sesja LI - 25.09.2014r.

SESJA NR LI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 25 wrzesnia 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR LI/416/2014

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie Statutu gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK - Obwieszczenie Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 września 2014 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/417/2014

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.)

UCHWAŁA NR LI/418/2014

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym  kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/419/2014

w sprawie realizacji zadania w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Złocieniec” oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013).

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/420/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/421/2014

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wieloletnia prognoza finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia zmian przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2014 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz przedsięwzięć

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LI/422/2014

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zasady udzielania dotacji celowych, o których mowa  w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LI/423/2014

w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR LI/424/2014

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.)

UCHWAŁA NR LI/425/2014

w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr G580090 i G580090s (ul. Włókiennicza) na terenie miasta Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LI/426/2014

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na LI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 września 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 17-10-2014 07:23:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 17-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 17-10-2014 07:47:44