................

.................. zapłac. ........... za ten ...............

weksel na zlecenie ................. sumę ...................

............................. Płatny ......................".

4. Kolor druku na blankietach jest ciemnozielony, a winieta na poddruku jasnopomarańczowym.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-11-2004 16:33:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 04-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 04-11-2004 16:33:57