Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-16

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: rejestracja żłobków i klubów dziecięcych.

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 157);

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w spawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 925);

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U.Nr 69 poz.368);

4) uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Złocieniec (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 69, poz.1259);

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek - formularz nr IS-16      ;

2) załączniki do wniosku:

a) wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu /w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej/,
b) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
c) oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP,
d) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367),
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne /w przypadku osoby fizycznej/,
f) kserokopia dokonania opłaty.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul.Wolności 6, I piętro, pokój nr 11;
3) telefon, fax: 9436-72022, wew.42;
4) e-mail: um.kultura@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: 100,00 zł;
2) nr konta bankowego: 84 10202847 0000 1202 0056 0763.

V. Termin załatwienia sprawy: w ciągu 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy: na decyzję odmówienia wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe: wniosek z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 11:54:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 09-06-2016 08:23:05