Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustawa Budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004r.

 

Dz.U.04.17.167

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2004

z dnia 23 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z dnia 5 lutego 2004 r.)

Art. 1. 1. Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 154.552.589 tys. zł.

2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż 199.851.862 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 45.299.273 tys. zł.

Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 320.543.798 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 275.244.525 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

Art. 3. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2003 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.

Art. 4. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004 r. z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 85.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

3. Limity określone w ust. 1 nie mają zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

4. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 5. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2004 r. do kwoty 17.000.000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się w 2004 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 9.500.000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług - do kwoty 1.029.306 tys. zł;

2) pożyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych - do kwoty 301.000 tys. zł;

3) pożyczek funkcjonującym w Rzeczypospolitej Polskiej bankom, określonym w umowie "Protokół Finansowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie współpracy", ze środków uzyskanych od Rządu Republiki Francuskiej, na pokrywanie, ustalonej w trybie wynikającym z umowy, części potrzeb finansowania inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw o kapitale mieszanym polsko-francuskim - do kwoty 65.000 tys. zł;

4) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego - do kwoty 30.000 tys. zł.

Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i środków specjalnych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

Art. 10. Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Art. 11. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

Art. 12. 1. Zestawienie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem środków, o których mowa w ust. 2, zawiera załącznik nr 7.

2. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 8.

Art. 13. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.

Art. 14. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 10.

Art. 15. Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 11.

Art. 16. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 12:

a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2004 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2004 r.);

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.651,67 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli, a także pracowników uczelni państwowych, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.717,73 zł,

c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów - w wysokości 1.396,38 zł,

d) żołnierzy i funkcjonariuszy - w wysokości 1.396,38 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 103 %.

2. Zgodnie z art. 10 ustawy, wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń - w wysokości 13.725 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 384 osób;

2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 6.000 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

3. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2004 r., w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych.

Art. 17. 1. Zgodnie z art. 91 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.2)) ustala się kwoty bazowe dla:

1) sędziów - w wysokości 1.396,38 zł;

2) asesorów i aplikantów sądowych - w wysokości 1.717,73 zł.

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.717,73 zł.

Art. 18. Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)), oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 13.

Art. 19. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 398.176 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966), przy czym kwota ta nie uwzględnia podatku od towarów i usług - 370.000 tys. zł;

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich - 9.176 tys. zł;

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - 18.000 tys. zł;

4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych - 1.000 tys. zł.

Art. 20. Ustala się dotacje przedmiotowe na:

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez "Centralny Ośrodek Sportu", w łącznej kwocie 11.640 tys. zł;

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 666 tys. zł;

3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze parków narodowych na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 2.418 tys. zł.

Art. 21. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 188.962 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w szczególności w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE);

3) ochrony roślin;

4) rolnictwa ekologicznego;

5) monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu;

6) stosowania nawozów wapniowych.

Art. 22. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu w wysokości 270.000 tys. zł.

Art. 23. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 62.000 tys. zł.

Art. 24. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników - 600 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia - w wysokości 3.973.076 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia - w wysokości 27.812 tys. zł.

Art. 25. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,0 %.

Art. 26. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.5)), wynosi 2.843.897 tys. zł.

Art. 27. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 26, wynosi 95.000 tys. zł.

Art. 28. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 26, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 29. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 356.000 tys. zł.

Art. 30. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217), wynosi 500 tys. zł.

Art. 31. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2273), wynosi 9.108 tys. zł.

Art. 32. Prognozowane na 2004 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.290 zł.

Art. 33. Ustala się etaty Policji w liczbie 103.309.

Art. 34. Wydatki budżetowe w kwocie 846.800 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na realizację:

1) zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) w kwocie 822.800 tys. zł, w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Pracy - 50.000 tys. zł;

2) programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w kwocie 24.000 tys. zł.

Art. 35. Ustala się limit wydatków na finansowanie zadań objętych programem wsparcia, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.6)), w kwocie 1.397.400 tys. zł.

Art. 36. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), wynoszą dla:

1) gmin - 342.943 tys. zł;

2) powiatów - 475.853 tys. zł;

3) województw - 380.547 tys. zł.

Art. 37. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z późn. zm.7)) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 1.896.923 tys. zł.

Art. 38. Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.8)).

Art. 39. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.9)) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,15 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, w ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, oraz zasady przyznawania osłon socjalnych dla byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów", którzy pracowali pod ziemią, a w szczególności określi warunki uzyskania, sposób obliczania i tryb wypłacania tych osłon.

Art. 41. 1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu Skarbu Państwa pomiędzy częściami budżetu państwa, z których są finansowane wydatki na obsługę długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz na obsługę długu krajowego Skarbu Państwa.

2. Do przenoszenia wydatków, o których mowa w ust. 1, w ramach części budżetu państwa, z których jest finansowana obsługa długu Skarbu Państwa, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 96 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 18.

3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki związane z kosztami obsługi długu krajowego lub zagranicznego.

4. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody związane ze spłatą długu krajowego lub zagranicznego.

Art. 42. Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 14.

Art. 43. Plany finansowe:

1) Agencji Mienia Wojskowego,

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

3) Agencji Rezerw Materiałowych,

4) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

5) Agencji Rynku Rolnego,

6) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

7) Agencji Nieruchomości Rolnych

- określa załącznik nr 15.

Art. 44. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 16.

Art. 45. 1. Ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 40 % planowanych wpływów.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu państwa w częściach co kwartał, w wysokości 25 % wpłat w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał - w terminie do dnia 20 grudnia 2004 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r. oraz do dnia 20 grudnia 2004 r.

Art. 46. 1. Niezależnie od wpłat, o których mowa w art. 45 ust. 1, z przychodów środków specjalnych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu, dokonywana jest wpłata w wysokości 10.000 tys. zł.

2. Tryb i terminy wpłaty, o której mowa w ust. 1, określa art. 45 ust. 2 zdanie pierwsze.

Art. 47. Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia - ze środków ujętych w odpowiednich rezerwach celowych budżetu państwa - centralnych zakupów:

1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół;

2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Art. 48. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia w pierwszej kolejności na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej o kwotę nieprzekraczającą 50.000 tys. zł, a pozostałe oszczędności na uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Art. 49. Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 50. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057 oraz z 2003 r. Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271.

ZAŁĄCZNIK

-------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK Nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2004

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ŚRODKI SPECJALNE, ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2004 R

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z różnych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Zestawienie ogółem napływu środków z Unii Europejskiej i wydatki nimi finansowane w roku 2004

ZAŁĄCZNIK Nr 9

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 10

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 11

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PAŃSTWOWYCH AGENCJI I FUNDACJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 13

LIMIT ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2004

ZAŁĄCZNIK Nr 14

WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2004 R.

ZAŁĄCZNIK Nr 15

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2004

ZAŁĄCZNIK Nr 16

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-10-2004 16:32:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 29-10-2004 16:32:44