INFORMACJA o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku