Stworzenie przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców Gminy Złocieniec


Złocieniec, dnia 29 października 2014 r.

RG.6220.13.2014.MRB

O g ł o s z e n i e

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Złocieńca, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w dniu 28 października 2014 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Stworzenie przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Złocieniec”

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa przy ul. Wolności 10, pok. nr 21), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.

Informacja o wydanym postanowieniu zostaje podana stronom do wiadomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

WYWIESZONO W DNIU..............................

ZDJĘTO W DNIU...........................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Rychlewska-Baran 05-11-2014 13:53:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Rychlewska-Baran 05-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Marta Rychlewska-Baran 05-11-2014 13:53:56