sesja XXIX - 31 stycznia 2013r.

SESJA NR XXIX RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 31 stycznia 2013r.

 


  

UCHWAŁA NR XXIX/254/2013

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXIX/255/2013

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXIX/256/2013

w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu w Zespół Szkół ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXIX/257/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXIX/258/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXIX/259/2013

w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR XXIX/260/2013

w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR XXIX/261/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budzetowe gminy Zlocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budzetowe gminy Zlocieniec na 2013 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXIX/262/2013

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
WPF za lata 2012-2024
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK NR 3 c d - wykaz przedsięwzięć cd

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXIX sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 31 stycznia 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-02-2013 07:07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 04-03-2013 10:02:13