Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 5 grudnia 2000r.

 

Dz.U.00.108.1153
2003-01-01 zm. Dz.U.02.229.1915 §1
2003-09-01 zm. Dz.U.03.146.1419 §1
2004-03-23 zm. Dz.U.04.47.453 §1
2004-05-01 zm. Dz.U.04.47.453 §1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2000 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji,

2) sposób pobierania, zapłaty i zwrotu podatku,

3) sposób prowadzenia rejestrów podatku.

§ 2. (1) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

2) organie podatkowym - rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego,

3) (2) (uchylony).

Rozdział 2

Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 3. 1. (3) Osoby lub jednostki, określone w art. 5 ust. 1 ustawy, obliczają i dokonują zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, zwanego dalej "podatkiem":

1) w kasie właściwego organu podatkowego lub

2) na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego

- chyba że podatek pobierany jest przez płatnika.

2. (4) Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, składają właściwemu organowi podatkowemu jedną deklarację.

3. Wzór deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.

4. (5) Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 3

Pobór podatku przez płatników oraz sposób prowadzenia rejestrów podatku

§ 4. 1. Płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, zwani dalej "płatnikami", są obowiązani:

1) założyć i prowadzić na każdy rok podatkowy osobny rejestr podatku oraz ponumerować jego karty,

2) (6) w razie niepobrania podatku zamieszczać w treści aktów notarialnych i innych dokumentów stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej adnotacje stwierdzające fakt niepobrania podatku z podaniem podstawy prawnej bądź wskazaniem decyzji organu podatkowego o zwolnieniu płatnika z obowiązku pobrania podatku,

3) (7) jeżeli czynność cywilnoprawna jest zwolniona od podatku, wypełnić następujące rubryki rejestru: liczbę porządkową, datę wpisania do rejestru aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej, datę i numer dokumentu, imię i nazwisko albo nazwę lub firmę strony (stron) czynności cywilnoprawnej, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) strony (stron) czynności cywilnoprawnej, a w rubryce "uwagi" - podstawę prawną niepobrania podatku,

4) (8) podsumować w rejestrze kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym,

5) przekazywać podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek,

6) (9) odnotowywać w rejestrze w rubryce "uwagi" kwotę podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy, oraz wskazywać podatnika, od którego podatek został pobrany.

2. (10) Płatnicy są obowiązani w terminach przekazywania podatku sporządzić i przesłać właściwemu miejscowo organowi podatkowemu deklarację o należnościach wpłaconych przez płatnika z tytułu podatku; deklaracja powinna określać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę płatnika, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika, wysokość pobranego i przekazywanego podatku.

§ 5. 1. Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, pobierają podatek gotówką lub bezgotówkowo.

2. Notariusze są obowiązani:

1) określać w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku,

2) (11) pouczać strony czynności cywilnoprawnych o przysługującym urzędowi skarbowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej czynności oraz o ciążącym na stronach solidarnym obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy,

3) (12) przesyłać organowi podatkowemu odpisy aktów notarialnych wpisanych do rejestru podatku wraz z odpisem tego rejestru za każdy ubiegły miesiąc w terminie do 7 dnia miesiąca.

3. (13) Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki: liczbę porządkową, datę sporządzenia aktu notarialnego, numer repertorium "A", datę wpisania do rejestru aktu notarialnego, imię i nazwisko albo nazwę lub firmę strony (stron) czynności cywilnoprawnej, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) strony (stron) czynności cywilnoprawnej, zwięzłe określenie treści czynności, wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej, miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo), stawkę podatku, kwotę pobranego podatku oraz uwagi.

4. Rejestr może być zastąpiony przez repertorium "A", przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych; przepisy dotyczące rejestru stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

5. (14) W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy, oraz w razie przedłożenia przez strony czynności cywilnoprawnej decyzji organu podatkowego o zwolnieniu płatnika z obowiązku poboru podatku, notariusze przesyłają organowi podatkowemu wypis aktu notarialnego w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.

§ 6. 1. Nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży jako płatnicy pobierają, przy wypłacie należności za nabyte rzeczy, podatek gotówką lub bezgotówkowo.

2. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani zamieszczać na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej adnotację o pobraniu podatku, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji rejestru, pod którą kwota ta została wpisana.

3. Rejestr powinien zawierać następujące rubryki: liczbę porządkową, datę wpisania do rejestru dokumentu stwierdzającego dokonanie czynności cywilnoprawnej, datę i numer dokumentu, imię i nazwisko albo nazwę lub firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) sprzedawcy, kwotę należności, stawkę podatku, kwotę pobranego podatku oraz uwagi.

4. (15) Jeżeli w urządzeniach księgowych jest wyodrębniony rachunek podatku pozwalający na kontrolę prawidłowości i terminowości jego poboru, płatnicy mogą, za zgodą organu podatkowego, zaniechać prowadzenia rejestru podatku, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymali zgodę.

Rozdział 4

Zwrot podatku

§ 7. 1. W przypadkach określonych w art. 11 ust. 1 ustawy zwrot podatku następuje po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu, że zachodzą przesłanki określone w tym przepisie, oraz określeniu w decyzji wysokości podatku podlegającego zwrotowi.

2. Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu podatku następuje na wniosek lub z urzędu.

3. (16) Zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy, na którego obszarze działania położona jest gmina, której podatek stanowił dochód.

4. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, obowiązek zapłaty podatku ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, zwrot podatku następuje na rzecz jednej z osób (jednostek) solidarnie zobowiązanych do jego zapłaty, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych osób (jednostek) o dokonanym zwrocie.

5. Zwrot podatku następuje z urzędu.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIK(17)

PCC-1

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

PCC-1/A

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH STRONACH CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 03-11-2004 16:01:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-11-2004 16:01:48