Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r.

 

Dz.U.00.86.960
2001-04-25 zm. Dz.U.01.5.43 art.68
2001-06-28 zm. Dz.U.01.60.610 art.3
2001-10-01 zm. Dz.U.01.100.1085 art.57
2001-10-26 zm. Dz.U.01.76.811 art.71
2002-02-13 zm. Dz.U.01.129.1441 art.83
2002-10-01 zm. Dz.U.02.141.1178 art.51
2003-01-01 zm. Dz.U.02.135.1143 art.1
                 zm. Dz.U.02.216.1824 art.8
2003-02-07 zm. Dz.U.03.7.78 art.7
2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1176 art.134
2003-10-15 zm. Dz.U.03.170.1651 art.4
2004-01-01 zm. Dz.U.03.96.874 art.18
zm. Dz.U.03.124.1154 art.49
2004-04-26 zm. Dz.U.04.49.466 art.2
2004-05-01 zm. Dz.U.01.87.954 art.21
                 zm. Dz.U.02.71.655 art.16
                 zm. Dz.U.02.135.1143 art.1
                 zm. Dz.U.02.141.1180 art.31
                 zm. Dz.U.03.190.1864 art.4
                 zm. Dz.U.04.54.535 art.144
                 zm. Dz.U.04.62.574 art.67
                 zm. Dz.U.04.70.632 art.2
                 zm. Dz.U.04.91.870 art.7
                 zm. Dz.U.04.92.880 art.140
                 zm. Dz.U.04.96.959 art.38
2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.33

USTAWA

z dnia 9 września 2000 r.

o opłacie skarbowej.

(Dz. U. z dnia 17 października 2000 r.)

Rozdział 1

Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) (1) podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,

b) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,

c) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,

d) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,

2) następujące dokumenty:

a) stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),

b) weksle,

c) (2) (skreślona),

d) (3) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

2. W przypadku wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej opłacie skarbowej podlegają składane do tych podmiotów podania i załączniki do podań oraz wydawane przez nie zaświadczenia i zezwolenia.

Art. 2. 1. Nie podlegają opłacie skarbowej:

1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym wojsku,

e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

g) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,

h) (4) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,

i) sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

j) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w tym trybie,

k) (5) pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

l) (6) pobytu obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobody przepływu osób,

2) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

3) podania i załączniki do podań oraz wydawane na skutek tych podań zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2,

4) podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji,

5) podania i załączniki do podań związane z rejestracją umów na usługi finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

6) (7) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia,

7) (8) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób,

8) (9) wnioski i załączniki do wniosków w sprawach dotacji przedmiotowych na zadania w dziedzinie rolnictwa,

8a) (10) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych,

9) (11) zezwolenia na hodowlę lub przechowywanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz na wprowadzenie na polski obszar celny organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, których wprowadzanie jest zabronione ze względów fitosanitarnych, jeżeli są przeznaczone do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych, jak również podania i załączniki do podań o wydanie tych zezwoleń,

10) (12) wnioski składane na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Jeżeli niepodlegające opłacie skarbowej zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) zostaną użyte w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-3, powstaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej od tych dokumentów.

Art. 3. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

 

Rozdział 2

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Art. 4. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli składają wspólne podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia albo zezwolenia.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie wyłącznie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 5. 1. Podanie wniesione przez jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, choćby dotyczyło więcej niż jednej sprawy, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli organ, do którego wniesiono podanie lub któremu podanie przekazano, jest właściwy do załatwienia wszystkich spraw, których podanie dotyczy.

2. Podanie wniesione przez więcej niż jedną osobę lub jednostkę, o której mowa w art. 4 ust. 1, podlega jednokrotnej opłacie skarbowej, jeżeli zostało wniesione przez współwłaścicieli i dotyczy przedmiotu współwłasności lub jeżeli podanie opiera się na tej samej podstawie prawnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy wniesiono więcej niż jedno podanie przez osoby lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1, jeżeli podania zostały wniesione przez współwłaścicieli i dotyczą przedmiotu współwłasności lub jeżeli podania opierają się na tej samej podstawie prawnej.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 opłatę skarbową pobiera się odrębnie od każdego podania wniesionego przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podanie powinno zostać rozpatrzone mimo niezapłacenia opłaty skarbowej, koszty wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej ponosi wnoszący podanie. W razie nieuiszczenia, koszty wezwania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 6. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od podań i załączników do podań - z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika,

2) od czynności urzędowych - z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, a jeżeli w wyniku tej czynności ma być wydany dokument - z chwilą wydania tego dokumentu,

3) od zaświadczeń lub zezwoleń - z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia,

4) od dokumentów - z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu,

5) od przedmiotów opłaty określonych w art. 2 ust. 2 - z chwilą ich użycia w innych sprawach niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 7. 1. Opłatę skarbową od przedmiotów określonych w art. 1 ust. 1 wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oraz od weksli - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

2. Jeżeli opłata skarbowa jest pobierana przez płatnika, jest on obowiązany do jej poboru z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) jednostki budżetowe,

3) (13) jednostki samorządu terytorialnego,

4) (14) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 3

Wysokość stawek opłaty skarbowej

Art. 9. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy.

Art. 10. 1. Stawki opłaty skarbowej, określone kwotowo w załączniku do ustawy, ulegają podwyższeniu w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o ponad 15% w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

2. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

3. Stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki kwotowe opłaty skarbowej obliczone zgodnie z ust. 1 i 3.

Rozdział 4

Pobór i zwrot opłaty skarbowej

Art. 11. 1. (15) Notariusze są płatnikami opłaty skarbowej od sporządzanych przez nich dokumentów.

2. Płatnicy obowiązani są uzależnić sporządzenie dokumentu lub wydanie dokumentu od uprzedniego zapłacenia opłaty skarbowej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty przez określenie:

1) szczegółowych zasad pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty,

2) przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego,

3) wzorów znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, a także warunków ich wymiany.

Art. 12. 1. Opłata skarbowa, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi:

1) od odwołania - jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo decyzja, której odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona lub stwierdzono jej nieważność,

2) od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub jej uchylenia bądź zmiany - jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy, została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność,

3) od czynności urzędowych - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 2 zł.

 

Rozdział 5

Właściwość organów podatkowych

Art. 13. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie,

2) od dokumentów:

a) jeżeli pobór opłaty następuje przez płatnika - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika,

b) od weksla - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) wystawcy,

c) od pełnomocnictwa - organ właściwy ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa,

d) (16) (skreślona),

e) (17) od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) poręczyciela.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 14. Jeżeli złożono podanie, dokonano zgłoszenia, wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805).

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIK(18)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania i załączniki do podań

1. Od podania

 

 

 

 

2. Od załącznika do podania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 zł

 

 

 

 

50 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania i załączniki do podań:

1) składane na żądanie organu administracji rządowej

lub samorządowej,

2) o wydanie dowodu osobistego,

3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,

4) składane w toku postępowania dowodowego,

5) składane w interesie publicznym,

6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania

granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o

ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach

służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami

urzędowymi albo społecznymi,

7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się

młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty

albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub

renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie

działań wojennych lub w związku z tymi działaniami,

jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz

zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

9) w sprawach mieszkaniowych,

10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych

zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności

spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk

żywiołowych,

11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób

dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot

gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,

służebności gruntowych, rozgraniczenia

nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności

gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i

leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z

realizacją przepisów o reformie rolnej i

osadnictwie,

13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na

własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych

oraz należności, do których mają zastosowanie

przepisy Ordynacji podatkowej,

15) w sprawach odszkodowań,

16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych

ruchem zakładu górniczego,

17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,

18) o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców

zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,

20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o

wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami

zarejestrowanymi za granicą - z zastrzeżeniem

stosowania zasady wzajemności przez władze kraju

zagranicznego przedsiębiorcy,

21) w sprawach należących do właściwości organów

celnych, składane przez osoby przekraczające granicę

państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u

tych osób podczas przekraczania granicy,

22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego,

leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

23) o nadanie statusu uchodźcy,

24) o udzielenie azylu,

25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca

ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynności urzędowe

1. Od sporządzenia aktu małżeństwa,

w tym zawartego w sposób

określony w art. 1 § 1 i 2

Kodeksu rodzinnego i

opiekuńczego

2. Od innych czynności urzędu stanu

cywilnego

 

 

 

 

3. Od ustalenia brzmienia albo

pisowni imienia lub nazwiska

4. Od decyzji o wpisaniu do

polskich ksiąg stanu cywilnego

treści aktu stanu cywilnego

sporządzonego za granicą

5. Od pozostałych decyzji

wydawanych przez kierownika

urzędu stanu cywilnego

6. Od protokołu zawierającego

ostatnią wolę spadkodawcy,

sporządzonego przez osoby

wymienione w art. 951 § 1

Kodeksu cywilnego

7. Od decyzji o zmianie nazwiska i

imienia (imion) albo nazwiska

lub imienia (imion)

8. Od wydania decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania

terenu

9. Od przeniesienia decyzji o

warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu na rzecz

innej osoby

10. Od zatwierdzenia projektu

budowlanego

11. Od przeniesienia decyzji o

pozwoleniu na budowę na rzecz

innej osoby

12. Od wydania decyzji o

przeniesieniu praw i obowiązków

wynikających z wydawanych, na

podstawie przepisów o ochronie

środowiska i przepisów o

odpadach, pozwoleń na

wprowadzanie substancji i

energii do środowiska:

1) w związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

13. Od wymaganego przepisami o

ochronie środowiska:

1) zatwierdzenia raportu o

bezpieczeństwie

2) zatwierdzenia zmian w

raporcie o bezpieczeństwie

14. Od potwierdzenia zgłoszenia

rejestracyjnego obowiązku w

podatku akcyzowym

15. Od potwierdzenia zarejestrowania

podatnika podatku od towarów i

usług jako podatnika VAT

czynnego lub podatnika VAT

zwolnionego

16. Od dokonania wpisu

niepublicznego zakładu opieki

zdrowotnej do rejestru zakładów

prowadzonego przez wojewodę

17. Od dokonania wpisu do rejestru

zwierząt

18. Od przyrzeczenia wydania

zezwolenia (pozwolenia,

koncesji)

19. Od decyzji w sprawie uznania

kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu

regulowanego w rozumieniu

przepisów o zasadach

uznawania kwalifikacji do

wykonywania zawodów

regulowanych, nabytych w

państwach członkowskich Unii

Europejskiej lub państwach

członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stronach umowy o

Europejskim Obszarze

Gospodarczym

2) do podejmowania lub

wykonywania działalności

regulowanej w rozumieniu

przepisów o zasadach

uznawania kwalifikacji do

podejmowania lub wykonywania

niektórych działalności,

nabytych w państwach

członkowskich Unii

Europejskiej lub państwach

członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stronach umowy o

Europejskim Obszarze

Gospodarczym

20. Od decyzji o uznaniu za

obywatela polskiego

21. Od decyzji o nabyciu

obywatelstwa polskiego

22. Od stwierdzenia posiadania lub

utraty obywatelstwa polskiego

23. Od dokonania wpisania

zaproszenia cudzoziemca na pobyt

w Rzeczypospolitej Polskiej do

ewidencji zaproszeń

24. Od dokonania wpisu

przedstawicielstwa

przedsiębiorcy zagranicznego do

rejestru przedstawicielstw

przedsiębiorców zagranicznych

25. Od dokonania wpisu statku

rybackiego do rejestru statków

rybackich

26. Od zmiany wpisu w rejestrze

statków rybackich

27. Od dokonania wpisu do rejestru

osób uprawnionych do wykonywania

czynności akwizycyjnych na rzecz

otwartych funduszy emerytalnych

28. Od zmiany wpisu do rejestru, o

którym mowa w ust. 27,

polegającej na rozpoczęciu

wykonywania czynności

akwizycyjnych na rzecz innego

funduszu bądź na rozpoczęciu

wykonywania czynności

akwizycyjnych w imieniu innego

podmiotu

29. Od dokonania wpisu do rejestru

agentów ubezpieczeniowych

30. Od zmiany wpisu do rejestru

agentów ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Od dokonania wpisu do rejestru

działalności regulowanej:

1) podmiotu wykonującego

działalność na podstawie

przepisów o ruchu drogowym

2) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego

b) oczyszczania alkoholu

etylowego

c) skażania alkoholu

etylowego

d) odwadniania alkoholu

etylowego

jeżeli treścią wpisu jest

więcej niż jeden rodzaj

działalności, opłatę skarbową

pobiera się od każdego z nich

3) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie

wytwarzania wyrobów

tytoniowych

4) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie:

a) wyrobu napojów

spirytusowych

b) rozlewu napojów

spirytusowych

jeżeli treścią wpisu jest

więcej niż jeden rodzaj

działalności, opłatę skarbową

pobiera się od każdego z nich

5) podmiotu wykonującego

działalność kantorową

6) podmiotu wykonującego

działalność gospodarczą na

podstawie przepisów o

usługach turystycznych w

zakresie organizowania imprez

turystycznych oraz

pośredniczenia na zlecenie

klientów w zawieraniu umów o

świadczenie usług

turystycznych

7) podmiotu wykonującego

działalność na podstawie

przepisów o nasiennictwie w

zakresie obrotu materiałem

siewnym

8) podmiotu wykonującego

działalność w zakresie

konfekcjonowania lub obrotu

środkami ochrony roślin

9) podmiotu wykonującego

działalność na podstawie

ustawy - Prawo pocztowe

10) podmiotu wykonującego

działalność gospodarczą

niewymienioną w niniejszym

ustępie

 

 

75 zł

 

 

 

 

10 zł

 

 

 

 

 

15 zł

 

40 zł

 

 

 

30 zł

 

 

15 zł

 

 

 

 

30 zł

 

 

100 zł

 

 

50 zł

 

 

 

38 zł

 

76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 zł

 

250 zł

 

 

 

1.000 zł

 

200 zł

 

152 zł

 

 

152 zł

 

 

 

 

190 zł

 

 

 

20 zł

 

83 zł

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 zł

 

200 zł

 

50 zł

 

20 zł

 

 

 

6.000 zł

 

 

 

 

160 zł

 

 

55 zł

 

100 zł

 

 

 

50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

100 zł

 

50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 zł

 

 

 

 

 

11.400 zł

11.400 zł

 

11.400 zł

 

11.400 zł

 

 

 

 

 

11.400 zł

 

 

 

 

 

 

11.400 zł

 

11.400 zł

 

 

 

 

 

1.063 zł

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 zł

 

 

 

 

1.110 zł

 

 

 

400 zł

 

 

600 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) sporządzenie aktu

urodzenia lub zgonu,

2) przyjęcie oświadczenia o

uznaniu dziecka lub o

nadaniu dziecku nazwiska

męża matki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

obejmująca:

a) imiona i nazwisko, numer

PESEL lub, gdy ten numer

nie został nadany, numer

paszportu, dowodu

osobistego lub innego

dokumentu

potwierdzającego

tożsamość, adres

zamieszkania, numer w

rejestrze

przedsiębiorców, nazwę,

pod którą wykonywana jest

działalność gospodarcza,

siedzibę i adres - w

przypadku agenta

ubezpieczeniowego

będącego osobą fizyczną,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Od zmiany wpisu do rejestru

działalności regulowanej:

1) jeżeli dotyczy ona

rozszerzenia zakresu

działalności, o której mowa w

ust. 31 pkt 1 oraz pkt 5-10

- 50 % stawek określonych od

wpisu,

2) jeżeli polega ona na

zwiększeniu liczby miejsc

prowadzenia działalności, o

której mowa w ust. 31

pkt 2-4 - 50 % stawek

określonych od wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenia

1. Od zaświadczeń, w tym również od

odpisów dokumentów, wydawanych

przez urzędy stanu cywilnego oraz

archiwa państwowe:

1) od zaświadczenia

stwierdzającego, że obywatel

polski lub zamieszkały na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej cudzoziemiec

niemający obywatelstwa żadnego

państwa, zgodnie z prawem

polskim, może zawrzeć małżeństwo

za granicą

2) od sporządzenia odpisu zupełnego

aktu stanu cywilnego

3) od sporządzenia odpisu

skróconego aktu stanu cywilnego

4) od zaświadczeń o dokonanych w

księgach stanu cywilnego wpisach

lub o ich braku oraz od

zaświadczeń o zaginięciu lub

zniszczeniu księgi stanu

cywilnego

5) od pozostałych zaświadczeń

 

 

 

 

 

 

30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 zł

 

15 zł

 

18 zł

 

 

 

 

 

19 zł

1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące

obywateli polskich przebywających za granicą,

przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich

przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów

konsularnych,

2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających

tożsamość,

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu

cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym

udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano

status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

obywatelom tych państw obcych, z którymi

Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie

porozumienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od pełnego odpisu przetworzonych

danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz

ewidencji wydanych i utraconych

dowodów osobistych

11 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Od zaświadczeń wydawanych przez

wojskowych komendantów uzupełnień,

stwierdzających odbycie służby

wojskowej przez osoby stale

przebywające za granicą

38 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opłata skarbowa od duplikatu

książeczki wojskowej

21 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opłata skarbowa od poświadczeń

zgodności duplikatów, odpisów,

wyciągów, wypisów lub kopii,

dokonanych przez organy

administracji rządowej lub

samorządowej lub archiwum

państwowe, od każdej pełnej lub

zaczętej stronicy

3 zł

 

 

 

 

 

 

 

1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z

pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub

od niej zwolnionych.

 

 

 

 

 

 

6. Opłata skarbowa od legalizacji

dokumentu

19 zł

 

 

 

 

 

 

7. Opłata skarbowa od poświadczenia

własnoręczności podpisów - od

każdego podpisu

4 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w

sprawie zaległości w zobowiązaniach

podatkowych

15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Opłata skarbowa od świadectwa

dopuszczenia pojazdu do przewozu

niektórych materiałów

niebezpiecznych i świadectwa dla

środków transportu przeznaczonych

do przewozu szybko psujących się

materiałów spożywczych

114 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Za wystawienie świadectwa

fitosanitarnego dla wywożonych

roślin, produktów oraz przedmiotów

14 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10a. Opłata skarbowa od zaświadczenia

potwierdzającego brak obowiązku

uiszczenia podatku od towarów i

usług z tytułu przywozu

nabywanych z terytorium państwa

członkowskiego

Unii Europejskiej innego niż

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej pojazdów, które mają być

dopuszczone do ruchu na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

150 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Od pozostałych zaświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w

tabeli w cz. I kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14,

2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o

hodowli zwierząt gospodarskich,

3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów

składanych w sprawach indywidualnych z zakresu

administracji publicznej,

4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru

identyfikacyjnego,

5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin

właściwe do pobierania podatku rolnego.

IV

 

 

 

 

 

Zezwolenia

1. Od zezwolenia na zawarcie

małżeństwa, o którym mowa w art.

4 Kodeksu rodzinnego i

opiekuńczego

 

 

30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zezwolenie na

zamieszkanie cudzoziemca,

któremu nadano status

uchodźcy,

2) pierwsze zezwolenie na

zamieszkanie cudzoziemca

będącego członkiem

najbliższej rodziny

repatrianta w rozumieniu

przepisów o repatriacji.

3. Od zezwolenia na osiedlenie się

600 zł

 

 

 

 

 

 

 

4. Od przepustki w małym ruchu

granicznym:

1) jednorazowej

2) stałej

 

 

 

7 zł

19 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta

granicznej placówki

kontrolnej Straży Granicznej

2) pobytowej wydawanej przez

wojewodę w przypadku, o

którym mowa w art. 33 ust. 1

ustawy z dnia 13 czerwca 2003

r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr

128, poz. 1175, ze zm.):

a) w pkt 1

b) w pkt 2

c) w pkt 3

d) w pkt 4

3) pobytowej wydawanej przez

wojewodę małoletniemu

cudzoziemcowi urodzonemu na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

a) krótkoterminowej

b) długoterminowej

 

 

300 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 zł

200 zł

200 zł

50 zł

 

 

 

 

 

 

100 zł

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Od przedłużenia wizy pobytowej:

1) krótkoterminowej

2) długoterminowej

 

 

200 zł

400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Od zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o nabywaniu

nieruchomości przez

cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca

nieruchomości lub prawa

użytkowania wieczystego

2) na nabycie lub objęcie przez

cudzoziemca udziałów lub

akcji w spółce handlowej z

siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a

także na każdą inną czynność

prawną dotyczącą udziałów lub

akcji, jeżeli w ich wyniku

spółka handlowa, będąca

właścicielem lub wieczystym

użytkownikiem nieruchomości

na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

stanie się spółką

kontrolowaną przez

cudzoziemca lub cudzoziemców

oraz na nabycie lub objęcie

przez cudzoziemca udziałów

lub akcji w spółce handlowej

z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

będącej właścicielem lub

wieczystym użytkownikiem

nieruchomości na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

jeżeli spółka ta jest spółką

kontrolowaną, a udziały lub

akcje nabywa lub obejmuje

cudzoziemiec niebędący

udziałowcem lub

akcjonariuszem spółki

 

 

 

 

 

1.400 zł

 

 

1.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Od pozwoleń wydawanych na

podstawie przepisów prawa

budowlanego:

1) na budowę nowego obiektu

budowlanego oraz urządzeń

budowlanych związanych z

obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na

prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż

rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni

użytkowej

- nie więcej niż

 

b) budynku służącego celom

gospodarczym w

gospodarstwie rolnym

c) innego budynku

d) studni oraz urządzeń do

usuwania nieczystości

stałych i ścieków

e) budowli związanych z

produkcją rolną

f) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz

dróg, z wyjątkiem dróg

dojazdowych, dojść do

budynków i zjazdów z drogi

g) sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych,

elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych o

długości do 1 kilometra

h) innych budowli

i) urządzeń budowlanych

związanych z obiektem

budowlanym

W razie wydania

pozwolenia na budowę

budynku o funkcji

mieszanej, przy obliczaniu

opłaty skarbowej nie

uwzględnia się powierzchni

mieszkalnej tego budynku

2) na rozbudowę, przebudowę,

nadbudowę, odbudowę obiektu

budowlanego oraz na

wznowienie robót budowlanych

- 50 % stawek określonych w

pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

500 zł

8 zł

 

 

40 zł

14 zł

 

 

100 zł

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

14 zł

 

 

 

 

 

140 zł

80 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań

wnoszonych w sprawach

budowy lub odbudowy

obiektów budowlanych

zniszczonych lub

uszkodzonych wskutek

działalności spowodowanej

ruchem zakładu górniczego

lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz

budynków przeznaczonych

na cele naukowe, socjalne

i kulturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Od pozwoleń na użytkowanie

obiektu budowlanego:

1) od pozwolenia na zmianę

sposobu użytkowania obiektu

budowlanego - 75 % stawek

określonych w ust. 8 pkt 1,

2) wybudowanego bez pozwolenia

na budowę - 150 % stawek

określonych w ust. 8 pkt 1,

3) w pozostałych wypadkach - 25

% stawek określonych w ust. 8

pkt 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwolenia na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań

wnoszonych w sprawach

budowy lub odbudowy

obiektów budowlanych

zniszczonych lub

uszkodzonych wskutek

działalności spowodowanej

ruchem zakładu górniczego

lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz

budynków przeznaczonych

na cele naukowe,

socjalne i kulturalne.

 

10. Od pozwolenia na rozbiórkę

obiektu budowlanego

28 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Od pozwolenia na broń

(świadectwa broni) udzielonego:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce

organizacyjnej

nieposiadającej osobowości

prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

1.063 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pozwolenia na broń

wydawaną dla ochrony

osobistej w związku z

wykonywanymi czynnościami

służbowymi lub w

interesie publicznym, a

także na broń pamiątkową

pozbawioną na stałe cech

używalności oraz na broń

otrzymywaną przez

żołnierzy w formie

wyróżnienia

przewidzianego w

przepisach o dyscyplinie

wojskowej,

2) pozwolenia na broń

wydawane szkołom

 

 

 

 

 

 

 

12. Od zezwoleń oraz upoważnień

wydawanych na podstawie

przepisów o ruchu drogowym:

1) w związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

 

 

 

 

400 zł

 

40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Od decyzji w sprawie:

1) wydania świadectwa

homologacji typu pojazdu

2) zmiany lub rozszerzenia

świadectwa homologacji typu

pojazdu

3) zwolnienia z obowiązku

uzyskania świadectwa

homologacji typu pojazdu

 

 

1.370 zł

 

380 zł

 

 

1.370 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Od zezwoleń na utworzenie banku

spółdzielczego - od funduszu

udziałowego banku

0,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Od zezwoleń na utworzenie banku

w formie spółki akcyjnej - od

kapitału zakładowego banku

0,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Od zezwoleń na utworzenie za

granicą banku z kapitałem

polskim lub udziałem kapitału

polskiego

11.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Od zezwoleń na otwarcie na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oddziału lub

przedstawicielstwa zagranicznego

banku, przedłużenia terminu

ważności lub zmiany warunków

wydanego zezwolenia:

1) na otwarcie oddziału banku

2) na otwarcie

przedstawicielstwa banku

 

 

 

 

 

 

 

 

11.400 zł

1.140 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności ubezpieczeniowej i

zmiany wydanego zezwolenia

11.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Od zezwolenia na utworzenie

przez fundację zagraniczną na

terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej przedstawicielstwa

760 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Od licencji połowowych

wydawanych:

1) na statek rybacki o długości

całkowitej mniejszej lub

równej 10 m

 

 

 

570 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) na statek rybacki o długości

całkowitej powyżej 10 m

1.140 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Od sportowych zezwoleń

połowowych wydawanych:

1) na okres jednego miesiąca

2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz

młodzieży szkolnej w wieku

do 24 lat

b) od pozostałych

3) na okres zawodów sportowych

 

 

 

11 zł

 

 

25 zł

 

 

42 zł

10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Od pozwoleń albo zezwoleń na:

1) połowy organizmów morskich w

celach naukowo-badawczych

albo szkoleniowych

2) prowadzenie chowu lub hodowli

ryb i innych organizmów

morskich

3) prowadzenie zarybiania

 

 

10 zł

 

 

400 zł

 

 

10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Od pozwoleń wodnoprawnych

190 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o

zapobieganiu zanieczyszczaniu

morza przez statki:

1) na usuwanie do morza urobku z

pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów

lub innych substancji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów prawa

geologicznego i górniczego,

dopuszczających wyroby do

stosowania w zakładach

górniczych:

1) od dopuszczenia elementów

górniczych wyciągów

szybowych:

a) maszyn wyciągowych

b) naczyń wyciągowych

c) kół linowych

d) zawieszeń lin wyciągowych

wyrównawczych,

prowadniczych i odbojowych

e) zawieszeń nośnych naczyń

wyciągowych

f) wyciągarek wolnobieżnych

g) urządzeń sygnalizacji i

łączności szybowej

h) wyodrębnionych zespołów

elementów wymienionych w

lit. a)-g)

2) od dopuszczenia głowic

eksploatacyjnych

(wydobywczych) wraz z

systemami sterowania, z

wyłączeniem głowic

podmorskich, stosowanych w

zakładach górniczych

wydobywających kopaliny

otworami wiertniczymi

3) od dopuszczenia wyrobów

stosowanych w wyrobiskach

podziemnych zakładów

górniczych:

a) urządzeń transportu

linowego, kolejek

podwieszonych, kolejek

spągowych oraz ich

podzespołów

b) wozów do przewozu osób i

wozów specjalnych oraz

pojazdów z napędem

spalinowym do przewozu

osób

c) maszyn i urządzeń

elektrycznych oraz

aparatury łączeniowej na

napięcie powyżej 1 kV

prądu przemiennego lub

powyżej 1,5 kV prądu

stałego

d) systemów łączności,

bezpieczeństwa i

alarmowania oraz

zintegrowanych systemów

sterowania kompleksów

wydobywczych i przodkowych

e) taśm przenośnikowych

4) od dopuszczenia sprzętu

strzałowego:

a) urządzeń do mechanicznego

wytwarzania i ładowania

materiałów wybuchowych

b) wozów i pojazdów do

przewożenia lub

przechowywania środków

strzałowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638 zł

212 zł

212 zł

212 zł

 

 

212 zł

 

638 zł

638 zł

 

212 zł

 

 

425 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Od wydanych na podstawie

przepisów o ochronie roślin

zezwoleń na dopuszczenie środka

ochrony roślin do obrotu i

stosowania:

1) na okres 10 lat

2) na okres do 3 lat

3) jednorazowego zezwolenia na

dopuszczenie do obrotu i

stosowania środka ochrony

roślin

 

 

 

 

 

 

1.000 zł

600 zł

400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Od zezwoleń wydawanych na

podstawie przepisów o

przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi

włóknistych

2) na prowadzenie kontraktacji

upraw maku lub konopi

włóknistych

 

 

 

 

25 zł

 

120 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Od zezwoleń na wywóz za granicę

dobra kultury:

1) na wywóz czasowy

2) na wywóz stały - od wartości

dobra ustalonej przez

biegłych

 

 

 

38 zł

25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Od indywidualnych zezwoleń

dewizowych

106 zł

 

 

 

 

 

 

30. Od pozwoleń radiowych wydanych w

związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

1.900 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności brokerskiej w

zakresie ubezpieczeń albo

reasekuracji

1.063 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Od koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej w

zakresie obrotu z zagranicą

paliwami i energią

4.164 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Od zezwoleń na działalność

związaną z narażeniem na

promieniowanie jonizujące,

wydanych na podstawie przepisów

Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów

jądrowych, źródeł i odpadów

promieniotwórczych oraz

wypalonego paliwa jądrowego,

łącznie z ich transportem na

własny użytek

2) na stosowanie w jednostce

organizacyjnej źródeł

promieniotwórczych,

materiałów jądrowych,

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące oraz na zamierzone

podawanie substancji

promieniotwórczych ludziom i

zwierzętom w celu medycznej

lub weterynaryjnej

diagnostyki, leczenia lub

badań naukowych

3) na uruchamianie pracowni, w

których mają być stosowane

źródła promieniowania

jonizującego, w tym pracowni

rentgenowskich

4) na stosowanie poza jednostką

organizacyjną (w terenie)

źródeł promieniotwórczych i

materiałów jądrowych oraz

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze lub

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

5) na obrót materiałami

jądrowymi, źródłami

promieniotwórczymi,

urządzeniami zawierającymi

źródła promieniotwórcze lub

wytwarzającymi promieniowanie

jonizujące oraz na transport

materiałów jądrowych, źródeł

i odpadów promieniotwórczych

oraz wypalonego paliwa

jądrowego (poza transportem

na własny użytek, o którym

mowa w pkt 1)

6) na instalowanie i obsługę

urządzeń zawierających źródła

promieniotwórcze oraz

uruchamianie urządzeń

wytwarzających promieniowanie

jonizujące

7) na wytwarzanie, przetwarzanie

materiałów jądrowych, źródeł

i odpadów promieniotwórczych,

wypalonego paliwa jądrowego,

wzbogacanie izotopowe oraz na

produkowanie urządzeń

zawierających źródła

promieniotwórcze, jak również

na zamierzone dodawanie

substancji promieniotwórczych

w procesie produkcyjnym

wyrobów powszechnego użytku i

wyrobów medycznych, na obrót

tymi wyrobami oraz na przewóz

na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i

wywóz z tego terytorium

wyrobów powszechnego użytku,

wyrobów medycznych, do

których dodano substancje

promieniotwórcze

8) na budowę, rozruch,

eksploatację (próbną lub

stałą) oraz zamknięcie lub

likwidację obiektów

jądrowych, składowisk odpadów

promieniotwórczych,

przechowalników i składowisk

wypalonego paliwa jądrowego

 

 

 

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 zł

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Od zgód i zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o

organizmach genetycznie

zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do

środowiska albo na zamknięte

użycie GMO

2) od zezwolenia na wprowadzenie

do obrotu produktów GMO oraz

na wywóz lub tranzyt

produktów GMO

 

 

 

 

 

3.400 zł

 

 

3.400 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Od zezwoleń wydanych na

podstawie przepisów o ochronie

przyrody w zakresie przewożenia

przez granicę Rzeczypospolitej

Polskiej roślin lub zwierząt,

ich części i produktów

pochodnych podlegających

ograniczeniom wynikającym z

przepisów prawa Unii

Europejskiej

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zezwolenia na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej

roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Od zezwoleń na utworzenie ogrodu

botanicznego, ogrodu

zoologicznego lub ośrodka

rehabilitacji zwierząt

70 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Od zezwoleń wydawanych na

usunięcie drzew lub krzewów

osobom fizycznym na cele

niezwiązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej

20 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Od pozwoleń na wprowadzanie

substancji i energii do

środowiska wydawanych na

podstawie przepisów o ochronie

środowiska i przepisów o

odpadach:

1) od pozwoleń wydawanych w

związku z wykonywaną

działalnością gospodarczą

2) od pozostałych pozwoleń

Opłata skarbowa od pozwolenia

na wprowadzanie gazów i pyłów

do powietrza, wydanego w

wyniku przeprowadzenia

postępowania kompensacyjnego,

wynosi 150 % stawki

określonej odpowiednio w pkt 1

albo 2.

 

 

 

 

 

 

 

2.000 zł

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Od zezwolenia na wykonywanie

działalności w zakresie

opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Od innych niż wymienione w

niniejszym załączniku zezwoleń

(pozwoleń oraz koncesji):

1) na wykonywanie działalności

gospodarczej

2) od pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zezwolenia wydawane na

podstawie przepisów o

hodowli zwierząt

gospodarskich,

2) zezwolenia na ekshumację

i przewóz zwłok ludzkich

lub ich szczątków,

3) zezwolenia dotyczące

scalania i zamiany

gruntów, wspólnot

gruntowych, mienia

komunalnego i gminnego,

służebności gruntowej,

rozgraniczenia

nieruchomości, sprzedaży

i dzierżawy nieruchomości

rolnych Skarbu Państwa,

uporządkowania własności

gospodarstw rolnych,

ochrony gruntów rolnych i

leśnych, melioracji

użytków rolnych oraz

związane z realizacją

przepisów o reformie

rolnej i osadnictwie,

4) zezwolenia w sprawach

dotyczących inwestycji

jednostek budżetowych

wydawane na wnioski

składane przez inwestorów

zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach

należących do właściwości

organów celnych -

wydawane na wniosek

składany przez osobę

przekraczającą granicę

państwową i załatwianych

w toku kontroli celnej,

dokonywanej u tej osoby

podczas przekraczania

granicy,

6) zezwolenia na usunięcie

drzew lub krzewów

wydawane przedsiębiorcom,

7) zezwolenia na działania

związane z ochroną

przyrody, wydawane

organizacjom ekologicznym

i jednostkom naukowym

działającym na rzecz

ochrony przyrody,

8) zezwolenia na zajęcie

pasa drogowego,

9) zezwolenia na przejazd

pojazdu nienormatywnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Od przedłużenia terminu ważności

lub zmiany warunków wydanego

zezwolenia (pozwolenia,

koncesji) oraz duplikatów

zezwoleń (pozwoleń, koncesji) -

50 % stawki określonej dla

zezwolenia (pozwolenia,

koncesji), z zastrzeżeniem ust.

13 pkt 2, ust. 17 i ust. 18, z

tym że od duplikatów zezwoleń

(pozwoleń, koncesji) nie więcej

niż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

1. Od dokumentów stwierdzających

ustanowienie pełnomocnika oraz ich

odpisów (wypisów), w tym również od

udzielanych w jednym dokumencie

przez pracowników będących

akcjonariuszami spółek, których

akcje zostały wniesione do

narodowych funduszy inwestycyjnych,

do reprezentowania na walnym

zgromadzeniu tych spółek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich

odpisy(wypisy):

1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy

i wypisy,

2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ,

upoważniające do odbioru z poczty korespondencji,

przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z

instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,

3) odpisy i wypisy w sprawach:

- karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz

w sprawach o wykroczenia,

- cywilnych, w których mocodawcy przysługuje

zwolnienie od kosztów sądowych,

4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),

5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych

przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od

spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,

b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji

pożyczek państwowych,

c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek

uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy

inwestycyjnych,

d) środkami na rachunkach papierów wartościowych

dopuszczonych do publicznego obrotu,

7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na

rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu

notarialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od weksla:

1) wymieniającego sumę wekslową

- od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł sumy

wekslowej

2) niewymieniającego sumy wekslowej

od każdych pełnych lub

rozpoczętych 100 zł kwoty

zobowiązania pieniężnego

zabezpieczonego wekslem

3) stanowiącego zabezpieczenie

wierzytelności Skarbu Państwa

z tytułu udzielonego poręczenia

lub gwarancji oraz w wypadku,

gdy kwoty zobowiązania

zabezpieczonego wekslem nie da

się ustalić

 

 

 

 

10 gr

 

 

10 gr

 

 

 

 

15 zł

 

 

 

 

 

 

Weksle:

1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z

zagranicą,

2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z

Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku

Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokumenty zawierające oświadczenie

woli poręczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli

poręczenie udzielane jest:

1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do

weksli,

2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez

pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze

kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy

oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),

4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni

zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby

rolnej i leśnej, pracownikom państwowych

przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli

poręczycielem jest:

- małżonek dłużnika - bez względu na kwotę pożyczki,

- inna osoba - gdy kwota pożyczki nie przekracza w

ciągu roku 1.000 zł,

5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki

udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej,

spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym

rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest

członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z

funduszów celowych,

7) przez Skarb Państwa.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-11-2004 16:30:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 04-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 04-11-2004 16:30:39