Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-02

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I. Podstawa prawna:

1) art. 9b ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zmianami);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek nauczyciela kontraktowego o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do Burmistrza Złocieńca.

2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie.

3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul. Wolności 6, I piętro, pokój nr 11;
3) telefon, fax: 0-943672022, w.49; 0-943671618;
4) e-mail: um.oswiata@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się

V. Termin załatwienia sprawy:

1) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku;
2) nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

VI. Tryb odwoławczy: od decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe: dokumenty należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 10:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 02-06-2016 09:31:55