sesja XLIV - 27.03.2014r.

SESJA NR XLIV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 27 marca 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR XLIV/366/2014

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 3 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIV/368/2014

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIV/369/2014

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR XLIV/370/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIV/371/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIV/372/2014

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIV/373/2014

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIV/374/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji.
ZAŁĄCZNIK - DEKLARACJA

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIV/375/2014

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2014.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIV/376/2014

w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIV/377/2014

w sprawie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XLIV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 marca 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-05-2014 09:14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 29-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 29-05-2014 09:39:40