Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompetencje Burmistrza

 

Kompetencje Burmistrza:

1.      Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

2.      Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania miasta określone przepisami prawa.

3.       Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

·         opracowywanie i przedstawianie radzie wszystkich spraw, o których stanowi rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach;

·         przedkładanie wniosków o zwołanie sesji rady;

·         określenie sposobu wykonania uchwał rady i ich wykonywanie;

·         ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych;

·         ogłaszanie budżetu i sprawozdania z jego wykonania;

·         gospodarowanie mieniem komunalnym;

·         zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez radę;

·         rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym;

·         podejmowanie zarządzeń w przedmiocie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał rady;

·         powoływanie komisji przetargowych dokonujących wyboru ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne;

·         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

·         udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa;

·         powoływanie i odwoływanie, w drodze zarządzenia, swojego zastępcy;

·         określanie zakresu spraw gminy, których prowadzenie w swoim imieniu burmistrz może powierzyć swojemu zastępcy lub sekretarzowi gminy;

·         wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez gminę;

·         opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz projektów zmian tego regulaminu;

·         prowadzenie rejestrów gminnych jednostek pomocniczych i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych;

·         kierowanie sprawami bieżącymi i reprezentowanie gminy na zewnątrz;

·         wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu;

·         wydawanie, w drodze zarządzeń, przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki, podlegających przedstawieniu do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady;

·         zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy;

·         dysponowanie rezerwami budżetu gminy;

·         dokonywanie wydatków budżetowych;

·         blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych w ustawie;

·         ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz  wykonuje  ponadto  czynności  kierownika  urzędu    gminnej  jednostki organizacyjnej, w szczególności:

  • kieruje urzędem;
  • przygotowuje sprawozdania ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami rady;
  • wydaje decyzje administracyjne;
  • mianuje pracowników samorządowych;
  • wydaje zarządzenia i polecenia wykonawcze;
  • sprawuje obowiązki terenowego szefa obrony cywilnej;
  • sprawuje funkcję przewodniczącego rady społecznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez gminę lub wyznacza do pełnienia tych funkcji inną osobę .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 13-07-2004 07:10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 13-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 13-07-2004 07:10:19